ارزیابی و اولویت‌بندی معیار‌های توسعه بام سبز به روش بهترین-بدترین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار - دانشکده عمران و معماری. دانشگاه سجاد. مشهد. ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد . دانشکده عمران و معماری. دانشگاه سجاد مشهد

چکیده

در سالهای اخیر، سطح فضای سبز در شهرهای بزرگ به دلیل افزایش تمایل به شهرنشینی و نیاز به ساخت مجتمع‌های مسکونی رو به کاهش بوده است. به منظور رفع این معضل و ایجاد توسعه پایدار شهری، بام سبز به عنوان یکی از راه‌های مفید پیشنهاد شده است. بنابراین ضرورت دارد که توجه ویژه‌ای به استفاده از آن گردد تا بتوان ایجاد امکانات و رفاه شهری را در کنار حفظ سلامت شهروندان شاهد باشیم . هدف این تحقیق ارزیابی و اولویت‌بندی معیارهای مؤثر در توسعه بام سبز بوده است. بدین جهت با بهره‌جویی از مطالعات کتابخانه‌ای و نظرات خبرگان، معیارها در سه گروه محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی و مشتمل بر سیزده زیرمعیار استخراج و طبقه‌بندی گردید. پس از بررسی و تایید روایی و پایایی و جمع آوری پرسش‌نامه‌های توزیع شده بین خبرگان، آنالیز داده‌ها به کمک روش بهترین-بدترین معرفی انجام شد. نتایج نشان داد که شاخص اقتصادی مقدم بر دو شاخص دیگر است. ثانیاً، مهمترین زیرمعیار در گروه‌های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی به ترتیب افزایش کیفیت هوا و کاهش آلاینده‌ها، افزایش عمر پوسته بام و ارتقای سلامت عمومی افراد بوده است. در نهایت، با در نظر گرفتن کل معیارها، افزایش عمر پوسته بام به عنوان نخستین و گسترش و تنوع زیستگاه جانداران به عنوان آخرین معیار رتبه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and prioritization of green roof development criteria by using Best-Worst method

نویسندگان [English]

  • Majid Alipour 1
  • Ali Gohari 2
1 Assistant professor. Department of civil and architecture. Sadjad university. Mashhad. Iran
2 Ms.c student. Department of civil and architecture. Sadjad university. Mashhad. Iran
چکیده [English]

Megacities recently are experiencing a shortage of green spaces basically due to an increase in both urbanization demand and residential complexes. In order to solve this problem and create sustainable urban development, green roofs have been suggested as one of the useful options. Therefore, it is necessary to pay special attention to its use so that we can witness the creation of urban facilities and welfare along with the preservation of citizens' health. The purpose of this research is to evaluate and prioritize effective criteria in the development of green roof. For doing so, by using library studies and experts' opinions, the criteria were extracted and classified into three environmental, economic and social groups, consisting of thirteen sub-criteria. After checking and confirming validity and reliability and collecting questionnaires distributed among experts, data analysis has been done using the best-worst method. The results shows that economic indicator attract the highest priority among others. Additionally, the most important sub-criteria in environmental, economic, and social groups was air quality, roof longevity, and public health, respectively. Finally, the respective highest and lowest scores were assigned to roof longevity and biodiversity when all criteria were considered. However these results may change in other countries .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green roof
  • Sustainable development
  • Indicator
  • Prioritization
  • Best-Worst