ارزیابی آزمایشگاهی رفتار دال تیرچه بلوک با تیرچه پیش‌تنیده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

دال‌های مرکب تیرچه و بلوک با تیرچه پیش‌تنیده از سیستم‌های اقتصادی سقف است که کاربرد آن‌ها در ایران رو به افزایش است. در این تحقیق چگونگی رفتار مرکب تیرچه‌های پیش‌تنیده در سقف‌های تیرچه و بلوک به صورت آزمایشگاهی ارزیابی شده است. آنچه می تواند مانع رفتار مرکب تیرچه پیش‌تنیده و دال بتنی درجای روی تیرچه گردد، عدم انتقال مناسب برش افقی در سطح تماس تیرچه پیش‌ساخته و بتن درجا است. در تیرچه های پیش‌تنیده برخلاف تیرچه‌های خرپایی تعبیه آرماتور برشی افقی داخل تیرچه پیش‌ساخته که بتواند با بتن درجا درگیر شود، با مشکل همراه است. در این تحقیق استفاده از دو نوع آرماتور برشی پیشنهادی شامل شبکه سیمی جوش شده و خرک برشی که در دو طرف جان تیرچه قرار می‌گیرند ارزیابی شد. این تحقیق در دو مرحله انجام شد و در هر مرحله باربری نهایی و بار و لنگر ترک‌خوردگی ارزیابی شد. در مرحله اول دو نمونه از تیرچه پیش‌تنیده آزمایش شد و از کیفیت تیرچه‌ها با مطابقت نتایج آزمایشگاهی و مقادیر محاسباتی اطمینان حاصل گردید. در مرحله بعد نمونه‌های دال مرکب تیرچه ‌بلوک بدون آرماتور برش افقی و با آماتورهای برشی پیشنهادی ساخته و آزمایش شدند. بر اساس نتایج حاصله نمونه‌های‌ دال بدون آرماتور برشی در بارگذاری سریع آزمایشگاهی تنها تا حداقل بار محاسباتی بر اساس مقاومت خمشی، مقاومت کردند و پس از آن لغزش و شکست ترد در اثر برش افقی مشاهده گردید. باربری نمونه‌های مسلح به آرماتور برشی از نوع شبکه سیمی و خرک برشی به ترتیب 22 و 27 درصد افزایش یافت و در نمونه مسلح به خرک برشی تا شکست نهایی هیچگونه لغزش ناشی از برش افقی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Evaluation of the Behavior of Composite Prestressed Joist Floors

نویسندگان [English]

  • Reza Morshed 1
  • saeed Arman 2
1 Associate professor, Civil Engineering Department, Yazd University, Yazd, Iran
2 MSc Graduate in Structural Engineering, Civil Eng. Dept., Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Composite prestressed joist floors are one of the economical roof systems, which are increasingly used in Iran. In this research, the composite behavior of prestressed joists in composite joist floors has been experimentally evaluated. What can prevent the composite behavior of the prestressed joist and the in-situ concrete slab is the lack of proper transfer of horizontal shear at the contact surface of the prestressed joist and the in-situ concrete. In prestressed joist floors, unlike truss joist floors, it is difficult to install horizontal shear reinforcement between precast and in-situ concrete. This research was carried out in two stages and in each stage the final load as well as the cracking load and moment were evaluated. In the first stage, two prestressed joist samples were tested and the quality of the joists was ensured by matching the laboratory results and the calculated values. In the next stage, samples of composite joist slabs without horizontal shear reinforcement and with the proposed shear reinforcements were made and tested in the laboratory. Based on the results, the slab samples without shear reinforcement were able to resist the fast laboratory loading up to the calculated load based on the bending strength, but they almost immediately suffered brittle failure due to horizontal shear slip, which makes their use under long-term loading in the structure problematic. The proposed reinforcements were able to improve the composite behavior of the joist and in-situ concrete by improving the horizontal shear strength and improve the bearing capacity of the slab up to 27 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite Joist Floor
  • Prestressed Joist
  • Horizontal Shear
  • Shear Reinforcement
  • Cracking Load