پیاده سازی مهندسی ارزش در اجرای بدنه سدهای خاکی مطالعه موردی سد سیکان دره شهر- ایلام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور کرج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور کرج

چکیده

انتخاب گزینه‌ها با در نظر گرفتن تمامی ابعاد آن همواره یکی از بزرگترین موارد در تصمیم گیری‌ها است. در این میان استفاده از ابزاری که بتواند این انتخاب را به طور ساختار یافته‌ای هدایت نماید بسیار سودمند است. در این پژوهش، مهندسی ارزش در کنار روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یک ابزار، جهت انتخاب بهترین گزینه نوع سد و همچنین بهترین نوع سرریز استفاده شده است. برای انجام این کار سه معیار هزینه اجرا، زمان اجرا و عملکرد به عنوان شاخص‌های اصلی تصمیم گیری در نظر گرفته شده‌اند. با توجه به نتایج مشخص گردید، بهترین گزینه سد بتن غلتکی با سرریز آزاد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of Value Engineering in the Body of Earth Dams: A Case Study of Sikan Dam, Daree- shahr, Ilam

نویسندگان [English]

  • Armin Monirabasi 1
  • Ali Hassani 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Payame noor university of Karaj
2 MSc student in Construction Engineering and Management, Department of Civil Engineering, Payame noor university of Karaj
چکیده [English]

One of the biggest items in decision-making is selecting the best choices considering all their aspects. In the meantime, employing an instrument that can guide the choice in a structuralized way is very useful. In this research, value engineering along with hierarchical analytic processing method as instruments to select the best choice for the type of dam and the spillway are utilized. To do this, three categories of operational cost, time and performance as the main indicators of decision-making have been considered. The results revealed that the best choice is the roller compacted concrete dam with free spillway.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value engineering
  • Dam construction
  • Analytical Hierarchy Process
[1] Albert P. Womack, Daniel T. Jones (Contributor), Daniel Roos (Contributor), Harperperennial Library, The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production, 2012.
[2]  علی اکبر کاش قندی (1388)،  مهندسی ارزش در سازه‌های هیدرولیکی سد شهریار، عضو هیأت مدیره شرکت ساختمانی تابلیه آذرماه.
[3] مطالعات مهندسی ارزش سد میمه، خردادماه (1392)،  شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، شرکت مهندسین مشاور فراز آب و شرکت جنرال الکتریک
[4] خسرو حمزه پور و همکاران (1383)، مهندسی ارزش درتأسیسات آبی استان اردبیل، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران.
[5] Shen, Q. and Liu, G. (2003) ”Critical Success Factors for Value Management Studies in Construction.” J. Constr. Eng. Manage., 129(5), 485–491