ارزیابی بهینه سازی بهره وری انرژی بر اساس تحلیل انرژی چرخه عمر ساختمان (مطالعه موردی؛ یک ساختمان آموزشی در شهر تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

10.22065/jsce.2022.325364.2696

چکیده

هنگامیکه جنبه بهینه سازی بهره وری انرژی در مدیریت پروژه های ساختمانی مد نظر قرار داده شود، یکی از بهترین معیارهای ارزیابی، تحلیل انرژی چرخه عمر ساختمان، شامل انرژی نهفته در ساخت‌وساز و انرژی بهره برداری در طول عمر ساختمان است. پژوهش حاضر شامل دو گام؛ 1- مطالعه کتابخانه ای، آماری و توصیفی (انتخاب گزینه‌های مناسب جهت بهینه سازی انرژی چرخه عمر ساختمان) و 2- مطالعه موردی (تحلیل انرژی نهفته ساخت‌وساز و بهره‌برداری ساختمان از طریق مدلسازی در نرم افزار شبیه ساز انرژی دیزاین بیلدر) است. نتایج تحلیل انرژی چرخه عمر یک ساختمان آموزشی واقعی در شهر تهران با طول عمر 50 سال، با در نظر گرفتن گرمایش زمین، در سه حالت پایه‌ی موجود، بهینه و بهینه‌ی دارای بام سبز نشان داد؛ که مقدار انرژی چرخه عمر ساختمانهای مورد مطالعه بترتیب معادل 51.86، 44.82 و 43.89 گیگاژول بر متر مربع می‌باشد. همچنین مصرف انرژی سالیانه در دوره بهره برداری ساختمان آموزشی پایه‌ی موجود در اقلیم تهران، معادل 0.80 گیگاژول بر متر مربع برآورد گردید، گرچه این مقدار در بازه مقادیر ارائه شده در تحقیقات جهانی قرار داشت ولی مقدار مصرف انرژی دوره بهره‌برداری این ساختمان در مقایسه با ارقام جهانی مقدار زیاد و قابل توجهی می‌باشد. نتایج کلی حاکی از آن بود؛ که مصرف انرژی در طول عمر ساختمان مورد مطالعه، در حالت بهینه و بهینه‌ی دارای بام سبز نسبت به ساختمان پایه موجود، بترتیب حدود 24220 گیگاژول (معادل 3958 بشکه نفت خام) و 27420 گیگاژول (معادل4480 بشکه نفت خام) کمتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of energy efficiency optimization based on building Life Cycle Energy Analysis (Case study; an educational building in Tehran)

نویسندگان [English]

 • saeid Giahchy 1
 • seyed azim hosseini 2
 • Mahdieh Akhbari 3
 • Ebrahim Safa 4
 • Abbas Akbarpour 4
1 Ph.D. Student, Department of Civil Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

When considering energy efficiency optimization in construction project management, one of the best evaluation criteria is the building life cycle energy analysis; that, includes the embodied energy in the building and the operating energy during the life of the building. The present study consists of two steps; 1- Library, statistical and descriptive study (selection of suitable options for life cycle energy optimization of buildings) and 2- Case study (analysis of embodied energy of construction and operation of the building through modeling in energy simulator software design Builder). The results of the life cycle energy analysis of a real educational building in Tehran with a lifespan of 50 years, taking into account ground heating, in the three states of this building; basic available, optimal and optimal with a green roof showed; That, the amount of life cycle energy of the studied buildings is 51.86, 44.82 and 43.89 GJ / m2, respectively. Also, the annual energy consumption during the operation period of the basic educational building in Tehran was estimated to be equal to 0.80 GJ / m2, although this amount was in the range of values provided in global research, but the amount of energy consumption during the operation period of this building Compared to global cultivars, it is a large and significant amount. The overall results indicated; that, The energy consumption during the life of the studied building in the optimal and optimal with a green roof state was less about 24,220 GJ (equivalent to 3958 barrels of crude oil) and 27,420 GJ (equivalent to 4480 barrels of crude oil), respectively, compared to the existing base state.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Energy Efficiency
 • Energy Saving
 • Life Cycle Energy
 • Builder Industry
 • Design Builder
 • تاریخ دریافت: 29 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 07 اردیبهشت 1401