ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های مکان‌های دفن پسماندهای شهری استان گیلان با استفاده از روش تحلیل شبکه ANP، TOPSIS و نرم‌افزار Bow-tie

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 -دانشجوی دکترای محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 - استاد گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 - استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

5 استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

اغلب تصمیم برای انتخاب یک فناوری مناسب در مدیریت دفن پسماندهای شهری یکی از مشکلات اساسی در تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره است. ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌ها در پروژه‌های مختلف روش منطقی برای تعیین اندازه کمی و کیفی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی برروی افراد، مواد، تجهیزات و محیط پیرامون است. در حقیقت از این طریق میزان کارآمدی مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره مشخص شده و داده‌های باارزشی برای تصمیم گیری در زمینه مدیریت ریسک، شناسایی ریسک، کنترل، بهبود و اصلاح سیستم‌های کنترلی و برنامه ریزی برای واکنش به آن‌ها فراهم می‌شود. علاوه بر این وابستگی‌های درونی و بازخوردهای قابل توجهی بین ابعاد و معیارهای مختلف وجود دارد. لذا انجام مطالعات ارزیابی ریسک محیط‌زیستی در جهت شناخت عوامل مخرب و اثرات ناشی از آن‌ها بر محیط، و ارائه راهکار برای کنترل و مدیریت صحیح ضروری است. در مطالعه حاضر، با بهره‌گیری از تکنیک‌های دلفی (Delphi)، فرآیند تحلیل شبکه (ANP) و با بهره‌گیری از تکنیک TOPSIS اقدام به شناسایی مهم‌ترین ریسک‌های پروژه‌های مکان‌های دفن در فازهای ساختمانی و بهره‌برداری نموده است. نتایج به‌دست‌آمده نشانگر آن است که در فازهای ساختمانی و بهره‌برداری، بیشترین احتمال وقوع ریسک مربوط به بخش محیط‌زیستی و کمترین میزان احتمال ریسک مربوط به بخش اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی است که در همین راستا با استفاده از روش پاپیونی راهکارهایی جهت کاهش یا حذف نتایج و وقایع نامطلوب ارائه گردیده است. همچنین، نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی در ارزیابی ریسک در پروژه‌های مکان‌های دفن پسماند شهری مؤثر است. نتایج این تحقیق مفاهیم جدید و معنی‌داری را در طراحی و مهندسی محل‌های دفن پسماند شهری ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing and prioritizing the risks of urban waste landfill projects in Guilan province using ANP network analysis method, TOPSIS and Bow-tie software

نویسندگان [English]

  • talieh abdolkhani nezhad 1
  • Seyed Masoud Monavari 2
  • nematollah khorasani 3
  • maryam robati 4
  • forogh farsad 5
1 PhD Student in Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Often the decision to choose an appropriate technology for landfill management is one of the main problems in multi-criteria decision analysis. Assessing and prioritizing risks in various projects is a logical way to quantify the quantitative and qualitative risks and to examine the potential consequences of potential accidents on people, materials, equipment and the environment. In fact, this determines the efficiency of multi-criteria decision-making models and provides valuable data for decision-making in risk management, risk identification, control, improvement and modification of control systems and planning to respond to them. In addition, there are significant internal relationships and feedback between different dimensions and criteria. Therefore, it is necessary to conduct environmental risk assessment studies in order to identify the destructive factors and their effects on the environment, and provide a solution for proper control and management. In the present study, using Delphi techniques, network analysis process (ANP) and using TOPSIS technique, the most important risks of landfill projects in the construction and operation phases have been identified. The obtained results show that in the construction and operation phases, the highest probability of risk is related to the environmental sector and the lowest probability of risk is related to the socio-economic and cultural sector. Adverse events have been reported. Also, the results showed that the proposed model is effective in risk assessment in urban waste landfill projects. The results of this study provide new and significant concepts in the design and engineering of municipal landfills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • landfill risks
  • construction phase
  • operation phase
  • Gilan province
 [1] Abdolkhani Nejad, T, Munavari, M, S., Zarei, Saeed, (2017). The need to select the optimal model for locating urban landfills in order to land management and sustainable development. Journal of Environmental Science and Technology 19, 341-351.
[2] Monvari, S.M, Malmasi, S, Parsai, D, (2012), Environmental risk management of Kish Island landfill using RASCL and Entropy AHP, the sixth national conference and the first international, conference on waste management, Mashhad, https://civilica.com / doc / 146518.
[3] Yousefian, F. Hassanvand, M. S. Nodehi, R. N. Amini, H. Rastkari, N. Aghaei, M. & Yaghmaeian, K. (2020). The concentration of BTEX compounds and health risk assessment in municipal solid waste facilities and urban areas. Environmental Research, 191, 110068.
[4] Paul, K. Chattopadhyay, S. Dutta, A. Krishna, A. P. & Ray, S. (2019). A comprehensive optimization model for integrated solid waste management system: A case study. Environmental Engineering Research, 24(2), 220-237.
[5] Ahluwalia, I. J. & Patel, U. (2018). Solid waste management in india: an assessment of resource recovery and environmental impact.
[6] Omidvari M, Mansouri N. Fire and Spillage Risk Assessment Pattern in Scientific Laboratories, Int. J. Occupational Hygiene. 2014; 6:68-74.
[7] Fazlollah A, Mohammadfam I, HadgiParvaneh MJ, Omidvari M. Introducing a method for Health, Safety and Environmental (HSE) risk assessment, using multi-criteria decision making (MCDM) techniques: a case study in power plant construction. jhsw. 2014; 4(1):55-64.
[8] Mohammad Adli J, Omidvari M. Assessing the risk of crisis in gas distribution networks using the FAH PPROMETHEE II method (Case study of Qazvin Province Gas Company).Iran Occupational Health. 2020 (24Jun);17:16.

