تحلیل علم‌سنجی بروندادهای علمی مدیریت پروژه در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، تهران، ایران

2 دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، تهران، ایران

3 استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی بروندادهای علمی ادبیات مدیریت پروژه و ترسیم نقشۀ علمی این حوزه است. جامعۀ هدف این تحقیق، کلیۀ اسناد نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس است که از کلیدواژه مدیریت پروژه در عنوان، چکیده یا واژگان کلیدی خود بهره برده‌اند. در این راستا، 107438 سند، استخراج و با استفاده از نرم‌افزارهای بیب‌اکسل و ووس‌ویور، روند استنادی آن‌ها موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیر تحقیقات مدیریت پروژه، فزاینده و با رشد تصاعدی به‌ویژه در دو دهه اخیر، همراه بوده است؛ به‌نحوی‌که 86 درصد از سهم تولیدات علمی مربوط به این بازه زمانی است و زبان انگلیسی با 86 درصد، زبان غالب آثار علمی منتشرشده بود. همچنین نشریه بین‌المللی مدیریت پروژه با انتشار بیشترین سند (2154) و دریافت بیشترین استناد (105959)، شاخص‌ترین نشریه و ایالات متحده با 29271 سند و 360708 استناد، شاخص‌ترین کشور در گسترش این شاخه از علم شناخته شد. علاوه بر این تحلیل‌ها در بخش ارزیابی نقش مؤسسات و محققان در پیشبرد دانش مدیریت پروژه، نشان داد که مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک آمریکا با 133 سند و گروه ساختمان، املاک و مستغلات دانشگاه پلی تکنیک هنگ‌کنگ با 3787 استناد، به ترتیب، در رده نخست فعال‌ترین و تأثیرگذارترین مؤسسات؛ و محققان اسکات و کیل نیز به ترتیب، با 100 سند و 5625 استناد، در جایگاه‌های برتر پژوهشگران پرکار و اثرگذار قرار داشتند. در نهایت، تحلیل واژگان کلیدی مشخص ساخت که واژه مدیریت پروژه با تکرار در 10581 سند و واژه قوم‌نگاری با دریافت 67.2 از متوسط استنادات، بیشترین تکرار و استناد را کسب نمودند؛ ضمن آنکه ظهور کلیدواژگان روزآمدی چون تحول دیجیتال، انقلاب صنعتی چهارم و بازی‌وارسازی، بیانگر آن بود که تحقیقات متأخر، به‌سوی مدیریت پروژه‌های فناوارانه و نوآورانه متمایل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Scientometric Analysis of Scientific Outputs of Project Management in Scopus Database

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sargoli 1
  • Abdalsamad Keramatfar 2
  • Yaser Goldust 3
1 SID, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Tehran, Iran
2 SID, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Tehran, Iran
3 Assistant professor, department of architecture, Faculty of art and architecture ,University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the scientific outputs of the project management literature and draw a scientific map. The target population of this research is all documents indexed in Scopus database which have used the keywords of project management in their title, abstract or keywords. In this regard, 107438 documents were extracted and their process of citation was examined using BibExcel and VOSViewer software. The results showed that the project management research process has been growing exponentially, especially in the last two decades; so that 86% of scientific productions belong to this period and English language with 86% was the dominant language of published scientific documents. Also in the development of this branch of science, the international journal of project management was the most prominent publication with the most documents (2154) and the most citations (105959), and the United States was the most prominent country with 29,271 documents and 360,708 citations. In addition, the analysis in the evaluation of the role of institutions and researchers in the development of project management knowledge, showed that the American institute of electrical and electronics engineers with 133 documents and the department of building and real estate of Hong Kong polytechnic university with 3787 citations, respectively, were in the first place of the most active and influential institutions; And researchers Scott and Keil, with 100 documents and 5,625 citations, respectively, were among the top active and influential researchers. Finally, keyword analysis showed that the word project management with the repetition in 10581 documents and the word ethnography with 67.2 of the average citations, obtained the most repetitions and citations; At the same time, the emergence of up-to-date keywords such as digital transformation, the industry 4.0 and gamification, indicated that recent research has shifted towards the management of technological and innovative projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Management
  • Scientometric Analysis
  • Keyword Analysis
  • Citation Analysis
  • Scopus
[1] Picciotto, R. (2020). Towards a ‘New Project Management’ movement? An international development perspective. International Journal of Project Management, 38(8), 474-485.‏
[2] Al-Hajj, A. & Zraunig, M. (2018). The impact of project management implementation on the successful completion of projects in construction. International Journal of Innovation, Management and Technology9(1), 21-27.‏
[3] Seymour, T. & Hussein, S. (2014). The history of project management. International Journal of Management & Information Systems (IJMIS), 18(4), 233-240.‏
[4] Project Management Institute. (2021). A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) (7th ed). Project Management Institute.
