بررسی آزمایشگاهی رفتار رس تثبیت شده با سیمان و مسلح شده با ورقه های ژئوتکستایل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، رودسر، ایران

3 دانش آموخته ، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

تثبیت و تسلیح خاک‌ها از جمله روش‌های مرسوم بهسازی انواع خاک‌های مسئله‌دار همچون خاک‌های رسی نرم می‌باشد. این پژوهش به بررسی تاثیر ورقه‌های ژئوتکستایل بر رفتار زهکشی‌نشده نمونه‌های رسی تثبیت‌شده با سیمان با استفاده از آزمایش مقاومت فشاری محصور‌نشده می‌پردازد. نمونه‌های خاک رس در سه درصد رطوبت مختلف شامل درصد رطوبت بهینه (بدست آمده از آزمایش تراکم استاندارد) و درصد رطوبت‌های متناظر با تراکم نسبی 90% در سمت تر و خشک رطوبت بهینه آماده شدند. نمونه‌ها با درصدهای مختلف سیمان شامل 3، 5 و 7 درصد وزن خشک خاک تثبیت شده و در سه زمان عمل‌آوری شامل 7، 14 و 21 روز تحت آزمایش تک‌محوری قرار گرفتند. به ‌منظور بررسی تاثیر نوع تسلیح‌کننده، نمونه‌های رسی تثبیت‌شده با سیمان با دو نوع ژئوتکستایل ‌بافته‌نشده با سختی کششی مختلف و سه حالت گوناگون یک‌لایه، دو‌لایه و سه‌لایه تسلیح شدند. نتایج نشان داد که تسلیح نمونه‌های رسی سیمانی‌شده با ورقه‌های ژئوتکستایل، باعث بهبود بیشتر مشخصه‌های مکانیکی از قبیل مقاومت فشاری، مقاومت باقیمانده و کرنش گسیختگی نمونه‌های مسلح نسبت به نمونه‌های غیرمسلح می‌شود. بیشترین افزایش مقاومت، در نمونه‌های مسلح‌شده با سه‌لایه ژئوتکستایل رخ داد که به‌طور متوسط 37 درصد افزایش مقاومت نسبت به نمونه‌های مسلح نشده را داشتند. همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، استفاده از ژئوتکستایل منجر به کاهش سختی و افزایش شکل‌پذیری نمونه‌های تثبیت‌شده گردیده و مانع انتشار بیشتر ترک‌های ایجادشده در نمونه‌های خاک می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the behavior of cemented-clay specimen reinforced with geotextile layers

نویسندگان [English]

  • Iman Hosseinpour 1
  • Reza Rezvani 2
  • Mahdi Kavoshmelli 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technology and Engineering (Eastern Guilan),, Rudsar, Iran
3 MSc Graduated, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

This paper experimentally examines the effect of geotextile layers on the undrained behavior of cement-stabilized clay specimens using unconfined compressive strength (UCS) tests. Accordingly, the low-plasticity clay specimens were remolded in three different moisture contents, including optimum moisture content and two other ones corresponding to 90% relative compaction. The clay specimens were also stabilized by cement with various percentages equal to 3, 5, and 7% of the dry weight of the soil. The stabilized clay specimens were then cured in 7, 14, and 21 days prior to performing the unconfined compressive tests. In order to investigate the effect of reinforcement type, the stabilized clay specimens were reinforced with two types of non-woven geotextiles with different values of tensile stiffness. Results of experiments showed that reinforcing cemented-clay specimens with geotextile sheets improves the mechanical properties such as maximum compressive strength, residual strength, and rupture strain of reinforced specimens compared to unreinforced ones. The greatest increase in compressive strength occurred in specimens reinforced with three geotextile layers, which had an average 37% increase in strength compared to non-reinforced specimens. The comparison between reinforced specimens with two different geotextiles showed that increasing the tensile strength of the geotextile increases the compressive strength, rupture strain, and residual stress of the reinforced specimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geotextile
  • Cement stabilization
  • Clay
  • Unconfined compressive test
  • Reinforced soil
[1] Naeini, S.A., Naderinia, B. and Izadi, E. (2012). Unconfined compressive strength of clayey soils stabilized with waterborne polymer. KSCE Journal of Civil Engineering, 16 (6), 943-949.
[2] Basha, E.A., Hashim, R., Mahmud, H.B. and Muntohar, A.S. (2005) Stabilization of residual soil with rice husk ash and cement. Construction and Building Materials, 19 (6), 448-453.
[3] Ji-ru, Z. and Xing, C. (2002). Stabilization of expansive soil by lime and fly ash. Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed., 17 (4), 73-77.
[4] Yin, C.-Y., Mahmud, H.B. and Shaaban, M.G. (2006). Stabilization/solidification of lead-contaminated soil using cement and rice husk ash. Journal of Hazardous Materials, 137 (3), 1758-1764.
 
