تحلیل حساسیت قابلیت اعتماد پانل های ساندویچی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان،سمنان، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران

چکیده

در بسیاری از کاربردهای عملی تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها، یکی از علوم مورد علاقه، آنالیز حساسیت احتمال شکست بر مبنای پارامترهای طراحی تحت تابع حالت حدی می‌باشد. این اطلاعات برای مثال در بهینه سازی طراحی مبنی بر قابلیت اعتماد مورد نیاز است. پارامتر‌های طراحی توسط روش های قابلیت اعتماد مرتبه اول و دوم FORM/SORM به منظور تحلیل حساسیت احتمال خرابی به صورت تقریبی محاسبه می‌شوند. بنابراین در بسیاری از موارد برای حل مسائل این روش‌ها بسیار نادرست و یا مشکل می‌باشند. از اینرو روش شبیه‌سازی مونت کارلو برای تعیین پارامتر های حساسیت قابلیت اعتماد بسیار مفید می‌باشد. مشتق احتمال شکست نسبت به پارامتر های تابع حالت حدی با انتگرال‌گیری بر سطح تابع عملکرد محاسبه می‌شود. عملکرد شبیه‌سازی مونت کارلو برای تعیین این انتگرال با توجه به احتمال شکست بسیار کوچک، کارا نبوده و هزینه محاسباتی بالایی دارد. بنابراین می‌توان از روش‌هایی برای تخمین شبیه‌سازی مونت‌کارلو استفاده کرد که میزان هزینه محاسباتی را کاهش دهد. از این‌ها می‌توان به روش نمونه‌گیری خطی اشاره کرد. در این مقاله، از یک روش تقریبی برای تعیین انتگرال سطح به صورت یک انتگرال بازه‌ای استفاده شده است. ناحیه انتگرال‌گیری می-تواند با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو استاندارد یا شبیه‌سازی نمونه‌گیری با اهمیت محاسبه شود. در این مقاله از دو مثال عملی پانل-های ساندویچی برای تعیین میزان اثرگذاری پارامتر‌های متغیرهای تصادفی در طراحی استفاده شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliability sensitivity analysis of sandwich panels using Monte Carlo simulation

نویسندگان [English]

 • Masoud Babazadeh 1
 • Omid Rezayfar 2
 • Ehsan Jahani 3
1 Ph.D. Student in Structural Engineering, Faculty of civil engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Proffessor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 Associate professor, Faculty of Engineering and Technology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

