بررسی عددی اتصال تیر به ستون دایره‌ای با استفاده از نوع جدیدی از سخت‌کننده خارجی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

برای تقویت چشمه اتصال در اتصالات صلب سازه‌های فولادی، از ورق‌های پیوستگی و ورق مضاعف استفاده می‌شود. امکان نصب این ورق‌ها در اتصال صلب تیر I شکل به ستون دایره‌ای وجود ندارد، مگر اینکه ستون در هر طبقه قطع گردد. برای رفع این مشکل بسیاری از محققین از سخت کننده‌های خارجی استفاده نموده‌اند. در سال 2019 دتایل جدیدی با استفاده از ناودانی سخت شده برای این اتصال ارائه شد. شش نمونه آزمایشگاهی مقیاس کامل ساخته و تحت اثر بارگذاری چرخه‌ای تست شد. در آن تحقیق گرچه کارآیی اتصال جدید با انجام تست‌های آزمایشگاهی اثبات شد ولی برای طراحی این اتصالات بحثی نشد. در این مقاله برای ارائه ضوابط طراحی، مدل عددی در محیط نرم افزار المان محدود آباکوس ساخته و براساس نتایج آزمایشگاهی، راستی‌سنجی گردید. نتایج بیش از 60 تحلیل المان محدود غیرخطی نشان داد که دتایل ارائه شده می‌تواند کلیه ضوابط آیین نامه‌ای را برای اتصال صلب تیر به ستون، در قاب خمشی ویژه برآورده نماید. ضمناً بر اساس ضخامت ناودانی و سخت‌کننده‌ها، دتایل پیشنهادی می‌تواند در گروه اتصالات صلب یا نیمه صلب قرار گیرد. نهایتاً ضوابطی برای طراحی این اتصالات ارائه شد و دتایل مورد نظر میتواند برای اتصال تیر I شکل به ستون دایره‌ای بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of the beam-to-circular column connection using a new external stiffener

نویسندگان [English]