[5] Dash, S.K. and Hussain, M. (2012). Lime stabilization of soils: reappraisal.  Journal of Materials in Civil Engineering, 24  (6), 707-714.
[6] Kalantari, B. and Huat, B.B.K. (2008). Peat soil stabilization, using ordinary portland cement, polypropylene fibers, and air curing technique. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 13, 1-13.
[7] Nguyen, M.-D., Le, A.-T., Nguyen, T.-A, Thach, N.-T. and Phan, T.-K. (2020). The Influence of Water Content and Compaction on the Unconfined Compression Strength of Cement Treated Clay. 2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), 175-179.
[8] Sariosseiri, F. and Muhunthan, B. (2009). Effect of cement treatment on geotechnical properties of some Washington State soils. Engineering Geology, 104 (1–2), 119-125.
[9] Xiao, H.W.  and Lee, F.H. (2008). Curing time effect on behavior of cement treated marine clay. World Academy of Science, Engineering and Technology, 43, 71-78.
[10] Asgari, M.R. , Dezfuli, A.B. and Bayat, M. (2015). Experimental study on stabilization of a low plasticity clayey soil with cement/lime. Arabian Journal of Geoscience, 8 (3), 1439-1452.
[11] Khattak, M.J. and Alrashidi, M. (2006). Durability and mechanistic characteristics of fiber reinforced soil–cement mixtures. Int. Journal of Pavement Engineering, 7 (1), 53-62.
[12] Maslehuddin, M., Al-Zahrani, M.M., Ibrahim, M., Al-Mehthel, M.H. and Al-Idi, S.H. (2007). Effect of chloride concentration in soil on reinforcement corrosion. Construction and Building Materials, 21 (8), 1825-1832.
[13] Agrawal, B.J. (2011). Geotextile: It’s application to civil engineering–overview. In: National Conference on Recent Trends in Engineering & Technology, 2011, Gujarat, India, pp. 1-6.
[14] Söylemez, M. and Arslan, S. (2020). "Experimental investigation of influence of clay in soil on interface friction between geotextile and clayey soil." Arabian Journal of Geosciences 13(10): 342.
[15] Rashidian, V., Naeini, S.A. and Mirzakhanlari, M. (2018). "Laboratory testing and numerical modelling on bearing capacity of geotextile-reinforced granular soils." International Journal of Geotechnical Engineering 12(3): 241-251.
[16] Nguyen, M.D., Yang, K.H., Lee, S.H., Wu, C.S. and Tsai, M.H. (2013). Behavior of nonwoven-geotextile-reinforced sand and mobilization of reinforcement strain under triaxial compression. Geosynthetics International, 20 (3), 207-225.
[17] Abdelkader, B., Arab, A., Sadek, M. and Shahrour, I. (2018). Laboratory investigation of the influence of geotextile on the stress–strain and volumetric change behavior of sand. Geotechnical and Geological Engineering, 36 (4), 2077-2085.
[18] Rezvani, R. (2020). Shearing response of geotextile-reinforced calcareous soils using monotonic triaxial tests. Marine Georesources and Geotechnology, 38 (2), 238-249.
[19] Negi, M.S. and Singh, S.K. (2021). "Experimental and numerical studies on geotextile reinforced subgrade soil." International Journal of Geotechnical Engineering 15(9): 1106-1117.
[20] Tseng, S.-C., Yang, K.-H., Tsai, Y.-K. and Teng, F.-C. (2022) Investigation of the blast-resistance performance of geotextile-reinforced soil. Geosynthetics International 0(0): 1-18.
[21] Latha, G.M. and Murthy, V.S. (2007). Effects of reinforcement form on the behavior of geosynthetic reinforced sand. Geotextiles and Geomembranes, 25 (1), pp. 23-32.
[22] Chen, X., Zhang, J. and Li, Z. (2014). Shear behaviour of a geogrid-reinforced coarse-grained soil based on large-scale triaxial tests. Geotextiles and Geomembranes, 42 (4), 312-328.
[23] Noorzad R. and Mirmoradi, S.H. (2010). Laboratory evaluation of the behavior of a geotextile reinforced clay. Geotextiles and Geomembranes, 28 (4), 386-392.
[24] Shooshpasha, I. and Nejati Namin, H. (2020). An Experimental Study on the Combined Effect of Reinforcement and Stabilization on the Shear Behavior of Babolsar Sand. Journal of Civil and Environmental Engineering 49.4(97): 83-91.
[25] Yang, K.-H., Nguyen, M. D., Yalew, W. M., Liu, C.-N. and Gupta, R. (2016). Behavior of geotextile-reinforced clay in consolidated-undrained tests: reinterpretation of porewater pressure parameters. Journal of GeoEngineering 11(2): 45-57.
[26] Nguyen, M.-D., Yang, K.-H. and Yalew, W. M. (2020). Compaction behavior of nonwoven geotextile-reinforced clay. Geosynthetics International 27(1): 16-33.
[27] Kutanaei S.S., Choobbasti A.J. (2016). Triaxial behavior of fiber-reinforced cemented sand. Journal of Adhesion Science and Technology, 30, 6, 579-593.
[28] Jayawardane, V.S., Anggraini, V., Li-Shen, A.T., Paul, S.C. and Nimbalkar, S. (2020). Strength Enhancement of Geotextile-Reinforced Fly-Ash-Based Geopolymer Stabilized Residual Soil. International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering, 6 (40), 1-15.
[29] Tang, C., Shi, B., Gao, W., Chen, F. and Cai, Y. (2007). Strength and mechanical behavior of short polypropylene fiber reinforced and cement stabilized clayey soil. Geotextiles and Geomembranes, 25 (3), 194-202.
[30] Changizi, F. and Haddad, A. (2015). Strength properties of soft clay treated with mixture of nano-SiO2 and recycled polyester fiber. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 7 (4), 367-378.
 [32] Mitchell, J.K. and Soga, K. (2005). Fundamentals of Soil Behavior. 3rd Edition John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, May, 577 pp.