طراحی مدل ارزیابی ریسک مالی پروژه‌های راه‌سازی ایران درروش تأمین مالی "مشارکت عمومی – خصوصی"

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 'گروه مدیریت ساخت،استاد و عضو هیئت‌علمی، دانشگاه امیر کبیر، تهران

3 استادیار و عضو هیئت‌علمی واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

10.22065/jsce.2020.197498.1925

چکیده

ریسک مالی یکی از مهم‌ترین مسائل در پروژه‌های راه‌سازی ایران است که با روش تأمین مالی مشارکت عمومی – خصوصی به بهره‌برداری می‌رسند. هدف این پژوهش طراحی مدل ارزیابی ریسک مالی این پروژه‌ها در ایران است. این پژوهش در دو بخش مجزا به انجام رسید. در بخش کیفی این پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) شناسایی شاخص‌های ارزیابی ریسک مالی با تحلیل محتوا مصاحبه نیمه ساختاریافته با 23 خبره انجام شد که حاصل 51 کدگذاری باز بود و 14 معیار استخراج شد، در بخش کمی برای تعیین ارتباط بین شاخص‌ها و سطر بندی مدل از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده‌شده است. همچنین تحلیل میک مک نیز برای مشخص شدن هویت نوع معیارها به کار گرفته شد. نتایج تحلیل میک مک نشان داد که از میان این متغیرها ریسک عملیاتی متغیر خودمختار، ریسک نرخ ارز و ریسک سیاسی متغیرهای مستقل و سایر متغیرهای مدل نیز از نوع متغیر رابط هستند. حاصل استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری یک مدل پنج سطری با 14 شاخص بود. بررسی مدل این پژوهش نشان داد که ریسک سیاسی تأثیرگذارترین متغیر و ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک نرخ تورم، ریسک اعتباری، نحوه تأمین مالی بانکی پروژه، تغییرات نرخ بازده مورد انتظار و عملکرد مالی نیز تأثیرپذیرترین متغیرهای این مدل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a financial risk assessment model for public-private partnership financing for road construction projects in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Jafarian 1
 • Abdollah Ardeshir 2
 • Afshin Boeaghchi Firozi 3
1 Faculty Member, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Ilam, Iran
2 Professor, faculty member at Amirkabir University, Tehran
3 Assistant professor, faculty member at Islamic Azad University, Science and researches branch, Tehran
چکیده [English]

One of the most important issues in Iran’s road construction projects operated by public-private partnership financing is the financial risk. This research aims to design the financial risk assessment model for these projects. The factors for financial risk assessment were identified using a semi-structured interview with 23 experts. A total of 14 factors were extracted including liquidity risk, market risk, inflation rate risk, interest rate risk, Government stability in planning, the nature of Iran’s capital market, political risk, the way of bank finance for project, price changes at macroeconomic level, changes of expected return rate, credit risk, and exchange rate risk. The interpretive structural modeling (ISM) approach is applied to identify the relationship between the factors and model levels. MICMAC analysis also is used to specify the characteristics of the factors. The results of the analysis showed that among these variables the operational risk of autonomous variable, exchange rate risk and political risk of independent variables and other variables of the model are the type of interface variable. The results obtained by ISM consisted of a five-level model with 14 factors. Model analysis showed that political risk is the most influential variable and liquidity risk, market risk, inflation rate risk, credit risk, project bank financing, expected rate of change and financial performance are the most influential variables of this model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk
 • Financial risk
 • Finance
 • Public-private partnership
 • Road construction projects

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 17 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 30 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 06 مرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 26 فروردین 1401