ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موجدار ذوزنقه ای درحوزه نزدیک و دور از گسل با استفاده از منحنی های شکنندگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 استادیار، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

چکیده

برای مقاوم کردن سازه‌ها در برابر زلزله، سیستم‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین این سیستم‌ها، قاب خمشی فولادی به همراه دیوار برشی فولادی است که از دهه 1970 میلادی به عنوان یکی از سیستم‌های باربر جانبی مطرح شد. دیوارهای برشی فولادی معمولا در دو نوع سخت شده و سخت نشده ساخته می‌شوند. ایده دیوار برشی فولادی موجدار به عنوان یک جایگزین برای دیوارهای برشی سخت شده مطرح گردید. این ورق‌ها به دلیل دارا بودن سختی ذاتی برون صفحه‌ای، از مقاومت کمانشی بالایی برخوردار هستند. در این تحقیق رفتار لرزه‌ای و آسیب‌پذیری سازه‌های فولادی دارای دیوار برشی فولادی موجدار به‌صورت افقی و قائم، با استفاده از نرم‌افزار تحلیل غیرخطّی ABAQUS ، بررسی گردید. به همین منظور پس از اطمینان از صحت مدل‌سازی توسط کنترل با یک مدل آزمایشگاهی، با انجام 280 تحلیل تاریخچه زمانی، بر روی سازه‌های 3 و 10 طبقه، منحنی‌های شکنندگی تولید گردید. برای تولید منحنی شکنندگی از 7 شتاب‌نگاشت حوزه دور و 7 شتاب‌نگاشت حوزه نزدیک گسل استفاده شد. نتایج نشان داد سازه 3 طبقه در قیاس با سازه 10 طبقه، در شتاب پایین‌تری دچار آسیب‌پذیری می‌شود و سازه در حوزه نزدیک گسل شکنندگی بیشتری نسبت به حوزه دور از گسل دارد. بیشترین درصد کاهش خرابی در زلزله‌های حوزه دور نسبت به حوزه نزدیک در سازه 10 طبقه در سطح عملکرد ایمنی جانی (LS) اتفاق افتاد ‌که برابر 85 درصد بود. همچنین در نمونه‌های ذوزنقه‌ای با تغییر راستای قرارگیری ورق موجدار از افقی به قائم، احتمال خرابی دیوار در سطح‌های مختلف PGA کاهش ‌یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic vulnerability evaluation of trapezoidally Corrugated Steel Shear Walls under near-and far-fault earthquakes using fragility curves

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moula Hoveizeh 1
  • Fereshteh Emami 2
  • mohammad Reza Mansoori 3
1 Master of Science, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of civil Engineering,, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
چکیده [English]

