مطالعه آزمایشگاهی بررسی رفتار مکانیکی و مشخصات بتن مسلح شده با الیاف بازیافتی صنعت شیشه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی سازه، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیارگروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیارگروه مهندسی برق ، واحدکرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر، تاثیر الیاف بازیافتی شیشه بر رفتار و خصوصیات مکانیکی بتن بررسی شد. تحقیق با روش مطالعه آزمایشگاهی انجام شد. نمونه های مکعبی و نمونه های استوانه ای مختلفی در آزمایشگاه ساخته شد در همه طرح های اختلاط نسبت آب به سیمان 35/0 و نسبت ماسه به سیمانی 1 در نظر گفته شد. ابتدا یک نمونه مرجع بدون الیاف و استفاده از افزدونی تهیه شد و تحت آزمایش های مختلف قرار گرفت. با بررسی نمونه ها پس از انجام آزمایش، مشاهده شد که شکست در نمونه های فاقد الیاف بازیافتی و ضایعات شیشه به صورت ترد رخ داده است؛ اما شکست در نمونه های تقویت شده با الیاف بازیافتی و ضایعات شیشه به صورت تدریجی است. در این شرایط در نمونه های ساخته شده به روش اسپری، مدول گسیختگی و جابجایی نمونه‌ها تا لحظه‌ی شکست، مقادیر بسیار بیشتری نسبت به نمونه های ساخته شده در روش پیش مخلوط داشته است. با افزایش سن نمونه‌ها از 7 روز به 90 روز، مدول گسیختگی ویژة سیمان کاهش یافته است؛ این در حالی است که روند مشخصی در تغییرات مدول گسیختگی ویژه ی اثر پوزولانیک در طول زمان دیده نمی شود. با توجه به نتایج بدست آمده ملاحظه می شود که با گذشت زمان از 7 به 28 روز، مقاومت فشاری ویژه ی سیمان و همچنین مقاومت فشاری ویژه‌ی اثر پوزولانیک افزایش یافته است. با گذشت زمان از 7 به 28 روز، مقاومت فشاری ویژه سیمان و همچنین مقاومت فشاری ویژه اثر پوزولانیک افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory study to investigate the mechanical behavior and characteristics of reinforced concrete with recycled fibers in the glass industry

نویسندگان [English]

 • mohamadmehdi rashidi 1
 • seyedhamidreza karegar 2
 • said roshani 3
1 PhD student in Structural Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Civil Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Associate Professor, Department of Electrical Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In the present study, the effect of recycled glass fibers on the behavior and mechanical properties of concrete was investigated. The research was conducted by laboratory study method. Various cubic and cylindrical samples were made in the laboratory. In all mixing designs, the water to cement ratio was 0.35 and the sand to cement ratio was 1. First, a reference sample without fibers and additives was prepared and subjected to various tests. Examination of the samples after the experiment showed that failure occurred in the samples without recycled fibers and brittle glass waste; But failure in samples reinforced with recycled fibers and glass waste is gradual. Under these conditions, in samples made by spray method, the modulus of rupture and displacement of samples to the moment of failure, had much higher values ​​than samples made in the pre-mixed method. As the age of the samples increased from 7 days to 90 days, the modulus of specific rupture of the cement decreased; However, there is no definite trend in changes in the specific rupture modulus of the pozzolanic effect over time. According to the results, it can be seen that over time from 7 to 28 days, the specific compressive strength of cement and also the specific compressive strength of the pozzolanic effect has increased. Over time from 7 to 28 days, the specific compressive strength of cement as well as the specific compressive strength of the pozzolanic effect has increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concrete
 • recycled fibers
 • glass waste
 • compressive strength
 • flexural strength
 • Khaloo, A. R., Dehestani, M., & Rahmatabadi, P. (2008). Mechanical properties of concrete containing a high volume of tire–rubber particles. Waste management28(12), 2472-2482.
 • Nahhas, T. M. (2013). Flexural behavior and ductility of reinforced lightweight concrete beams with polypropylene fiber. journal of construction engineering and management1(1), 4-10.
 • Khaloo, A., Raisi, E. M., Hosseini, P., & Tahsiri, H. (2014). Mechanical performance of self-compacting concrete reinforced with steel fibers. Construction and building materials51, 179-186.