[5] Uchitpe, M. Uddin, S. & Lynn, C. (2016). Predicting the future of project management research. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 226(1), 27-34.
[6] Weaver, P. (2006). A brief history of project management. APM Project, 19(11), 1-4.
[7] Mavi, R. K. & Standing, C. (2018). Critical success factors of sustainable project management in construction: A fuzzy DEMATEL-ANP approach. Journal of cleaner production, 194(1), 751-765.
[8] Sutton, L. Berdan, L. G. Bolte, J. Califf, R. M. Ginsburg, G. S. Li, J. S. & Boulware, L. E. (2019). Facilitating translational team science: The project leader model. Journal of Clinical and Translational Science3(4), 140-146.‏
[9] Vrchota, J. Řehoř, P. Maříková, M. & Pech, M. (2021). Critical success factors of the project management in relation to industry 4.0 for sustainability of projects. Sustainability, 13(1), 281.‏
[10] Crawford, L. Pollack, J. & England, D. (2006). Uncovering the trends in project management: Journal emphases over the last 10 years. International journal of project management, 24(2), 175-184.
[11] Silvius, G. (2017). Sustainability as a new school of thought in project management, Journal of Cleaner Production 166(1), 1479-1493.
[12] Urli, B. and D. Urli (2000). Project management in North America, stability of the concepts, Project Management Journal, 31(3), 33-43.
[13] Pollack, J. & Adler, D. (2015). Emergent trends and passing fads in project management research: A scientometric analysis of changes in the field. International Journal of Project Management, 33(1), 236-248.‏
[14] Carden, L. & Egan, T. (2008). Does our literature support sector newer to project management? The search for quality publications relevant to nontraditional industries. Project Management Journal, 39(3), 6-27.‏
[15] Wen, Q. J. Ren, Z. J. Lu, H. & Wu, J. F. (2021). The progress and trend of BIM research: A bibliometrics-based visualization analysis. Automation in Construction, 124, 103558.‏
[16] Wang, H. Pan, Y. & Luo, X. (2019). Integration of BIM and GIS in sustainable built environment: A review and bibliometric analysis. Automation in Construction, 103(1), 41-52
[17] Sher, B. (2022). Challenges to Project Management in Distributed Software Development: A Systematic Literature Review. Evolving Software Processes: Trends and Future Directions, 241-251.‏
[18] Herath, S. & Chong, S. (2021). Key Components and Critical Success Factors for Project Management Success: A Literature Review. Operations and Supply Chain Management: An International Journal, 14(4), 431-443.‏
[19] Iranmanesh, M. Azizi, M. & Tavakolizade Ravari, M. (2021). A Word-Analysis Study on Literature of Project Management in Span of Time. Scientometrics Research Journal, 7(13), 159-182 [in Persian].
[20] Ahmad, P. Alam, M. K. Jakubovics, N. S. Schwendicke, F. & Asif, J. A. (2019). 100 years of the Journal of Dental Research: a bibliometric analysis. Journal of dental research, 98(13), 1425-1436.
[21] Jiang, W. Martek, I. Hosseini, M. R. & Chen, C. (2019). Political risk management of foreign direct investment in infrastructure projects: Bibliometric-qualitative analyses of research in developing countries. Engineering, Construction and Architectural Management. 28(1), 125-153.
[22] He, Q. Wang, T. Chan, A. P. Li, H. & Chen, Y. (2019). Identifying the gaps in project success research: A mixed bibliographic and bibliometric analysis. Engineering, Construction and Architectural Management. 26(8), 1553-1573.
[23] Betts, M. and P. Lansley (1995). International Journal of Project Management: a review of the first ten years, International Journal of Project Management, 13(4), 207-217.
[24] Themistocleous, G. & Wearne, S. H. (2000). Project management topic coverage in journals. International Journal of Project Management, 18(1), 7-11.‏
[25] Ng, J. J. & Chai, K. H. (2015, December). A bibliometric analysis of project management research. In 2015 IEEE international conference on industrial engineering and engineering management (IEEM), IEEE, 976-980.
