شناسایی و اولویت‌بندی علل تأخیر در پروژه‌های احداث خطوط انتقال گاز ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه، موسسه آموزش عالی نور طوبی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ضعف عملکرد زمانی، مسئله‌ای شایع در پروژه‌های خطوط انتقال گاز به شمار می‌رود که دربردارنده تبعات منفی مستقیم و غیرمستقیم فراوانی است. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی علل تأخیر در پروژه‌های مذکور است. در این راستا، ابتدا بر پایه مرور ادبیات پژوهش، فهرست اولیهای از علل بروز تأخیر در پروژههای ساخت، تهیه شد و سپس بهمنظور پالایش علل برآمده از ادبیات، متناسب با خصوصیات بستر پژوهش و نیز رتبه‌بندی آن‌ها، داده‌ها به کمک ابزار پرسشنامه، از جامعه هدف پژوهش که خبرگان دست‌اندرکار در پروژه‌های تحت مطالعه بودند، گردآوری و با استفاده از تکنیک تلفیقی تحلیل کیفی ریسک و روش بهترین-بدترین، تحلیل شدند. نتایج نشان داد که‏ از میان 43 علت تأخیر شناسایی شده که ذیل هفت منشأ اسناد پیمان پروژه، تعاملات و ارتباطات میان ارکان پروژه، کارفرما، پیمانکار، مشاور، نیروی کار و محیط طبقه‌بندی شده بودند به ترتیب تأخیر کارفرما در پرداخت به پیمانکار، ‏بی‌ثباتی مالی بازارها، ضعف پیمانکار در مدیریت جریان نقدینگی، تأخیر در تعهدات تأمین‌کنندگان و بروز تأخیر در کارهای پیمانکاران جزء، مهمترین علل تأخیر در بستر پروژه‌های مورد مطالعه بودند. همچنین ارزیابی درون گروه‌های هفت‌گانه نیز نشان داد که در گروه علل با منشأ اسناد پیمان پروژه، علت مدت کوتاه قرارداد اولیه پروژه؛ در گروه علل با منشأ تعاملات و ارتباطات میان ارکان پروژه، علت دشواری هماهنگی میان ارکان پروژه؛ در گروه علل با منشأ کارفرما، علت تأخیر کارفرما در پرداخت مطالبات پیمانکار؛ در گروه علل با منشأ پیمانکار، ضعف پیمانکار در مدیریت جریان نقدینگی؛ در گروه علل با منشأ مشاور کارفرما، علت بوروکراسی مشاور کارفرما در فرایند تائید و تصویب مدارک مهندسی؛ در گروه علل با منشأ نیروی کار، علت فقدان یا کمبود نفرات متناسب با حجم کارهای پروژه؛ و در گروه علل با منشأ محیطی، علت بی‌ثباتی مالی بازارها، حائز رتبه اول در میان علل هم‌خانواده خود بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Causes of Delays in Iran's gas Transmission Line Construction Projects

نویسندگان [English]

  • Yaser Goldust 1
  • Ali Eliasi 2
  • Saeid Sadeghi Darvazeh 3
1 Assistant professor, department of architecture, Faculty of art and architecture ,University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 2. M.Sc. in Industrial Engineering majoring in Project Management, Nooretouba Higher Education Institute, Tehran, Iran
3 M.Sc. in Industrial Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Poor time performance is a common problem in gas transmission line projects, which had many direct and indirect negative consequences. accordingly. The aim of this study is identifying and evaluating the causes of delays in the mentioned projects. In this regard, first, based on literature review, an initial causes of delays list was prepared, and then, to refine the causes extracted from literature, and also their ranking, the data was collected with the help of a questionnaire from the target community who were experts involved in the target projects and was analyzed using the combined technique of qualitative risk analysis and the best-worst method. The results showed that the five most important causes of delays in this study were: the client's delay in paying contractor, the financial instability of the market, the contractor's weakness in cash flow management, the delay in fulfilling obligations from the suppliers and subcontractor’s delays. Finally, each of the mentioned causes were described and the solutions to overcoming them were explained. Also, the evaluation within the seven groups showed that in the group of causes originating from the project contract documents, the short duration of the initial project contract; In the group of causes originating from interactions and communications among the project parties, the difficulty of coordination among them; In the group of causes originating from the client, the client’s delay in paying the contractor; In the group of causes originating from the contractor, the contractor's weakness in cash flow management; In the group of causes originating from the consultant, the bureaucracy of the consultant in the process of approval; In the group of causes originating from labor, the shortage of labor; And in the group of causes originating from environment, the financial instability of the markets was ranked first among the causes of their family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delay
  • Gas Transmission Line Construction Projects
  • Qualitative Risk Analysis
  • Best Worst Method
  • Construction Management
[1] Pourmoazam, M., Fathi, M. (2020). Modeling the cause and effect relationships of delays and increases in costs and quality using the fuzzy Dimetal technique (case study: construction and construction projects in Shiraz city municipality). Specialized scientific Journal of new research approaches in management and accounting, 4(45), 31–58.