In many practical applications of structural reliability analysis, one of the preferred sciences is the sensitivity analysis of failure probability based on design parameters under the limit state function. This information is needed, for example, in design optimization based on reliability. The design parameters are calculated by first- and second-order reliability methods FORM\SORM to sensitivity analysis of the probability of failure approximately. Therefore, in many cases, these methods are very inaccurate or difficult to solve problems. Accordingly, the Monte Carlo simulation method is very useful for determining the reliability sensitivity parameters. The derivation probability of failure into the parameters of the limit state function is calculated by integrating the surface of the performance function. By using the Monte Carlo simulation to determine this integral will not be efficient due to the small portion probability of failure and will have a high computational cost. Hence, some methods can be used to estimate Monte Carlo simulations that reduce the computational cost. One of these methods is linear sampling method. In this paper, an approximate method is used to determine the surface integral in terms of a domain integral. The integration domain can be calculated using standard Monte Carlo simulations or importance sampling simulations. This article presents two practical examples of sandwich panels to determine the effectiveness of parameters random variables are used in the design.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reliability
 • Sandwich panels
 • Monte Carlo simulation
 • sensitivity analysis
 • linear sampling
 1. Kabir, M., O. Rezaifar, and M. Rahbar, Upgrading flexural performance of prefabricated sandwich panels under vertical loading. Structural Engineering and Mechanics, 2007. 26(3): p. 277-296.
 2. Rezaifar, O., et al., Dynamic behaviour of 3D-panel single-storey system using shaking table testing. Engineering Structures, 2008. 30(2): p. 318-337.
 3. REZAEIFAR, O., M.Z. Kabir, and A. Bakhshi, Shaking table test of a 1: 2.35 scale 4-story building constructed with a 3D panel system. 2009.
 4. Wang, Z. and P. Wang, A double-loop adaptive sampling approach for sensitivity-free dynamic reliability analysis. Reliability Engineering & System Safety, 2015. 142: p. 346-356.
 5. Jebur, H.Q. and S.R. Al-Zaidee, Non-deterministic approach for reliability evaluation of steel portal frame. Civ. Eng. J, 2019. 5(8): p. 1684-97.
 6. Malakzadeh, K. and M. Daei, Hybrid FORM-Sampling simulation method for finding design point and importance vector in structural reliability. Applied Soft Computing, 2020. 92: p. 106313.
 7. Hohenbichler, M. and R. Rackwitz, Non-normal dependent vectors in structural safety. Journal of the Engineering Mechanics Division, 1981. 107(6): p. 1227-1238.
 8. Der Kiureghian, A. and P.-L. Liu, Structural reliability under incomplete probability information. Journal of Engineering Mechanics, 1986. 112(1): p. 85-104.
 9. Ditlevsen, O. and H.O. Madsen, Structural reliability methods. Vol. 178. 1996: Wiley New York.
 10. Huang, B. and X. Du, Probabilistic uncertainty analysis by mean-value first order saddlepoint approximation. Reliability Engineering & System Safety, 2008. 93(2): p. 325-336.
 11. Belokas, G., First order reliability method on soil strength parameters estimation and stability analysis. Procedia Structural Integrity, 2018. 10: p. 120-128.
 12. Rackwitz, R., Reliability analysis—a review and some perspectives. Structural safety, 2001. 23(4): p. 365-395.
 13. Jahani, E., M.A. Shayanfar, and M.A. Barkhordari, A new adaptive importance sampling Monte Carlo method for structural reliability. KSCE Journal of civil Engineering, 2013. 17(1): p. 210-215.
 14. Furch, J. and Q.H. Nguyen, Lifetime test of tracked vehicle torsion bars using Monte Carlo method. Emerging Science Journal, 2020. 4(5): p. 376-389.
 15. Löfman, M.S. and L.K. Korkiala-Tanttu, Reliability analysis of consolidation settlement in clay subsoil using FOSM and Monte Carlo simulation. Transportation Geotechnics, 2021. 30: p. 100625.
 16. Breitung, K.W., Arbitrary probability integrals. Asymptotic Approximations for Probability Integrals, 1994: p. 106-120.
 17. Wu, Y.-T., Computational methods for efficient structural reliability and reliability sensitivity analysis. AIAA journal, 1994. 32(8): p. 1717-1723.
 18. Song, S., Z. Lu, and H. Qiao, Subset simulation for structural reliability sensitivity analysis. Reliability Engineering & System Safety, 2009. 94(2): p. 658-665.
 19. Melchers, R. and M. Ahammed, A fast approximate method for parameter sensitivity estimation in Monte Carlo structural reliability. Computers & Structures, 2004. 82(1): p. 55-61.
 20. Hohenbichler, M. and R. Rackwitz, Improvement of second-order reliability estimates by importance sampling. Journal of Engineering Mechanics, 1988. 114(12): p. 2195-2199.
 21. Koutsourelakis, P.-S., H.J. Pradlwarter, and G.I. Schueller, Reliability of structures in high dimensions, part I: algorithms and applications. Probabilistic Engineering Mechanics, 2004. 19(4): p. 409-417.
 22. Royset, J. and E. Polak, Reliability-based optimal design using sample average approximations. Probabilistic Engineering Mechanics, 2004. 19(4): p. 331-343.
 23. Jensen, H.A., et al., Reliability-based optimization of stochastic systems using line search. Computer methods in applied mechanics and engineering, 2009. 198(49-52): p. 3915-3924.
 24. Bjerager, P., Probability integration by directional simulation. Journal of Engineering Mechanics, 1988. 114(8): p. 1285-1302.
 25. Jerez, D.J., et al., On the use of Directional Importance Sampling for reliability-based design and optimum design sensitivity of linear stochastic structures. Probabilistic Engineering Mechanics, 2022: p. 103368.
 26. Spanier, J. and K. Oldham, An Atlas of Functions (Washington. 1987, DC(.
 27. Benayoune, A., et al., Flexural behaviour of pre-cast concrete sandwich composite panel–experimental and theoretical investigations. Construction and Building Materials, 2008. 22(4): p. 580-592.
 28. Rezaifar, Omid. and Moazzenipour, Navid. (2017). Precast concrete construction-Design and Construction. Semnan: Sima Danesh Semnan university, p.167-176 .