پیشنهاد معادلات جدید با بکارگیری آزمون نوین "انتقال اصطکاک" جهت تخمین مقاومت فشاری ملات‌ها و سنگ‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

اکثر روش‌های موجود جهت تخمین مقاومت مصالح، یا به صورت مخرب بوده یا دارای تجهیزات گران قیمت و وارداتی هستند. برخی از آن‌ها نیز به طور غیر مستقیم مقاومت مصالح را اندازه‌گیری می‌نمایند. لذا آزمونی که دارای تجهیزات ارزان، ساده و در دسترس، دارای دقت بالا، قابل اعمال در تمامی شرایط (خشک، مرطوب، زیر آب و تحت هر دمایی)، دارای خرابی سطحی و جزئی و قابل انجام هم در آزمایشگاه و هم در محل پروژه باشد، مورد نیاز می‌باشد. لذا در این مقاله با استفاده از روشی ساده، درجا و با تجهیزات ارزان و در دسترس به نام آزمون "انتقال اصطکاک" اقدام به اندازه‌گیری مقاومت فشاری و کششی ملات‌ها و سنگ‌های مختلف شده است. در آزمون انتقال اصطکاک ابتدا یک مغزه جزئی به قطر 50 و ارتفاع 25 میلی‌متر روی سطح نمونه ایجاد نموده و سپس دستگاه انتقال اصطکاک روی مغزه تثبیت شده و با استفاده از یک ترکمتر معمولی، به مغزه لنگر پیچشی اعمال می‌گردد تا دچار شکست گردد. سپس با تعیین مقاومت سطحی حاصل از آزمون انتقال اصطکاک و مقایسه نتایج به دست آمده با آزمون‌های استاندارد، معادلات به دست آمده جهت تبدیل نتایج حاصل از آزمون "انتقال اصطکاک" به مقاومت فشاری تک محوری مصالح ارائه شده است. آزمون‌ها بر روی هفت نوع سنگ مختلف و ملات‌های سیمانی که در کارهای عادی تعمیراتی بکار می‌روند انجام پذیرفت. نتایج حاصله بیانگر دقت بالای آزمون انتقال اصطکاک در اندازه‌گیری مقاومت سنگ‌ها و ملات‌ها می‌باشد. ضریب تعیین بین نتایج آزمون انتقال اصطکاک با مقاومت فشاری تک محوری سنگ‌ها برابر 2/93 درصد بدست آمد که با توجه به منحنی کالیبراسیون می‌توان با بکارگیری آزمون انتقال اصطکاک، مقاومت فشاری سنگ‌ها را با استفاده از معادله y=1.67x+90.8 اندازه‌گیری نمود. همچنین با استفاده از آزمون انتقال اصطکاک، مقاومت فشاری و کششی ملات‌ها را نیز می‌توان با دقت حدود 94 درصد اندازه‌گیری نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proposing New Equations Using Friction Transfer Novel Method to Estimate the Compressive Strength of Different Stones and mortars

نویسندگان [English]

  • Mahmood Naderi 1
  • Ali Saberi Vaezaneh 2
  • Abolfazl Rashvand Aveh 3
1 Professor, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Ph.D , Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Master, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Most of the methods for estimating the strength are either destructive or have expensive and imported equipment. Some of them also indirectly measure the strength. Therefore, a test that has cheap, simple and available equipment, with high accuracy, can be applied in all conditions, has minor damage and can be performed both in the laboratory and on the project site, it is required. Therefore, in this article, the compressive and tensile strength of different mortars and stones have been measured using a in-situ method with cheap and available equipment called "friction transfer" test. In this test, first a partial core with a diameter of 50 mm is created on the surface of the sample, and then the friction transfer device is fixed on the core and using a normal torque meter, a torsional anchor is applied to the core until it fails. be made Then, by determining the surface resistance obtained from the friction transfer test and comparing the obtained results with standard tests, the equations obtained to convert the results from the "friction transfer" test into the uniaxial compressive strength of the materials are presented. Tests were performed on seven different types of stone and cement mortars that are used in normal repair works. The obtained results show the high accuracy of the friction transfer test in measuring the strength of stones and mortars. The coefficient of determination between the results of the friction transfer test and the uniaxial compressive strength of the stones was found to be 93.2%, and according to the calibration curve, by using the friction transfer test, the compressive strength of the stones can be determined using the equation y=1.67x+90.8 measured. Also, by using the friction transfer test, the compressive and tensile strength of mortars can be measured with an accuracy of about 94%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface Failure
  • Novel Method
  • Compressive Strength
  • Tensile Strength
  • Calibration Diagrams