[2] Elhusseiny, H. O., Nosair, I., & Ezeldin, A. S. (2021). Systematic Processing Framework for Analyzing the Factors of Construction Projects’ Delays in Egypt. Ain Shams Engineering Journal, 12(2), 1501–1511.
[3] Shoul, A., & Hakimi, I. (2019). Identifying and Classifying the Causes of Delay in Construction Projects (Case: City Of Sirjan). Journal of Urban Economics and Management, 7(3 (27)), 87-109. ‎[In Persian]‎
[4] Ravand, M., & Salaahi Abhari, M. (2011). Investigating Causes of Delay in Performing Oil and Gas Industrial Projects in South Rich Areas National Company. Journal of Industrial Management, 6(17), 43-57. ‎[In Persian]‎
[5] Fashina, A. A., Omar, M. A., Sheikh, A. A., & Fakunle, F. F. (2021). Exploring the Significant Factors That Influence Delays in Construction Projects In Hargeisa. Heliyon, 7(4), E06826.
[6] Prasad, K. V., Vasugi, V., Venkatesan, R., & Nikhil, B. (2019). Analysis of Causes of Delay in Indian Construction Projects and Mitigation Measures. Journal of Financial Management of Property and Construction, 24(1), 58–78.
[7] Rozei, M., & Sadeghi Kia, M. (2020). Investigating the Management Factors Affecting the Delay in the Implementation of Law Enforcement Development Plans. Police Organizational Development, 16(71), 11-30. ‎[In Persian]‎
[8] Yap, J. B. H., Goay, P. L., Woon, Y. B., & Skitmore, M. (2021). Revisiting Critical Delay Factors for Construction: Analyzing Projects in Malaysia. Alexandria Engineering Journal, 60(1), 1717–1729.
[9] Arantes, A., & Ferreira, L. M. D. (2020). Underlying Causes and Mitigation Measures of Delays in Construction Projects. Journal of Financial Management of Property and Construction, 25(2), 165–181.
[10] Mosalman Yazdi, H., & Mosalman Yazdi, M., & MOHAMMADI, E. (2019). Delay Determination of Subway Construction Project by Fuzzy MCDM (Case Study, Karaj Subway). AMIRKABIR JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (AMIRKABIR), 51(1), 143-156. ‎[In Persian]‎
[11] Farughi, H., & Alaniazar, S., & Mousavipour, S., & Moradi, V. (2017). A Practical Framework Based On Fuzzy Fmea to Diagnose Causes of Delay in Construction Projects. Journal of Industrial Management Studies, 15(45), 145-175. ‎[In Persian]‎
[12] Alvanchi, A., & Haji Yakhchali, S., & Farmani, N. (2019). Evaluating Factors Causing Delay in Residential Building Projects of Mashhad. Sharif: Civil Enineering, 35-2(3.2), 3-13. ‎[In Persian]‎
[13] Mohajeri Borje Ghaleh, R., Pourrostam, T., Mansour Sharifloo, N., Majrouhi Sardroud, J., Safa, E. (2020). Reviewing Causes of Delay from the Risk Management Perspective in Execution Stage in Road Construction Projects (Case Study: Garmsar-Simin Dasht Road). Civil Infrastructure Researches, 5(2), 69-82. ‎[In Persian]‎
[14] El-Rasas, T., & Marzouk, M. (2020). Fuzzy Model for Assessing Delays in Egyptian Residential Projects. Journal of Financial Management of Property and Construction, 25(2), 225–246.
[15] Jahangoshai Rezaee, M., Yousefi, S. And Chakrabortty, R.K. (2021), "Analyzing Causal Relationships between Delay Factors in Construction Projects: A Case Study of Iran", International Journal of Managing Projects In Business, Vol. 14 No. 2, Pp. 412-444.
[16] Asmi, A., Djamaris, A., & Ihsan, M. (2019). Top Ten Similarity Ranking For Project Delay Factors In Construction Industry. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 650, 012006.
[17] Le-Hoai, L., Lee, Y. D., & Lee, J. Y. (2008). Delay And Cost Overruns In Vietnam Large Construction Projects: A Comparison With Other Selected Countries. KSCE Journal of Civil Engineering, 12(6), 367–377.
[18] Sambasivan, M., & Soon, Y. W. (2007). Causes and Effects of Delays in Malaysian Construction Industry. International Journal of Project Management, 25(5), 517–526.
[19] Assaf, S. A., & Al-Hejji, S. (2006). Causes of Delay in Large Construction Projects. International Journal of Project Management, 24(4), 349–357.
[20] Fallahnejad, M. H. (2013). Delay Causes in Iran Gas Pipeline Projects. International Journal of Project Management, 31(1), 136–146.
[21] Rezaei, J. (2016). Best-Worst Multi-Criteria Decision-Making Method: Some Properties and a Linear Model. Omega, 64, 126–130.