[26] Khalife, M. A. Dunay, A. & Illés, C. B. (2021). Bibliometric Analysis of Articles on Project Management Research. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences29(1), 70-83.‏
[27] Li, J. Goerlandt, F. & Reniers, G. (2021). An overview of scientometric mapping for the safety science community: Methods, tools, and framework. Safety Science, 134(2), 105093.‏
[28] Keramatfar, A. & Amirkhani, H. (2019). Bibliometrics of sentiment analysis literature. Journal of Information Science, 45(1), 3-15.
[29] Ramy, A. Floody, J. Ragab, M. A. & Arisha, A. (2018). A scientometric analysis of Knowledge Management Research and Practice literature: 2003–2015. Knowledge Management Research & Practice, 16(1), 66-77.‏
[30] Jin, R. Zou, Y. Gidado, K. Ashton, P. & Painting, N. (2019). Scientometric analysis of BIM-based research in construction engineering and management. Engineering, Construction and Architectural Management, 26(8), 1750-1776.
[31] Darko, A. Chan, A. P. Huo, X. & Owusu-Manu, D. G. (2019). A scientometric analysis and visualization of global green building research. Building and Environment, 149(1), 501-511.‏
[32] Wang, G. Wu, P. Wu, X. Zhang, H. Guo, Q. & Cai, Y. (2020). Mapping global research on sustainability of megaproject management: A scientometric review. Journal of Cleaner Production, 259(1), 120831.‏
[33] Antwi-Afari, P. Ng, S. T. & Hossain, M. U. (2021). A review of the circularity gap in the construction industry through scientometric analysis. Journal of cleaner production, 298, 126870.‏
[34] Garfield, E. & Merton, R. K. (1979). Citation indexing: Its theory and application in science, technology, and humanities (Vol. 8). New York: Wiley.
[35] Boczar, J. & Schmidt, L. (2022). Analyzing Faculty Open Access Publishing: A citation analysis of select colleges at the University of South Florida. The Journal of Academic Librarianship, 48(2), 102493.‏
[36] Donner, P. (2021). Citation analysis of Ph. D. theses with data from Scopus and Google books, Scientometrics, 126(12), 9431-9456.‏
[37] Sood, S. K. & Rawat, K. S. (2021). A scientometric analysis of ICT-assisted disaster management. Natural hazards, 106(3), 2863-2881.‏
[38] Kirby, A. C. OIsen, I. Farthing, P. M. & Porter, S. R. (1995). Expression of lymphocyte function‐associated antigen 3 in oral lichen planus. Oral diseases, 1(4), 193-197.
[39] Wani, G. A. (2021). Citation Analysis in Journal of Advances in Library and Information Science (Online Journal) during 2016-2020. Journal of Advances in Library and Information Science, 10(2), 109-115.‏
[40] Liao, C. H. & Chen, M. Y. (2018). Exploring knowledge patterns of library and information science journals within the field: a citation analysis from 2009 to 2016. Scientometrics, 117(3), 1991-2008.‏
[41] Zhong, B. Wu, H. Li, H. Sepasgozar, S. Luo, H. & He, L. (2019). A scientometric analysis and critical review of construction related ontology research. Automation in Construction101, 17-31.‏
[42] de Toledo, R. F. Junior, H. M. Farias Filho, J. R. & Costa, H. G. (2019). A scientometric review of global research on sustainability and project management dataset. Data in brief, 25, 104312.‏
[43] Hosseini, M. R. Martek, I. Zavadskas, E. K. Aibinu, A. A. Arashpour, M. & Chileshe, N. (2018). Critical evaluation of off-site construction research: A Scientometric analysis. Automation in Construction, 87(2), 235-247.‏
[44] Jin, R. Zuo, J. & Hong, J. (2019). Scientometric review of articles published in ASCE’s journal of construction engineering and management from 2000 to 2018. Journal of Construction Engineering and Management, 145(8), 06019001.‏
[45] Chapman, K. & Ellinger, A. E. (2019). An evaluation of Web of Science, Scopus and Google Scholar citations in operations management. The International Journal of Logistics Management, 30(4), 1039-1053.
[46] Fosso Wamba, S. & Akter, S. (2015, June). Big data analytics for supply chain management: A literature review and research agenda. In Workshop on Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, Springer, Cham, 61-72.
[47] Van Eck, N. J. & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538.
[48] Sood, S. K. Kumar, N. & Saini, M. (2021). Scientometric analysis of literature on distributed vehicular networks: VOSViewer visualization techniques. Artificial Intelligence Review, 54(8), 6309-6341.‏
[49] Paton, C. R. Kohr, R. F. & Forester, M. A. (1942). Automobile Engineering Organization and Procedure. SAE Transactions, 50(1), 439-464.