بررسی اثر سنگدانه های مختلف بر دوام بتن های خود متراکم در معرض سولفات با استفاده از آزمون انتقال اصطکاک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

علی رغم اینکه در بیشتر شرایط بهره برداری، اجزای تشکیل دهنده بتن، فشردگی و عمل آوری آن در عملکرد بتن تاثیر گذار می‌باشند، ولی شکست زودرس بتن به دلیل مشکلات دوام سازه‌های بتنی نیز بسیار اتفاق می‌افتد. با توجه به عدم وجود اطلاعات مربوط به تاثیر نوع و مقاومت انواع سنگ‌ها بر دوام بتن خودمتراکم، در این مقاله با بکارگیری آزمون نوین و درجای "انتقال اصطکاک" و مقایسه با نتایج آزمون استاندارد "مغزه گیری" اقدام به بررسی تاثیر مقاومت سنگدانه‌های مختلف بر پایایی بتن‌های خودمتراکم در معرض سولفات سدیم گردیده است. از 9 نوع سنگ با نام های تراورتن، گرانیت، بازالت، اندزیت، مرمریت، توف سبز سنگی، توف سبز بلورین، ریولیت و آهک بری ساخت بتن‌های خودمتراکم استفاده شده است. آزمایشات مقاومت فشاری بتن های خود متراکم عمل آوری شده در آب و محلول سولفات سدیم در سنین 7، 14 و 28 انجام پذیرفت. از نتایج بدست آمده مشاهده شد که تغییر حجم سنگ‌های با درصد جذب آب بالاتر، کمتر بوده و رابطه مستقیم بین مقاومت فشاری بتن های خود متراکم عمل آوری شده در آب و محلول سولفات سدیم با مقاومت سنگ مادر وجود دارد. همچنین شاهد افزایش مقاومت فشاری بتن های خودمتراکم قرار گرفته در محلول سولفات سدیم در سنین پایین در مقایسه با نمونه های قرار گرفته در آب می باشیم. در ضمن رابطه خطی با ضریب همبستگی بالا بین نتایج آزمون انتقال اصطکاک با آزمون مغزه گیری وجود دارد. مقاومت فشاری سنگ های توف سبز بلورین، توف سبز، اندزیت، ریولیت، تراورتن، آهک، مرمریت، گرانیت و بازالت به ترتیب برابر 76/31، 12/33، 92/39، 14/43، 41/48، 97/51، 66/59، 17/62 و 41/75 مگپاسکال می باشد. با افزایش مقاومت فشاری، نتایج آزمون انتقال اصطکاک نیز افزایش داشته بطوریکه برای سنگ های مذکور به ترتیب برابر 4/132، 9/146، 9/155، 1/168، 3/176، 3/185، 8/189، 5/198 و 9/207 نیوتن متر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Different Aggregates on the durability of Self-Compacting Concretes Exposed to Sulfate using "Friction-Transfer" method

نویسندگان [English]

  • Mahmood Naderi 1
  • Abolfazl Rashvand Aveh 2
  • Ali Saberi Vaezaneh 3
1 Professor, Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Master, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Ph.D , Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Despite the fact that in most operating conditions, concrete components, compaction and curing affect the performance of concrete, but premature failure of concrete structures due to problems with the durability of concrete structures also occurs a lot. Due to the lack of information on the effect of type and strength of aggregates on the durability of self-compacting concrete, in this article, using the tests of "friction transfer" and "drilled core" to investigate the effect of strength of different aggregates on the reliability of concrete Self-compacting has been exposed to sodium sulfate. 9 types of stones with the names of travertine, granite, basalt, andesite, marble, green stone tuff, crystal green tuff, rhyolite and limestone have been used to make self-compacting concretes. Compressive strength tests of self-compacting concretes cured with water and sodium sulfate solution were performed at ages 7, 14 and 28. The results showed that the volume change of rocks with higher water absorption percentage was less and there is a direct relationship between the compressive strength of self-compacting concretes treated in water and sodium sulfate solution with the strength of the parent rock. We also see an increase in compressive strength of self-compacting concrete placed in sodium sulfate solution at a young age compared to samples placed in water. There is also a linear relationship with a high correlation coefficient between the results of the friction transfer test and the core correction test. Compressive strength of crystalline green tuff, green tuff, andesite, rhyolite, travertine, lime, marble, granite and basalt are 31.76, 33.12, 39.92, 43.43, 48.41, 51/97, 59.66, 62.17 and 75.41 Mpa, respectively. With increasing compressive strength, the results of friction transfer test also increased so that for the mentioned rocks are equal to 132.4, 146.9, 155.9, 168, 176.3, 185.3, 189.8, 5 / 198 and 9/207 Nm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Friction-Transfer"
  • Various Stones
  • Strength
  • Self-Compacting Concrete
  • Sulfate
[1] S.A. Zareei, F. Ameri, F. Dorostkar, M. Ahmadi, Rice husk ash as a partial replacement of cement in high strength concrete containing micro silica: evaluating durability and  echanical properties, Case stud. Construct. Mater. 7 (2017) 73–81.
