توسعه یک سیستم ارزیابی فازی جهت تعیین اثربخشی سیاست‌گذاری‌های تشویقی موثر بر ارتقاء ساختمان‌های سبز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

چکیده

اگرچه مفهوم ساختمان سبز به تنهایی می‌تواند راهگشای دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشد، اما باید سازوکار پیاده‌سازی آن نیز فراهم گردد. از همین رو شناسایی و ارزیابی مشوق‌های لازم برای توسعه ساختمان‌های سبز، از نقشی کلیدی برخوردار است. هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی اثربخشی اقدامات (سیاست‌های) تشویقی موثر بر ارتقاء ساختمان‌های سبز است. با مرور و جمع‌بندی نتایج حاصل از ادبیات تحقیق برای شناسایی سیاست‌های مربوطه در زمینه ساخت و ساز سبز براساس فازهای مختلف چرخه عمر پروژه، پایگاه داده‌ای متشکل از 6 هدف عمده و 42 اقدام (سیاست) تشویقی موثر بر ارتقاء ساختمان سبز شناسایی شد. با توسعه روش ارزیابی فازی جامع و تشکیل ماتریس سیاست-اقدامات به ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها و خط مشی‌های توسعه ساختمان‌های سبز پرداخته شد. براساس نتایج، اتخاذ و پیاده‌سازی مشوق‌های اقتصادی در فاز تصمیم‌گیری، تقویت نظارت و مدیریت برای عرضه فناوری‌ها و محصولات جدید و از رده خارج کردن محصولات قدیمی و منسوخ در فاز تولید/ تامین مصالح، بهبود سیستم استاندارد و ارزیابی برای طراحی و ساخت و ساز پایدار جهت ایجاد تدریج قوانین و مقررات ورود به بازار صنعت ساخت در فاز طراحی و ساخت، بازسازی تدریجی ساختمان‌های موجود و ارائه سیاست‌های تشویقی برای کاربران در فاز بهره‌برداری و نگهداری و تقویت نظارت بر تخریب برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و زباله‌های ساختمانی در فاز تخریب و بازیافت به‌عنوان کلیدی‌ترین سیاست‌گذاری‌ها برای توسعه ساختمان‌های سبز شناسایی شدند. اقدامات نظارتی نقش مهمی را در هر پنج فاز چرخه عمر ساختمان‌های سبز ایفا می‌کنند. سیاست‌های تشویقی در فاز تصمیم‌گیری توسعه، بهبود استانداردهای فنی و سیستم ارزیابی و تبدیل به مدل طراحی یکپارچه در بازار و فناوری بالاتر از سیاست‌های نظارتی رتبه‌بندی شده‌اند. نتایج تحقیق حاضر درک واضحی را از اتخاذ سیاست‌گذاری‌های تشویقی موثر بر ارتقاء ساختمان‌های سبز ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of a fuzzy evaluation system to determine the effectiveness of incentive policies influenced on the promotion of green buildings

نویسندگان [English]

  • Farshid Zandi 1
  • Alireza Lork 2
  • babak aminnejad 3
1 Ph.D Candidate, Department of Civil Engineering, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Kish International Branch, Isalamic Azad University, Kish Island, Iran
چکیده [English]

The main idea of developing green buildings is based on the construction of environmentally friendly buildings and energy conservation and sustainable development. Although the concept of green building alone can open the way to achieve such goals, a mechanism for its implementation must also be provided. Therefore, identifying and evaluating the necessary incentives for the development of green buildings has a key role. The main goal of this paper is to evaluate the effectiveness of the incentive measures (policies) influenced on the promotion of green buildings. By reviewing and summarizing the results of the research literature to identify relevant policies in the field of green construction based on different phases of the project's life cycle, a database consisting of 6 major goals and 42 incentive actions (policies) effective on the promotion of green buildings was identified. By developing the comprehensive fuzzy evaluation method and forming the policy-action matrix, policies and policies were evaluated in the direction of further development of green buildings. The results showed that regulatory measures play an important role in all five phases of the life cycle of green buildings. However, it should not be overlooked that due to the obstacles created by regulatory policies for the future green building market, these policies may not be the best approach for green building development. Incentive measures such as financial incentives for the decision-making stage of development, improvement of technical standards and evaluation system, and conversion to an integrated design model in the market and technology are ranked higher than regulatory policies. The results of the present research provide a clear understanding of the adoption of effective incentive policies on the promotion of green buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incentive policies
  • Green buildings
  • Fuzzy evaluation system
  • Objectives-actions matrix
  • Effectiveness
[[1]] Olubunmi, O.A., Xia, P.B., and Skitmore, M. (2016). Green building incentives: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 1611–1621.
