ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موجدار ذوزنقه ای درحوزه نزدیک و دور از گسل با استفاده از منحنی های شکنندگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 استادیار، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

چکیده

برای مقاوم کردن سازه‌ها در برابر زلزله، سیستم‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین این سیستم‌ها، قاب خمشی فولادی به همراه دیوار برشی فولادی است که از دهه 1970 میلادی به عنوان یکی از سیستم‌های باربر جانبی مطرح شد. دیوارهای برشی فولادی معمولا در دو نوع سخت شده و سخت نشده ساخته می‌شوند. ایده دیوار برشی فولادی موجدار به عنوان یک جایگزین برای دیوارهای برشی سخت شده مطرح گردید. این ورق‌ها به دلیل دارا بودن سختی ذاتی برون صفحه‌ای، از مقاومت کمانشی بالایی برخوردار هستند. در این تحقیق رفتار لرزه‌ای و آسیب‌پذیری سازه‌های فولادی دارای دیوار برشی فولادی موجدار به‌صورت افقی و قائم، با استفاده از نرم‌افزار تحلیل غیرخطّی ABAQUS ، بررسی گردید. به همین منظور پس از اطمینان از صحت مدل‌سازی توسط کنترل با یک مدل آزمایشگاهی، با انجام 280 تحلیل تاریخچه زمانی، بر روی سازه‌های 3 و 10 طبقه، منحنی‌های شکنندگی تولید گردید. برای تولید منحنی شکنندگی از 7 شتاب‌نگاشت حوزه دور و 7 شتاب‌نگاشت حوزه نزدیک گسل استفاده شد. نتایج نشان داد سازه 3 طبقه در قیاس با سازه 10 طبقه، در شتاب پایین‌تری دچار آسیب‌پذیری می‌شود و سازه در حوزه نزدیک گسل شکنندگی بیشتری نسبت به حوزه دور از گسل دارد. بیشترین درصد کاهش خرابی در زلزله‌های حوزه دور نسبت به حوزه نزدیک در سازه 10 طبقه در سطح عملکرد ایمنی جانی (LS) اتفاق افتاد ‌که برابر 85 درصد بود. همچنین در نمونه‌های ذوزنقه‌ای با تغییر راستای قرارگیری ورق موجدار از افقی به قائم، احتمال خرابی دیوار در سطح‌های مختلف PGA کاهش ‌یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic vulnerability evaluation of trapezoidally Corrugated Steel Shear Walls under near-and far-fault earthquakes using fragility curves

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moula Hoveizeh 1
  • Fereshteh Emami 2
  • mohammad Reza Mansoori 3
1 Master of Science, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of civil Engineering,, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
چکیده [English]

To make structures resistant to earthquakes, various systems are used, one of the most important of these systems is a steel Moment frame with a steel shear wall, which has been used as one the systems since the 1970s. Steel shear walls are usually made in two types, stiffened and unstiffened. The idea of corrugated steel shear walls was proposed as a replacement for stiffened shear walls. These plates have high buckling resistance due to their out-of-plane stiffness. This research investigated the seismic behavior and vulnerability of steel structures with horizontally and vertically corrugated steel shear walls using ABAQUS nonlinear analysis software. For this purpose, after validation of the modeling by controlling with an experimental study, 280-time history analyses were conducted. Then fragility curves were produced on 3 and 10-story structures.7- acceleration records of the far-Fault earthquakes and 7 acceleration records of the near-fault earthquakes were used to generate the fragility curves. The results showed the 3-story structure suffered damage at a lower acceleration compared to the 10-story structure. The structure was more fragile under near-fault rather than far-fault earthquakes. The highest percentage of damage reduction in the far-fault earthquakes compared to the near-fault occurred in the 10-story structure at the life safety performance level (LS). Further in trapezoidal samples, by changing the direction of placement of corrugation plates from horizontal to vertical, the probability of wall failure decreased at different PGA levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel shear wall
  • Corrugated plate
  • Fragility curve
  • Incremental dynamic analysis
  • Near-fault
  • Far-fault