مطالعه امکان سنجی تولید گرافن ارزان قیمت جهت استفاده در کامپوزیت‌های سیمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هزینه بالا و پدیده انباشتگی گرافن در ماتریس سیمانی از موانع اصلی استفاده آن در صنعت بتن به شمار می‌آید. در این مطالعه، هر دو چالش فوق با تولید گرافن از طریق ترکیب گرافیت و فوق روان‌کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر به روش لایه‌برداری مرتفع گردید. در این راستا به جهت امکان‌سنجی استفاده از گرافن تولید شده بر مبنای فوق‌روان‌کننده در کامپوزیت‌های سیمانی، خواص مکانیکی و نفوذپذیری به همراه مطالعات جامع ریز‌ساختاری بررسی گردید. تجزیه و تحلیل‌های نتایج طیف‌سنجی FESEM و TEM نشان داد که صفحات گرافن چند لایه ساخته شده با استفاده از فوق روان‌کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر دارای کیفیت بالا و نقص کمی می‌باشد. بر اساس نتایج این تحقیق، نمونه حاوی گرافن بر مبنای ترکیب 5 گرم در لیتر گرافیت و فوق روان‌کننده به میزان 1/0 درصد سیمان مصرفی، مقاومت فشاری و خمشی را به ترتیب به میزان 05/82 و 56/33 درصد نسبت به نمونه شاهد در سن 3 روزه افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، کاهش تخلخل در مخلوط حاوی گرافن در مقایسه با نمونه شاهد در سن 180 روز به میزان 50 درصد می‌باشد. علاوه بر این نتایج نشان دادند که استفاده از گرافن موردمطالعه به دلیل افزایش پیچ‌خوردگی و اصلاح منافذ ماتریس سیمانی اثر مؤثری در جذب مویینگی دارد. همچنین، نتایج XRD نشان دادند که استفاده از محلول حاوی گرافن سبب مصرف C3S و C2S در سن 3 روز شده و فازهای CH، CSH بیشتری در ساختار سیمان ایجاد شده‌اند. این نتایج به همراه نتایج مشخصه‌یابی TGA و FESEM نشان داد که اثر هسته‌زایی گرافن در سنین اولیه مشهودتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of producing inexpensive graphene for use in cement composites

نویسندگان [English]

  • Kianoosh Samimi 1
  • Mahyar Pakan 2
1 Assistant Professor, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. student, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The high cost and the accumulation phenomenon of graphene in the cement matrix are the main obstacles to its use in the concrete industry. In this study, both of the above challenges were solved by producing graphene through the combination of graphite and polycarboxylate ether-based superplasticizer by exfoliation method. In this regard, mechanical properties and permeability, as well as comprehensive microstructural studies, were investigated for the feasibility of using graphene produced based on superplasticizer in cement composites. The SEM and TEM analyses revealed that the multilayer graphene sheets produced with a polycarboxylate ether-based superplasticizer are of high quality and have few defects. According to the results of this research, the sample containing graphene based on the combination of 5 grams per liter of graphite and superplasticizer at the rate of 0.1% of the cement used, the compressive and bending strength was increased by 82.05% and 33.56%, respectively, compared to the control sample at the age of 3 days. On the other hand, the porosity in the graphene-containing mixture is reduced by 50% compared to the control sample. Besides, the results demonstrated that graphene has an effective influence on capillarity absorption due to increased twisting and modification of cement matrix pores. Also, the XRD results showed that using solution containing graphene led to the consumption of C3S and C2S at the age of 3 days and more CH, CSH phases were formed in the cement structure. These results together with TGA and FESEM characterization results showed that the effect of graphene nucleation is more evident at early ages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microstructure
  • Superplasticizer
  • Graphene
  • Mechanical resistance
  • Permeability