[[1]] Shazmin, A.A., Sipan, I., and Sapri, M. (2016). Property tax assessment incentives for green building: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 536–548.
[[1]] Yin, S., and Li, B. (2018). Transferring green building technologies from academic research institutes to building enterprises in the development of urban green building: a stochastic differential game approach, Sustainable Cities and Society, 39, 631–8.
[[1]] Circo, C.J. (2007). Using mandates and incentives to promote sustainable construction and green building projects in the private sector: a call for more state land use policy initiatives, Penn State Law Review, 112, 731-740.
[[1]] Onuoha, I.J., Aliagha, G.U., and Rahman, M.S.A. (2018). Modelling the effects of green building incentives and green building skills on supply factors affecting green commercial property investment, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 90, 814-823.
[[1]] UNEP, 2009, Buildings and Climate Change Summary for Decision-Makers, ed. Paris-France: United Nations Environment Programme.
[[1]] Cansino, J.M., Pablo-Romero, M., Román, R., and Yñiguez, R., 2011, Promoting renewable energy sources for heating and cooling in EU-27 countries, Energy Policy, 39(6), 3803-3812.
[[1]] Fan, K., and Wu, Z. (2020). Incentive mechanism design for promoting high-level green buildings, Building and Environment, 184, https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107230.
[[1]] Kibert, C.J. (2012). Sustainable construction: green building design and delivery, John Wiley & Sons.
[[1]] Sangkakool, T., Techato, K., Zaman, R., and Brudermann, T. (2018). Prospects of green roofs in urban Thailand – A multi-criteria decision analysis, Journal of Cleaner Production, 196, 400-410.
[[1]] Zhu, Q., Sarkis, J., and Lai, K. (2013). Institutional-based antecedents and performance outcomes of internal and external green supply chain management practices, Journal of Purchasing and Supply Management, 19(2), 106-117.
[[1]] Kuo, C.-F.J., Lin, C.-H., Hsu, M.-W., and Li, M.-H. (2017). Evaluation of intelligent green building policies in Taiwan – Using fuzzy analytic hierarchical process and fuzzy transformation matrix, Energy and Buildings, 139, 146-159.
[[1]] Carter, T., and Keeler, A. (2008). Life-cycle cost–benefit analysis of extensive vegetated roof systems, Journal of Environmental Management, 87(3), 350-363.
[[1]] Zuo, J., and Zhao, Z-Y. (2014). Green building research–current status and future agenda: a review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30, 271–81.
[[1]] Simcoe, T., and Toffel, M.W. (2014). Government green procurement spillovers: Evidence from municipal building policies in California, Journal of Environmental Economics and Management, 68(3), 411-434.
[[1]] Fu, Y., Dong, N., Ge, Q., Xiong, F., and Gong, C. (2020). Driving-paths of green buildings industry (GBI) from stakeholders’ green behavior based on the network analysis, Journal of Cleaner Production, 273, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122883.
[[1]] Brown, E., Sachs, H., Quinlan, P., and Williams, D. (2010). Tax Credits for Energy Efficiency and Green Buildings: Opportunities for State Action, Energy and Environmental Policy, 9, 15-27.
[[1]] Lu, W., Chi, B., Bao, Z., and Zetkulic, A. (2019). Evaluating the effects of green building on construction waste management: A comparative study of three green building rating systems, Building and Environment, 155, 247-256.
[[1]] Kuo, J., Lin, C.H., Hsu, M.-W., and Li, M.-H. (2017). Evaluation of Intelligent Green Building Policies in Taiwan Using Fuzzy Analytic Hierarchical Process and Fuzzy Transformation Matrix, Energy and Buildings, 135, 146-159.