[2] V. Afroughsabet, T. Ozbakkaloglu, Mechanical and durability properties of highstrength concrete containing steel and polypropylene fibers, Construct. Build. Mater. 94 (2015) 73–82.
[3] A. Mardani-Aghabaglou, M. Tuyan, K. Ramyar, Mechanical and durability performance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates, Mater. Struct. 48 (8) (2015) 2629–2640.
[4] T. Akçao˘glu, M. Tokyay, T. Çelik, Effect of coarse aggregate size and matrix quality on ITZ and failure behavior of concrete under uniaxial compression, Cement Concr. Compos. 26 (6) (2004) 633–638.
[5] J. Zhang, L. Wang, M. Sun, Q. Liu, Effect of coarse/fine  aggregate ratio and cement matrix strength on fracture parameters of concrete, Eng. Mech. 21 (1) (2004) 136–142.
[6] J. Xu, F. Li, A meso-scale model for analyzing the chloride diffusion of concrete subjected to external stress, Construct. Build. Mater. 130 (2017) 11–21.
[7] F. Yu, D. Sun, J. Wang, M. Hu, Influence of aggregate size on compressive strength of pervious concrete, Construct. Build. Mater. 209 (2019) 463–475.
[8] P.K. Sindhu, D. Rajagopal, Experimental investigation on maximum strength of pervious concrete using different size of aggregates, Int. J. Innov. Sci. Eng. Technol. 2 (10) (2015) 706–708.
[9] A. Fabien, M. Choinska, S. Bonnet, A. Pertu´e, A. Khelidj, Experimental study of aggregate size effects on mechanical behaviour and permeability of concrete, in: Proc. 2nd Int. Conf. On Microstructure-Related Durability of Cementitious Composites. Amsterdam, 2012, pp. 412–420.
[10] M. Abdullahi, Effect of aggregate type on compressive strength of concrete, Int. J. Civ. Struct. Eng. 2 (3) (2012) 791–800.
[11] T.Y. Tsado, A comparative analysis of concrete strength using igneous, sedimentary and metamorphic rocks (crushed granite, limestone stone and marble stone) as coarse aggregate, Int. J. Eng. Res. Technol. 2 (9) (2013) 774–785.
[12] K.R. Wu, B. Chen, W. Yao, D. Zhang, Effect of coarse aggregate type on mechanical properties of high-performance concrete, Cement Concr. Res. 31 (10) (2001) 1421–1425.
[13] G.G. Liu, J. Ming, X.W. Zhang, A.B. Ma, Study on the durability of concrete with mineral admixtures to sulfate attack by wet-dry cycle method, Adv. Mater. Res. 295–297 (2011) 165–169.