  • Shohreh Sohaei 1
  • Mehrzad TahamouliRoudsari 2
  • Parham Memarzadeh 3
1 Ph.D. Student, Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor ,Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Continuity and doubler plates are used to strengthen the panel zone of rigid connections in steel structures. Unless columns are cut in every story of the building, it is not possible to connect these plates to rigid I-shaped beam-to-circular column connections. To overcome this problem, many researchers have employed external stiffeners. In 2019, a new detailing scheme was introduced for these connections using external stiffeners. Six full-scale experimental samples were built and tested under cyclic loading. Even though the efficiency of the new connection was established using laboratory tests, the study did not discuss the issues relating to the design process. In the present study, to formulate design criteria and relationships, numerical models have been constructed inside ABAQUS and verified using the experimental data. The results obtained from more than 60 finite element models have revealed that the proposed detailing scheme meets all of the code-specified criteria of rigid beam-column connections in special moment resisting frames. Further, based on the thickness of the channel profile and the stiffeners, the proposed detailing can be categorized as either rigid or semi-rigid. Finally, design criteria have been proposed and these connections can be considered as a suitable detailing for I-shape beam to tube column connections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Special moment-resisting frame
  • Rigid connection
  • Circular column
  • External stiffener
  • Nonlinear finite element analysis
[1] ANSI/AISC 358–16 (2016). American Institute of Steel Construction. "Prequalified connections for special and intermediate steel moment frames for seismic applications". Chicago, Illinois.
[2] TahamouliRoudsari, M., H. Jamshidi K, and M. Mohebi Zangeneh. (2016). "Experimental and Numerical Investigation of IPE Reduced Beam Sections with Diagonal Web Stiffeners". Journal of Earthquake Engineering, 22 (4): 533-552.
[3] Garoosi, A. M., TahamouliRoudsari, M., & Hashemi, B. H. (2018). "Experimental evaluation of rigid connection with reduced section and replaceable fuse". Structures, 16: 390-404.
[4] Elremaily, A., and Atorod Azizinamini. (2001). "Design provisions for connections between steel beams and concrete filled tube columns". Journal of Constructional Steel Research, 57(9): 971-995.
[5] Elremaily, Ahmed, and Atorod Azizinamini. (2001). "Experimental behavior of steel beam to CFT column connections". Journal of Constructional Steel Research, 57(10): 1099-1119.
[6] Cheng, Chin-Tung, and Lap-Loi Chung. (2003). "Seismic performance of steel beams to concrete-filled steel tubular column connections". Journal of constructional steel research, 59(3): 405-426.
[7] Sheet, Ikhlas S., Umarani Gunasekaran, and Gregory A. MacRae. (2013). "Experimental investigation of CFT column to steel beam connections under cyclic loading". Journal of Constructional Steel Research, 86: 167-182.
[8] Cheng, Chin-Tung, Chen-Fu Chan, and Lap-Loi Chung. (2007). "Seismic behavior of steel beams and CFT column moment-resisting connections with floor slabs". Journal of Constructional Steel Research, 63(11): 1479-1493.
[9] Shin, Kyung-Jae, Young-Ju Kim, and Young-Suk Oh. (2008). "Seismic behaviour of composite concrete-filled tube column-to-beam moment connections". Journal of Constructional Steel Research, 64(1): 118-127.
[10] Debnath, P. P., & Chan, T. M. (2022). “Experimental performance of single blind-bolted CFST column connection under predominant shear loading”. Journal of Constructional Steel Research, 196, 107386.
[11] Jeddi, M. Z., Sulong, N. R., & Ghanbari-Ghazijahani, T. (2022). “Behaviour of double-sleeve TubeBolt moment connections in CFT columns under cyclic loading”. Journal of Constructional Steel Research, 194, 107302.
[12] Shin, Kyung-Jae, et al. (2004). “Behavior of welded CFT column to H-beam connections with external stiffeners”. Engineering Structures, 26(13): 1877-1887.
[13] Jeddi, Mahdi Zeinizadeh, NH Ramli Sulong, and MM Arabnejad Khanouki. (2016). "Seismic performance of a new through rib stiffener beam connection to concrete-filled steel tubular columns: An experimental study". Engineering Structures.
[14] Kang, Chang-Hoon, et al. (2001). "Hysteresis behavior of CFT column to H-beam connections with external T-stiffeners and penetrated elements". Engineering Structures, 23(9): 1194-1201.
[15] Qin, Ying, Zhihua Chen, and Xiaodun Wang. (2014). "Experimental investigation of new internal-diaphragm connections to CFT columns under cyclic loading". Journal of Constructional Steel Research, 98: 35-44.
[16] Ramadan, Hazem M., et al. (2016). "Finite element analysis of circular concrete filled tube connections". Journal of Constructional Steel Research 120: 33-44.
[17] Fanaie, Nader, and Hossein Sadeghi Moghadam. (2019). "Experimental study of rigid connection of drilled beam to CFT column with external stiffeners". Journal of Constructional Steel Research 153: 209-221.
[18] Mirghaderi, Seyed Rasoul, Shahabeddin Torabian, and Farhad Keshavarzi. (2010). "I-beam to box–column connection by a vertical plate passing through the column". Engineering Structures, 32(8): 2034-2048.
[19] Deylami, A., and A. R. Toloukian. (2011). "Effect of Geometry of Vertical Rib Plate on Cyclic Behavior of Steel Beam to Built-up Box Column Moment Connection". Procedia Engineering, 14: 3010-3018.
[20] Gholami, M., A. Deylami, and M. Tehranizadeh. (2013). "Seismic performance of flange plate connections between steel beams and box columns". Journal of Constructional Steel Research, 84: 36-48.
[21] Nia, Z. Saneei, A. Mazroi, and M. Ghassemieh. (2014). "Cyclic performance of flange-plate connection to box column with finger shaped plate". Journal of Constructional Steel Research, 101: 207-223.
[22] Erfani, Saeed, Ahmad Ali Asnafi, and Alireza Goudarzi. (2016). "Connection of I-beam to box-column by a short stub beam". Journal of Constructional Steel Research, 127: 136-150.
[23] Rezaeian, Alireza, Majid Jamal-Omidi, and Farhood Shahidi. (2014). "Seismic behavior of ConXL rigid connection in box-columns not filled with concrete". Journal of Constructional Steel Research, 97: 79-104.
[24] Yang, Chao, et al. (2016). "Numerical study on seismic behaviours of ConXL biaxial moment connection". Journal of Constructional Steel Research, 121: 185-201.
[25] Sabbagh, Alireza Bagheri, Tak Ming Chan, and James Toby Mottram. (2013). “Detailing of I-beam-to-CHS column joints with external diaphragm plates for seismic actions”. Journal of Constructional Steel Research, 88: 21-33.
[26] Hosseini, Seiyed Mahmoud, and Rohola Rahnavard. (2020). “Numerical study of steel rigid collar connection affecting cyclic loading”. Engineering Structures 208: 110314.
[27] Jian, W., & Guang, T. W. (2022). “Experimental Seismic Behavior of RHS Column-to-I Beam Connection with Additional Plates”. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 46(3), 2053-2065.
[28] iu, H., Lan, J., Chen, Z., Zhao, Y., & Jia, L. (2022). “Study on the seismic behavior of connection via welding strengthening under load”. Journal of Constructional Steel Research, 196, 107387.
[29] Sun, D., Yang, Y., Ma, Y., Xue, Y., Yu, Y., & Feng, S. (2022). “Seismic performance of resilient beam-column connection using replaceable stiffener angle steel”. Journal of Constructional Steel Research, 196, 107370.
[30] TahamouliRoudsari, Mehrzad, Sohaei, Shohreh, Torkaman, Morteza, Alizadeh, AliAshraf, Safaee, Seyedamir, Haghaninia, Alishah and Meysam MohammadiMajd. (2019). "Experimental Investigation of I-Shaped Beam to Circular Column Rigid Connection with Stiffened and Non-Stiffened Channel Link". Journal of Earthquake Engineering, 1-23.
[31] Tahamouli Roudsari, Mehrzad, Sohaei, Shohreh, Torkaman, Morteza, Safaee, Seyed Ali, Tahmasebi, salar, Mohammadi, Saleh and Mohammad Meddi Ghiasvand. (2020). "Presenting a New Detail for the Rigid Connection between I-Shaped Beam and Concrete-Filled Steel Tube Column with Stiffened Channel Link". International Journal of Steel Structures, 20, 655–667.
[32] FEMA. (2000). "Recommended Seismic Design Provisions for New Moment Frame Buildings Report". FEMA 350, Federal Emergency Management Agency, Washington DC.
[33] FEMA. (2005). "Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures". FEMA- 440, Federal Emergency Management Agency, Redwood City.
[34] Shi G, Wang M, Bai Y, Wang F, Shi YJ, Wang YQ. (2012). "Experimental and modeling study of high-strength structural steel under cyclic loading". Engineering Structures,37:1–13.
[35] ANSI/AISC 360-16 (2016). American Institute of Steel Construction. "Specification for Structural Steel Buildings". Chicago, Illinois.
[36] ANSI/AISC 341-16 (2016). American Institute of Steel Construction. "Seismic Provisions for Structural Steel Buildings". Chicago, Illinois.