[[1]] Yadegaridehkordi, E., Hourmand, M., Nilashi, M., Alsolami, E., Samad, S., Mahmoud, M., Alarood, A.A., Zainol, A., Majeed, H.D., and Shuib, L. (2020). Assessment of sustainability indicators for green building manufacturing using fuzzy multi-criteria decision making approach, Journal of Cleaner Production, 277, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122905.
[[1]] Li, H., and Yi, H. (2014). Multilevel governance and deployment of Solar PV panels, Energy Policy, 69, 19-27.
[[1]] He, L., and Chen, L. (2021). The incentive effects of different government subsidy policies on green buildings, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 135, https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110123.
[[1]] Majrohi Sardoroud, J., Haji Aghabozorgi, H., and Cheherzad, M. (2016). evaluation of rating criteria for green buildings in the proposed world standards and a proposal for compiling the Iranian standard, Journal of Civil and Environmental Engineering of Tabriz University, 47(89) , 47-60 (In Persian).
[[1]] Fan, K., and Hui, E.C.M. (2020). Evolutionary game theory analysis for understanding the decision-making mechanisms of governments and developers on green building incentives, Building and Environment, 179, doi:10.1016/j.buildenv.2020.106972.
[[1]] Rana, A., Sadiq, R., Alam, M.S., Karunathilake, H., and Hewage, K. (2021). Evaluation of financial incentives for green buildings in Canadian landscape, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 135, https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110199.
[[1]] Ghaffari, S., and Abbasian Jahormi, H.R.  (2018). Evaluating the general conditions of the agreement from the point of view of compliance with the concepts of green buildings and providing solutions to improve it, Sharif Civil Engineering Journal, 35.2(3.1), 47-57 (In Persian).
[[1]] Moulayi, M.M., Pilehchiha, P., and Afshar, A. (2017). Energy efficiency evaluation of green roof in Iran; Case example: cities of Tehran, Tabriz, Ramsar, Bandar Abbas, Urban Management Journal, 17(52), 21-34 (In Persian).
[[1]] Mohammadpour Zarandi, H., Abbaspour, M., and Arjamandi R. (2015). Compilation of management strategies for the development of green buildings (case study: District 1 of Tehran Municipality). Scientific-Research Quarterly of Economics and Urban Management, 4(16), 71-86. (In Persian).
[[1]] Ravanshadnia, M., and Ghanbari, M. (2014). Green building information modeling; Sustainable and successful design using BIM, Simaye Danesh Publications (In Persian).
[[1]] SamDaniel, P., and Sam, G.A. (2011). Research Methodology, Gyan Publishing House.
[[1]] Myers, M. (2009). Qualitative Research in Business & Management, SAGE.
[[1]] Sekaran, U. (2003). Research methods for business, Hoboken: NJ: John Wiley & Sons.
[[1]] Creswell, W.J. (2013). Research design qualitative quantitative and mixed methods approaches, Sage Publication.
[[1]] Sanders, J.A., and Wiseman, R.L. (1990). The effects of verbal and nonverbal teacher immediacy on perceived cognitive, affective, and behavioral learning in the multicultural classroom, Communication Education, 39(4), 341-353.
[[1]] Saunders, M., Lewis, P., and Thornhill, A. (2009). Research methods for business students: Pearson education.
[[1]] Blaikie, N. (2003). Analyzing quantitative data: From description to explanation, SAGE Publications Ltd.
[[1]] Sekaran, U., and Bougie, R. (2009). Research Methods for business, 5th Edition, John Wiley & Sons Ltd. United Kingdom.
[[1]] Shi, Q. Zuo, J. Huang, R. Huang, J. and Pullen, S. (2014). Identifying the critical factors for green construction–an empirical study in China, Habitat international, 40, 1-8, 2013.
[[1]] Abdelaal, F., and Guo, B.H.W. (2021). Knowledge, attitude and practice of green building design and assessment: New Zealand case, Building and Environment, 201, https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107960.
[[1]] Gan, X., Liu, L., Wen, T., and Webber, R. 2022. Modelling interrelationships between barriers to adopting green building technologies in China's rural housing via grey-DEMATEL, Technology in Society, 70, https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102042.
