ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرکرد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور تهران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

پیشرفت علوم مهندسی زلزله باعث شده که تا حدودی بتوان شدت زلزله احتمالی در مناطق مختلف را پیش بینی کرد. اما هنوزتشخیص این موضوع امکان پذیر نشده است. بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا بتوان کمترین تلفات در هنگام این رخداد طبیعی بوجود آید. این تحقیق با هدف پیش‌بینی تلفات و خسارات ناشی از زلزله با استفاده از آمار سازهای و جمعیتی و بهره‌گیری از نرم افزار SELENAver6.0انجام شده است. روش استفاده شده در این تحقیق روش HAZARD USاست. در این روش منحنی پاسخ بر اساس نوع خاک و استاندارد IBC-2006بدست آمده و اثر میرایی انواع سازهها با روش ذکر شده در FEMA 440اعمال شده است. از نتایج بدست آمده می توان دریافت که بافت قدیمی شهر که حوزههای 1 تا 4 و10 تا 12 را شامل میشوند بدلیل قدیمی بودن اکثر سازهها و تراکم جمعیتی آسیب پذیرتر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic Risk Assessment of Shahrekord

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Razavian Amrei 1
  • Gholamreza Ghodrati Amiri 2
  • Safdar Zeinali Rastabi 3
1 Assistant Professor,Department of Civil Engineering, Payame Noor University
2 Professor, Department of Civil Engineering,Iran University of Science and Technology
3 MSc in Earthquake Engineering, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Shahrekord Branch
چکیده [English]

Due to earthquake science advances, the prediction of probable earthquake intensity in different regions is approximately possible. But it is not possible to predict the time of earthquake occurrence, so there should be considered some other measures to have the lowest losses during this natural event. This research aims to predict the losses and damages caused by the earthquake and to utilize statistics and population structure using SELENA software. HAZARD US method is used in this study. In this method, the response curve achieved based on soil type and IBC-2006 standard and damping effect of structures listed on the FEMA 440 approach is applied. The results show that because of old structures and population density, the fabric of the old city including regions 1 to 4 and 10 to 12are more vulnerable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic risk
  • Shahrekord
  • Damage
  • Earthquake
[1]  Coburn, A. and Spence, R., "Earthquake Protection", J. Wiley and Sons Ltd. (2002)## ]2[ نتایج سرشماری جمعیت و مسکن 1390 ، مرکز آمار ایران## [3]  International Building Code (IBC-2006). Technical report, International Code Council, United States, January (2006)## [4]  Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures. FEMA-440, Technical report, Applied Technology Council (ATC), California, USA, (2005)## [5] Multi-hazard Loss Estimation Methodology, Technical manual. Federal Emergency Management Agency, Washington DC, USA. (2003) ## [6]  Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings. Report ATC-40, Technical report, Applied Technology Council (ATC), Redwood City, California, (1996)## [7]  NEHRP guidelines for the seismic rehabilitation of buildings. FEMA 273, Technical report, Federal Emergency Management Agency (FEMA), Washington DC, October (1997)## [8]  Pre standard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings. FEMA-356, Technical report, Federal Emergency Management Agency (FEMA), Washington DC, (2000)## ]9[ آمار سازه ای بناهای شهرکرد، سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری شهرکرد، 1392. ## ]10[ آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 84 – 2800 ، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات و ساختمان و مسکن، 1384.## [11]  Demuth, H., Beale, M., Hagan,M., "Neural Network Toolbox, User Guide", The MathWork, Inc. (2006)## [12]  Molina, S., Lang, D.H., Lindholm, C.D., "SELENA – An open-source tool for seismic risk and loss assessment using a logic tree computation procedure" , Computers & Geosciences , Volume 36, Issue 3, March 2010, Pages 257-269. (2010)## [13] Yang Zhan, Y., and Lin Li, F.B., "Estimating seismic losses of schools using SELENA: The case of Wenchuan earthquake", 19th International Conference on Geoinformatics, 24-26 June (2011) 1-6## [14] Michael, W., Tantalaa, Guy J.P. Nordensonb, G., Deodatisc, Klaus J., "Earthquake loss estimation for the New York City Metropolitan Region", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 28, Issues 10-11, October-November (2008) 812-835##