بررسی تاثیر الیاف بر خواص مکانیکی بتن پلیمری پلی استری سبک‌وزن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

از بتن پلیمری به دلیل خواص مطلوب، برای تعمیر و یا ساخت سازه‌هایی که نیاز هم‌زمان به مقاومت مکانیکی و دوام بالا در مدت زمان کوتاه دارند استفاده می‌شود. از طرفی کاهش وزن بتن پلیمری با استفاده از سنگ دانه‌های سبک، می‌تواند مزایای کاربرد این نوع بتن را در موارد عملی به منظور سهولت بیش‌تر در ترمیم بتن‌های آسیب دیده یا استفاده در شرایط خاص دو چندان نماید. از آن جا که افزایش مقاومت بتن، معمولا کاهش شکل پذیری را به دنبال دارد، لذا استفاده از الیاف در ماتریس بتن، می‌تواند تا حد زیادی مشکل کاهش شکل‌پذیری را جبران نماید. هدف از این پژوهش، بررسی خواص مکانیکی بتن پلیمری پلی ‌استری بهینه شده‌ی سبک‌وزن (با و بدون الیاف) و مقایسه‌ی آن با خواص مکانیکی بتن سبک می‌باشد. برای بررسی خواص مکانیکی بتن پلیمری از آزمایشات مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مقاومت خمشی، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سایش استفاده گردید. هم‌چنین، از تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) به منظور بررسی تاثیر الیاف بر ریز ساختار نمونه‌های بتن پلیمری استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که هم راستا با بهبود چشم‌گیر مقاومت‌های مکانیکی بتن پلیمری نسبت به بتن سبک، افزودن الیاف می‌تواند خواص مکانیکی بتن پلیمری را ارتقا دهد. در این تحقیق، استفاده از 0.25 درصد حجمی الیاف ترکیبی (پلی پروپیلن و کورتا) در طرح اختلاط بتن پلیمری، سبب افزایش مقاومت فشاری، کششی، مقاومت خمشی و مقاومت در برابر سایش به ترتیب به میزان 9.1، 8.8، 6.2 و 6.3 درصد نسبت به بتن پلیمری فاقد الیاف شده است. هم‌چنین وجود الیاف در ساختار بتن پلیمری، همانند بتن معمولی، بهبود مقاومت بتن در برابر ضربه و شکل‌پذیری بهتر را به دنبال دارد. آنالیز تصاویر میکروسکوپ الکترونی حاکی از پیوستگی و انسجام الیاف پلی‌پروپیلن و ماتریس بتن پلیمری است که می‌تواند توجیه مناسبی برای ارتقای خواص مکانیکی بتن پلیمری حاوی الیاف محسوب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Fibers on the Mechanical properties of Lightweight Polyester Polymer Concrete

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Shiravi 1
  • Mohammad Reza Eftekhar 2
1 M.S Student of structure, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Due to its desirable properties, polymer concrete is used for repairing or building structures that require both mechanical strength and high durability in a short period of time. On the other hand, reducing the weight of polymer concrete by using light aggregates can double the benefits of using this type of concrete in practical cases in order to make it easier to repair damaged concrete or use it in special conditions. Since the increase in concrete strength usually results in a decrease in ductility, therefore, the use of fibers in the concrete matrix can largely compensate for the problem of the decrease in ductility. The aim of this research is to investigate the mechanical properties of lightweight optimized polyester polymer concrete (with and without fibers) and compare it with the mechanical properties of lightweight concrete. To check the mechanical properties of polymer concrete, compressive strength, tensile strength, flexural strength, impact resistance and abrasion resistance tests were used. Also, electron microscope (SEM) images were used to investigate the effect of fibers on the microstructure of polymer concrete samples. The results showed that in line with the remarkable improvement of the mechanical resistance of polymer concrete compared to light concrete, the addition of fibers can improve the mechanical properties of polymer concrete. In this study, the use of 0.25 percent by volume of composite fibers in the mixing design of polymer concrete increases the compressive, tensile, flexural, and abrasion resistance by 9.1, 8.8, 6.2, and 6.3 percent, respectively, compared to polymer concrete without It is fiber. The analysis of SEM indicates the continuity and cohesion of polypropylene fibers and polymer concrete matrix, which can be considered as a good justification for improving the mechanical properties of polymer concrete containing fibers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymer concrete
  • Polyester resin
  • Mechanical strengths
  • Impact resistance
  • Abrasion resistance