[[1]] Mustaffa, N.K., Isa, C.M.M., Ibrahim, C.K.I.C. (2021). Top-down bottom-up strategic green building development framework: Case studies in Malaysia, Building and Environment, 203, https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108052.
[[1]] Michelsen, O., and deBoer, L. (2009). Green procurement in Norway: a survey of practices at the municipal and county level, Journal of Environtal Management, 91(1), 160–167.
[[1]] Zadeh, L.A. (1975), The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning, Information Sciences, 8(3), 199-249.
[[1]] Sanayeei, A., Ghazifard, A., and Sobhanmanesh, F. (2011). Factors affecting the development of identification technology by radio frequency in Electronic supply chain management, Journal of New Marketing Research, 1(1), 41-70 (in Persian).
[[1]] Yuan, T., and Chen, P. (2012). Data mining applications in e-government information security, Procedia Engineering, 29, 235–240.
[[1]] Rowe, G., and Wright, G. (1999). The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis, International Journal of Forecasting, 15(4), 353-375.
[[1]] Dalkey, N., and Helmer, O. (1963). An experimental application of the Delphi method to the use of experts, Management Science, 9(3), 458–467.
[[1]] Geng, Y., and Doberstein, B. (2008). Developing the circular economy in China: challenges and opportunities for achieving ‘leapfrog development’, The International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 15(3), 231-239.
[[1]] Zhang, X., Shen, L., and Wu, Y. (2011). Green strategy for gaining competitive advantage in housing development: a China study, Journal of Cleaner Production, 19(2), 157–67.
[[1]] Atanassov, K.T. (1986). Intuitionistic fuzzy sets, Fuzzy Sets System, 20(1), 87–96.
[[1]] Lam, P.T., Chan, E.H.,Chau, C.K., Poon, C.S., Chun, K.P. (2009). Integrating green specifications in construction and overcoming barriers in the iruse. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 135(4), 142–152.
[[1]] Rashvandi, H. (2006). Fuzzy set theory and its application in industrial engineering and management, First Edition, Tehran: Basic Science Publication.
[[1]] Kwong, C.K., and Bai, H. (2003). Determining the importance weights for the customer requirements in QFD using a fuzzy AHP with an extent analysis approach, IIE Transactions, 35(7), 619-626.
[[1]] Huang, H.Z., Gu, Y.K., and Du, X. (2006). An interactive fuzzy multi-objective optimization method for engineering design, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 19(5), 451–460.
[[1]] Li, R.J. (1999). Fuzzy method in group decision making, Computers & Mathematics with Applications, 38: 91–101.
[[1]] Arenas Parra, M., Bilbao Terol, A., Rodrıguez Urıa, M.V. (2001). A fuzzy goal programming approach to portfolio selection, European Journal of Operational Research, 133(2), 287–97.
[[1]] Liu, J.Y., Low, S.P., He, X. (2012). Green practices in the Chinese building industry: drivers and impediments, Journal of Technology Management in China, 7(1), 50-63.
[[1]] Van Laarhoven, P.J.M., and Pedrycz, W. 1983. A fuzzy extension of Saaty’s priority theory, Fuzzy Sets and Systems, 11(1), 199–227.
[[1]] Zhang, X., Platten, A., and Shen, L. 2011. Green property development practice in China: costs and barriers, Building and Environment, 46(11), 2153–2160.
[[1]] Nguyen, H.-T., Skitmore, M., Gray, M., Zhang, X., and Olanipekun, A.O. (2017). Will green building development take off? An exploratory study of barriers to green building in Vietnam, Resources, Conservation and Recycling, 127, 8-20.
[[1]] Wang, W., Tian, Z., Xi, W., Rong Tan, Y., and Deng, Y. (2021). The influencing factors of China's green building development: An analysis using RBF-WINGS method, Building and Environment, 188, https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107425.
[[1]] Kalyana Chakravarthy, P.R., Suganya, R., Nivedhitha, M., Parthiban, A., and Sivaganesan, S. (2022). Barriers and project management practices in green buildings, Materials Today: Proceedings, 52(3), 1131-1134.