To make structures resistant to earthquakes, various systems are used, one of the most important of these systems is a steel Moment frame with a steel shear wall, which has been used as one the systems since the 1970s. Steel shear walls are usually made in two types, stiffened and unstiffened. The idea of corrugated steel shear walls was proposed as a replacement for stiffened shear walls. These plates have high buckling resistance due to their out-of-plane stiffness. This research investigated the seismic behavior and vulnerability of steel structures with horizontally and vertically corrugated steel shear walls using ABAQUS nonlinear analysis software. For this purpose, after validation of the modeling by controlling with an experimental study, 280-time history analyses were conducted. Then fragility curves were produced on 3 and 10-story structures.7- acceleration records of the far-Fault earthquakes and 7 acceleration records of the near-fault earthquakes were used to generate the fragility curves. The results showed the 3-story structure suffered damage at a lower acceleration compared to the 10-story structure. The structure was more fragile under near-fault rather than far-fault earthquakes. The highest percentage of damage reduction in the far-fault earthquakes compared to the near-fault occurred in the 10-story structure at the life safety performance level (LS). Further in trapezoidal samples, by changing the direction of placement of corrugation plates from horizontal to vertical, the probability of wall failure decreased at different PGA levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel shear wall
  • Corrugated plate
  • Fragility curve
  • Incremental dynamic analysis
  • Near-fault
  • Far-fault
[1] Emami, F., Mofid, M., & Vafai, A. (2013). Experimental study on cyclic behavior of trapezoidally corrugated steel shear walls. Engineering Structures, 48, 750-762.
[2] Yadollahi, Y., Pakar, I., & Bayat, M. (2015). Evaluation and comparison of behavior of corrugated steel plate shear walls. Latin American Journal of Solids and Structures, 12, 763-786.
[3] Farzampour, A. , Laman,J.A., (2015), Behavior prediction of corrugated steel plate shear walls with openings, Journal of Constructional Steel Rsearch, 114, 258-268.
[4] Gerami, M., Ghaffari, S., & Heidari Tafreshi, A. (2016). An investigation on vulnerability assessment of steel structures with thin steel shear wall through development of fragility curves. Journal of structural and construction engineering (JSCE).5-20
[5] Kalali, H., Ghazijahani, T. G., Hajsadeghi, M., Zirakian, T., & Alaee, F. J. (2016). Numerical study on steel shear walls with sinusoidal corrugated plates. Latin American Journal of Solids and Structures, 13, 2802-2814.
[6] CAO Qiang., HUANG Jingyu., WANG Peng., ZHANG Long., WU DI., CHEN Heng and ZHANG Yansheng.(2016). Research on Failure Modes and Key Parameters of Corrugated Steel Shear Walls.MATEC Web of Conferences, 05008. DOI: 10.1051/matecconf/20166.
[7] Yadegari, A., Pachideh, G.,Gholhaki, M., Shiri, M. (nov.2016).Seismic Performance of C-PSW, 2nd international conference on civil engineering, architecture & urban planning elites.
[8] Pachideh, G.,Gholhaki, M., Yadegari, A., Shiri, M.(nov.2016). Modeling and Analysis of Thin Steel Plate Shear Walls Using the New Method, 2nd international conference on civil engineering, architecture & urban planning elites.
[9] Sudeok Shon., Mina Yoo., Seungjae Lee. (2017). An Experimental Study on the Shear Hysteresis and Energy Dissipation of the Steel Frame with a Trapezoidal-Corrugated Steel Plate. Journal of Materials (MDPI).10(3), 261
[10] Hosseinzadeh, L., Emami, F., & Mofid, M. (2017). Experimental investigation on the behavior of corrugated steel shear wall subjected to the different angle of trapezoidal plate. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 26(17), e1390.
[11] Peng, X. T., Lin, C., Zhang, T. T., & Zhang, X. (2018, September). A Design Method of Corrugated Steel Shear Wall under Earthquake Motion. In 2018 7th International Conference on Energy and Environmental Protection (ICEEP 2018) (pp. 1084-1088). Atlantis Press.
[12] Askariani, S., Shahabian, F. (2019). Seismic Vulnerability Assessment of Corruagted Steel Shear Walls Using Fragility Curves. Journal of structural and construction engineering (JSCE)(69-84).
[13] Abdelrahim K., Dessouki, Sherif A. Ibrahim, P.E., Ibrahim N. N. Shenouda. (2019). Ultimate capacity of steel shear Walls with corrugated plate. Al-Azhar University Civil Engineering Research Magazine (CERM), Vol. (41) No. (3).
[14] Pachideh, G.,Gholhaki, M., Daryan, A,S. (2019).Analyzing the damage index of steel plate shear walls using pushover analysis, Structures 20, 437-451.
[15] Pachideh, G.,Gholhaki, M., Kheyroddin, A.(2019) Seismic evaluation of reinforced concrete moment frames retrofitted with steel braces using IDA and pushover methods in the near-fault field, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 7 (1), 159-173.
[16] Lu J., Zhang H., Yu S. Study on seismic behaviors of self-centering steel plate shear walls with slits. Journal of Constructional Steel Research. (2021) Oct 1;185:106878.
[17] Asadi, A., Tajammolian, H. Forotani, A. (2021). Seismic Assessment of Corrugated Steel Shear Walls with Different Configurations Based on Fragility Curves. (JSCE)(164-184)
[18] Moradian, M,H., Pachideh, G., Moshtagh, A. (2021) Study of seismic behavior and development of fragility curves of divergent braced frames under successive earthquakes, Journal of Structural and Construction Engineering 8 (Special Issue 4), 156-175.
[19] Iranian Standard 2800, (2014), Regulations for the design of buildings against earthquakes, standard 2800, Fourth edition
[20] AISC 341-16 (American Institute of Steel Construction).(2016). Design guide 20: steel plate shear walls. American Institute of Steel Construction. Chicago, IL, USA.: AISC.
[21] AISC 360-10 (American Institute of Steel Construction). (2010). Seismic provisions for structural steel buildings. Chicago: AISC.
[22] Vamvatsikos, D., & Cornell, A. (2006). Incremental dynamic analysis with two components of motion for a 3D steel structure. In Proceedings of the 8th US national conference on earthquake engineering.(491-514)
[23] FEMA P965. (2009). Quantification of Building Seismic Performance Factors. Federal Emergency Management Agency Michael Mahoney, Publication No. 965. Hanson, Technical Monitor Washington (DC).
[24] Daneshjo, F.(2008). Basics of earthquake engineering and risk analysis.Tehran,Danesh Farda.
[25] Hoseini, M & Majd. (2008). Preparation of fragility curves for regular steel buildings with cross braced frames using nonlinear dynamic analysis. Journal of Civil Engineering Sharif, 27, 55-63.
[26] FEMA 356. (2000). Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings. Federal Emergency Management Agency. Publication No. 356, Washington (DC).