 [14] J. Zelic, I. Radovanovic, D. Jozic, The effect of silica fume additions on the durability of Portland cement mortars exposed to magnesium sulfate attack, Mater. Technol. 41 (2) (2007) 91–94.
[15] F.M. Kilinckale. The effect of MgSO4 and HCl solutions on the strength and durability of pozzolan cement mortars, Cem. Concr. Res. (1997) 27 (12) 1911–1918.
[16] N. Ghafoori, M. Najimi, H. Diawara, M.S. slam, Effects of class F fly ash on sulfate resistance of Type V Portland cement concretes under ontinuous and interrupted sulfate exposures, Constr. Build. Mater. 78 (2015) 85–91.
[17] G.G. Liu, J. Ming, X.W. Zhang, A.B. Ma, Study on the durability of concrete with mineral admixtures to sulfate attack by wet-dry cycle method, Adv. Mater. Res. 295–297 (2011) 165–169.
[18] P.K. Acharya, S.K. Patro, Acid resistance, sulphate resistance and strength properties of concrete containing ferrochrome ash (FA) and lime, Constr. Build. Mater. 120 (2016) 241–250.
[19] L. Jiang, D. Niu, Study of deterioration of concrete exposed to different types of sulfate solutions under drying-wetting cycles, Constr. Build. Mater. 117 (2016) 88–98.
[20] Q. Nie, C. Zhou, X. Shu, Q. He, B. Huang, Chemical, mechanical, and durability properties of concrete with local mineral admixtures under sulfate environment in Northwest China, Materials 7 (5) (2014) 3772–3785.
[21] Magnesium Sulfate (MgSO4) Attack and Chloride Isothermal Effects on the Self‑consolidating Concrete Containing Metakaolin and Zeolite. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering. Kianoosh Samimi1 • Ali Akbar Shirzadi Javid2. 2020. https://doi.org/10.1007/s40996-020-00398-6.
[22] Effect of sea water and MgSO4 solution on the mechanical properties and durability of self-compacting mortars with fly ash/silica fume. Ahmet Benli b,⇑, Mehmet Karatas a, Elif Gurses a. Construction and Building Materials 146 (2017) 464–474.
[23] Maes M, Mittermayr F, De Belie N (2017) The influence of sodium and magnesium sulfate on the penetration of chlorides in mortar. Mater Struct 50(2):153.
[24] Neville A (2004) The confused world of sulfate attack on concrete. Cem Concr Res 34(8):1275–1296.
[25] Santhanam M (2001) Studies on sulfate attack – mechanisms, test methods and modeling. PhD Dissertation Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA.
[26] M., Naderi, “Friction-Transfer Test for the Assessment of in-situ Strength & Adhesion of Cementitious Materials”, Construction & Building Materials, 19 (6) (2005) 454-459.
[27] ASTM C42 / C42M-20, Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020.
[28] Saberi Varzaneh, A., and Naderi, M. (2021) Numerical and experimental study of in-situ methods to evaluate the mechanical properties of fiber-reinforced mortars. AUT Journal of Civil Engineering. Published Online.
[29] Saberi Varzaneh, A., and Naderi, M. (2021) Study of bond strength between polymer-modified mortars/concrete and their mechanical properties using “friction-transfer” and “pull-off” methods. Mechanics of Advanced Composite Structures. Published Online.
[30] Saberi Varzaneh, A., and Naderi, M. (2020) DETERMINATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF REPAIR MORTARS USING IN SITU METHODS UNDER DIFFERENT CURINGS. EUREKA: Physics and Engineering. Vol 3, No2.
[31] Saberi Varzaneh, A., and Naderi, M. (2020) In situ evaluation of the mechanical properties of pozzolanic concrete containing fibers. Journal of Critical Reviews. Vol 7, Issue 4.
[32] Saberi Varzaneh, A., and Naderi, M. (2020) Experimental and Finite Element Study to Determine the Mechanical Properties and Bond Between Repair Mortars and Concrete Substrates. Journal of applied and computational mechanics. Published Online.