تأثیر نامنظمی ناپیوستگی داخل صفحه بر شکنندگی لرزه‌ای قاب بتن‌آرمه با سیستم باربر جانبی دیوار برشی و مقاوم‌سازی شده با ژاکت بتنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

در سازه‌های بتن‌آرمه امکان جابجایی دیوار برشی با توجه به عوامل معماری مانند ایجاد ورودی برای پارکینگ، ایجاد بازشو، تغییر کاربری و موارد دیگر وجود دارد که منجر به ناپیوستگی داخل صفحه می‌شود. با توجه به مطالعات اخیر این نامنظمی می‌تواند منجر به ایجاد ضعف در پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های بتن‌آرمه شود. در صورت ایجاد این نوع نامنظمی، تیر بالای دیوار برشی انتقال یافته محل تمرکز خرابی خواهد بود. در این مطالعه یک قاب بتن‌آرمه 9 طبقه دارای سیستم باربر جانبی دیوار برشی به صورت غیرخطی مدلسازی شده است. در ادامه با اعمال سناریو‌های مختلف نامنظمی ناپیوستگی داخل صفحه و مقاوم‌سازی تیر بالای دیوار برشی انتقال یافته با ژاکت بتنی، منحنی شکنندگی لرزه‌ای قاب‌های منظم و نامنظم بر اساس نتایج تحلیل دینامیکی فزاینده توسعه داده شده‌اند. رکوردهای حوزه دور و نزدیک زلزله مورد استفاده در تحلیل تاریخچه زمانی قاب‌ها بر اساس طیف شرطی انتخاب شده‌اند. همچنین به منظور ملاحظه تأثیر نامنظمی بر روی حالات حدی خرابی، تحلیل پوش‌آور قاب‌ها انجام شده است. نتایج تحلیل‌ها دلالت بر آن دارد که با مقاوم‌سازی تیر بالای دیوار برشی انتقال یافته، شکنندگی لرزه‌ای قاب‌های نامنظم در اکثر حالات نسبت به قاب منظم کاهش نشان داده است. همچنین نتایج نشان می‌دهند که در قاب‌های نامنظم متوسط میانه بیشینه شتاب زمین در حالت انتقال دیوار برشی دو طبقه به ازای حالات حدی خسارت مختلف به صورت متوسط 19% از حالت انتقال دیوار برشی یک طبقه پایین به دهانه‌های کناری بیشتر است. همچنین متوسط میانه بیشینه شتاب زمین در حالت انتقال دیوار برشی به دهانه مجاور به ازای حالات حدی خسارت مختلف به صورت متوسط 15% از حالت انتقال دیوار برشی به دهانه دورتر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of In-plane Discontinuity Irregularity on the Seismic Fragility of RC Frame Shear Wall Structure Strengthened with Concrete Jacket

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Seify Asghshahr 1
  • Farzad Norouzi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Technology and Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz,, Iran
2 MSc Student, Faculty of Technology and Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz,, Iran
چکیده [English]

In RC structures, it is possible to move the shear wall due to architectural factors such as creating entrances for parking, creating openings, changing uses and other factors, which leads to in-plane discontinuity. According to recent studies, this irregularity can lead to weakness in the seismic response of RC buildings. In this type of irregularity, the beam above the transferred shear wall will be the focus of failure. In this study, a 9-story RC frame shear wall structure is modeled nonlinearly. Then, by applying different scenarios of in-plane discontinuity irregularity and strengthening the beam above the transferred shear wall with a concrete jacket, the seismic fragility curve of regular and irregular frames have been developed based on the results of incremental dynamic analysis. The near and far-field ground motion records used in the time history analysis of the frames are selected based on the conditional spectrum. Also, to consider the effect of irregularity on the damage limit states, the pushover analysis of the frames has been done. Results indicate that by strengthening the beam above the transferred shear wall, the seismic fragility of the irregular frames has decreased in most cases compared to the regular frame. Also, results show that in irregular frames, the median peak ground acceleration in the two-story shear wall transfer case for different damage limit states is 19% higher than the one-story transfer case to the side spans. Also, the median peak ground acceleration in the state of transition of the shear wall to the adjacent span for different damage limit states is 15% higher than the state of transition to the far span.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RC Frame
  • Shear Wall
  • Irregularity
  • In-plane Discontinuity
  • Concrete Jacket
  • Seismic Fragility