 • Kizilkanat, A. B., Kabay, N., Akyüncü, V., Chowdhury, S., & Akça, A. H. (2015). Mechanical properties and fracture behavior of basalt and glass fiber reinforced concrete: An experimental study. Construction and Building Materials100,218-224
 • Wang, C., Xiao, J., Zhang, G., & Li, L. (2016). Interfacial properties of modeled recycled aggregate concrete modified by carbonation. Construction and Building Materials105, 307-320.
 • Mastali, M., & Dalvand, A. (2017). Fresh and hardened properties of self-compacting concrete reinforced with hybrid recycled steel–polypropylene fiber. Journal of Materials in Civil Engineering29(6), 04017012.
 • Fathi, H., Lameie, T., Maleki, M., & Yazdani, R. (2017). Simultaneous effects of fiber and glass on the mechanical properties of self-compacting concrete. Construction and Building Materials133, 443-449.
 • Mazzucco, G., Xotta, G., Pomaro, B., Salomoni, V. A., & Faleschini, F. (2018). Elastoplastic-damaged meso-scale modelling of concrete with recycled aggregates. Composites Part B: Engineering140, 145-156.
 • Pacheco, J., De Brito, J., Chastre, C., & Evangelista, L. (2019). Experimental investigation on the variability of the main mechanical properties of concrete produced with coarse recycled concrete aggregates. Construction and Building Materials201, 110-120.
 • Li, Z., & Cao, G. (2019). Rheological behaviors and model of fresh concrete in vibrated state. Cement and Concrete Research120, 217-226.
 • Irbe, L., Beddoe, R. E., & Heinz, D. (2019). The role of aluminium in CASH during sulfate attack on concrete. Cement and Concrete Research116, 71-80.
 • Wang, D., Ju, Y., Shen, H., & Xu, L. (2019). Mechanical properties of high performance concrete reinforced with basalt fiber and polypropylene fiber. Construction and Building Materials197, 464-473.
 • Ali, B., & Qureshi, L. A. (2019). Influence of glass fibers on mechanical and durability performance of concrete with recycled aggregates. Construction and Building Materials228, 116783.
 • Pachideh, G., & Gholhaki, M. (2019). Effect of pozzolanic materials on mechanical properties and water absorption of autoclaved aerated concrete. Journal of Building Engineering, 26, 100856.
 • Pachideh, G., Gholhaki, M., & Moshtagh, A. (2019). On the post-heat performance of cement mortar containing silica fume or Granulated Blast-Furnace Slag. Journal of Building Engineering24, 100757.
 • Oghabi, M., & Khoshvatan, M. (2020). The Laboratory Experiment of the Effect of Quantity and length of plastic fiber on compressive strength and tensile Resistance of Self-Compacting Concrete. KSCE Journal of Civil Engineering24(8), 2477-2484.
 • Pachideh, G., Gholhaki, M., & Ketabdari, H. (2020). Effect of pozzolanic wastes on mechanical properties, durability and microstructure of the cementitious mortars. Journal of Building Engineering29, 101178.
 • Pachideh, G., & Gholhaki, M. (2021). An experimental investigation into effect of temperature rise on mechanical and visual characteristics of concrete containing recycled metal spring. Structural Concrete22(1), 550-565.
 • Ahmed, W., & Lim, C. W. (2021). Production of sustainable and structural fiber reinforced recycled aggregate concrete with improved fracture properties: A review. Journal of Cleaner Production279, 123832.
 • Toufigh, V., & Pachideh, G. (2022). Cementitious mortars containing pozzolans under elevated temperatures. Structural Concrete.
 • NEG ARG FIBRE، "High Zirconia Alkali-Resistant Glass Fiber"، Nippon Electric Glass،  http://www.arg.neg.co.jp/.
 • British Standard، "Measuring Bending Strength، Complete Bending Test"،  BS-EN1170-5،  
 • ASTM C78-10، "Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam With Third-Point Loading)"، ASTM International،  USA،  
 • ASTM C 1018 -97، "Standard Test Method for Flexural Toughness and First-Crack Strength of Fiber-Reinforced Concrete"، ASTM International،  S.A.،  1998
 • ASTM A. C39/C39M-21. Standard Test. Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens; ASTM International: West Conshohocken, PA, USA. 2021.