تخصیص کمی ریسک در پروژه های ساخت با رویکرد نظریه بازی های همکارانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

در فرایند تخصیص ریسک، دادن مسئولیت کامل برخی از ریسک‌ها به پیمانکار درست نمی‌باشد، چرا که باعث اتخاذ برخی سیاست‌های تدافعی از طرف پیمانکار از قبیل کاهش کیفیت و روی آوردن بهدعاوی و دادخواهی می‌گردد که در نهایت هزینه و زمان پروژه را افزایش می‌دهد. بنابراین در مورد این دسته از ریسک‌ها لازم است که مسئولیت‌های ناشی از ریسک بین عوامل مختلف درگیر در قرارداد تسهیم شده و به عبارتی تخصیص کمی ریسک انجام گیرد. در فرایند مذاکره برای تعیین درصد ریسک تخصیص داده شده به هر یک از طرفین قرارداد، با وجود تضاد منافع موجود بین این عوامل، تمایل زیادی به همکاری و رسیدن به توافق وجود دارد. در این تحقیق برای تخصیص کمی ریسک از نظریه بازی‌ها که علم مطالعه مدل‌های ریاضی تعارض و همکاری بین تصمیم‌گیران عاقل است، استفاده شده است. مدل پیشنهادی، ابزار قدرتمندی را ارائه می‌کند که معیارهای مطلوبیت نظیر کارایی و انصاف را برآورده نموده و درصد تخصیص ریسک منصفانه را مشخص می‌نماید. برای نشان دادن قابلیت‌های مدل پیشنهادی، درصد تخصیص ریسک بین کارفرما و پیمانکار، برای یکی از ریسک‌های شناسایی شده در یک پروژه نمونه تعیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cooperative Game Theory Approach to Quantitative Risk Allocation in Construction Projects

نویسندگان [English]

  • Farnad Nasirzade 1
  • Mahdi Rouhparvar 2
  • Hamed Mazandaranizadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Payame Noor University
2 MSc in Construction Engineering and management, Department of Civil Engineering, Islamic azad university, Science and Research Branch
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

 
In risk allocation process, it is not correct to pass the whole responsibility of some risks to the contractor. The reason is that some defensive strategies such as lowering the work quality and lodging claim and litigation may be implemented by the contractor that may increase the project cost and duration. It is therefore necessary to share the responsibility of these risks between contracting partiesandin the other words to perform the risk allocation process quantitatively. In the negotiation process performing to determine the percentage of risk allocated to each of the contracting parties, there exists a willing to cooperate and reach an agreement in spite of the existed conflicts in the revenues of these parties. In this research, the game theory that is the study of mathematical models of conflict and cooperation between intelligent rational decision-makers is used for quantitative risk allocation. The proposed model presents a powerful tool that satisfies desirable criteria such as efficiency and fairness and the equitable percentage of risk allocation is determined. To evaluate the capabilities and performance of the proposed model, it is implemented in sample project and the risk allocation percentage between the client and contractor is determined for one of the identified risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Quantitative risk allocation
  • game theory
  • Negotiation process
[1] عبدلی، قهرمان، نظریه بازی­ها و کاربردهای آن، تهران، جهاد­ دانشگاهی دانشگاه تهران، 1387.## [2] رضایی، مهدی، تخصیص بهینه کمی ریسک با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1389.## [3] Nasirzade, F., Afshar, A., and Khanzadi, M., (2008), "Dynamic risk analysis in construction projects", Can. J. Civ. Eng., pp. 820.## Project Management Institute PMI, (2008), A guide to the project management body of  knowledge (PMBOK  guide), Project Management Institute, New town Square.## [4] Lam, K.C., Wang D., Lee, P.T.K., Tsang, Y.T., (2007 "), Modelling risk allocation decision in constructioncontracts", Int. J. project management, pp. 485-486.## [5] Pipattanapiwong, J., (2004), "Development of Multi-party Risk and UncertaintyManagement Process for an Infrastructure Project", P.H.D Thesis, Kochi University of Technology, pp. 37.## [6] Fisk, R. E., 1997, "Construction Project Administration", 5ed., Prentice-Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey.## [7] Levitt, R. E., Logcher, R. D., Ashley, D. B., (1980)"Allocating Risk and Incentive in Construction", Journal of the Construction Division.## [8] Loosemore, M., and McCarthy C. S., (2008), "Perceptions of Contractual Risk Allocation inConstruction Supply Chains", Journal of professional issues in engineering education and practice, pp. 95.## [9] Yamaguchi, H., Uher, T. E.,  and Runeson, G., (2001)"RISK allocation inPFI projects", Proceedings of 17th ARCOM Annual Conference. University of Salford, UK.## [10] Wang, M, T., and Chou, H,Y, (2003)"Riskallocation and risk handling of highway projects in Taiwan", Journal of management in engineering.## [11] Bing, L., Akintoye, A., Edwards, P.J., Hardcastle, C., (2005)"The  allocation of risk in PPP/PFI construction projects inthe  UK", International Journal of Project Management.## [12] Abednego, M. P., Ogunlana, S.O., (2006)"Goodproject governance for proper risk allocation in public–private partnerships inIndonesia", International Journal of Project Management.## [13] Ng, A., Loosemore, M., (2007)"Riskallocation in the private provision of public infrastructure", International Journal of Project Management, pp. 69.## [14] El-Sayegh, S. M., (2008)"Riskassessment and allocation in the UAE construction industry", International Journal of Project Management.## [15] Medda, F., (2007), "Agame theory approach for the allocation of risks in transport public privatepartnerships", International Journal of Project Management.## [16] Ping Ho, S., (2006)"Model for Financial Renegotiation in Public-PrivatePartnership Projects and Its Policy Implications: Game Theoretic View", J. Constr. Eng. Manage., pp. 679. ## [17] Madani, K., (2009), "Game theory and water resources", Journal of Hydrology, pp. 1.## [18] Binmore, K., Rubinstein, A., and Wolinsky, A. (1986)"The Nash bargaining solution in economic modelling", Rand Journal of Economics., 176-188.## [19] Nash, J. F. (1950)"The bargaining problem", Econometrica, 155-162.## [20] Osborne, M. J., and Rubinstein, A. (1998)"A course in game theory", MIT press, Massachusetts, England.,1/352-1/117. ##[21] Perng,Y.H., Chen, S. J., Lu, H. J. (2005)"Potential benefits for collaborating formworksubcontractors based on co-operative game theory", Building and Environment.,244-239/240.## [22] Parrachino, I., Zara, S., and Patrone, F. (2006)"Cooperative Game theory and itapos;s application to natural, environmentaland water resource issues", P.3.## [23] Nash, J. F. (1951)"Non-cooperative Games", Annals of mathematics.,295-286/286 .## [24] Shen, L. Y., Bao, H. J., Wu, Y. Z., and Lu, W. S., (2007)"Using Bargaining-Game Theory for NegotiatingConcession Period for BOT-Type Contract", J. Constr. Eng. Manage., pp. 387.## [25] Harsanyi, J., (1956), "Approaches to the bargaining problem before and afterthe theory of the games: A critical discussion of Zeuthenapos;s, Hickapos;s, and Nashapos;stheories", Econometrica.## [26] Kalai, E., Smorodinsky, M. (1975)"Other Solutions to Nashapos;s Bargaining problem", Econometrica., 513-518.## [27] Rubinstein, A., (1982)."Perfect equilibrium in a bargaining model", Econometrica.,  97-109.## [28] Fishburn, P.C., Rubinstein, A., (1982)"Timepreference", International economic review.,  694-677.##