[9] Topuz. E. Talinli I, .Aydin E. (2011), Integration of environmental and human health risk assessment for industries using hazardous materials: A quantitative multi criteria approach for environmental decision makers, Environment International, Volume 37, Issue 2, February 2011, Pages 393-403. https://doi.org/10.1016/j.envint.2010.10.013.

[10] Vinti, G. Bauza, V. Clasen, T. Medlicott, K. Tudor, T. Zurbrügg, C. Vaccari, M. Municipal SolidWaste Management and Adverse Health Outcomes: A Systematic Review. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 4331. https://doi.org/10.3390/ijerph18084331.
[11] Omidvari m, Shahbazi D. Assessing and Prioritizing Health Safety and Environment Risk in Hospitals (Case Study: Shahid Beheshti University of Medical Sciences). medilam. 2016;24 (1):43-54.
[12] Karimian S, Shekoohiyan S, Moussavi G. (2021). Ecological risk assessment of heavy metals in landfill soil of Tehran and its adjacent residential area. ijhe. 13 (4) :621-638
[13] Salvaraji L, Saffree Jeffree M, Avoi R, Atil A, Mohd Akhir H, Bahari Bin Shamsudin S, Awang Lukman Kh, (2020). Exposure risk assessment of the municipal waste collection activities during COVID-19 pandemic, Journal of Public Health Research, volume 9:1994, DOI: 10.4081/jphr.2020.1994.
[14] Si, H. Ji, H. Zeng, X. (2012), Quantitative risk assessment model of hazardous chemicals leakage and application, safety science, 50(7), 1452-1461.
[15] Sadeghi, B. Sodagari, M. Nematollahi, H & Alikhani, H. (2021). FMEA and AHP Methods in Managing Environmental Risks in Landfills: A Case Study of Kahrizak, Iran. Environmental Energy and Economic Research 2021 5(2): S07. DOI 10.22097/eeer.2020.253735.1172.
[16] Monavari, M; Sadeghi, B; Isa, M.Reza; Nazar Foumani, A. (2021). Assessing the environmental effects of the proposed landfill project in Tehran on the biological environment.
[17] Monvari, M., Sadeghi Benis, M., Isa Nazarfoumani, A. (2011). Assessing the environmental effects of the proposed landfill project in Tehran on the biological environment. Environmental Science and Technology, 13 (3 (Serial 50)), 61-70.
[18] Navaei A.Z, Omidvari M. (2015), Development of Failure Mode Effects Analysis Using DEMATEL and ANP Models, Inter. Conference on management Economics and humanities, Istanbul, Turkey.
[19] Saaty T.L. (1999), Fundamentals of the Analytical Network Process. Processings of ISAHP. Kobe. Japan. 12-14 August:448-63.
[20] Nouri J, Omidvari M, Tehrani S.M.(2010), Risk Assessment and Crisis Management in Gas Stations, Int. J. Environ. Res. 4(1):143-152.
[21] Danesh, G, Monavari, S.M, Omrani, Q.A, Karbasi, A.R, Farsad, F. (2021). Use of multi-criteria decision models based on GIS in locating hazardous waste disposal (Case study: Bushehr province). Journal of Environmental Science and Technology, 23 (3), 87-101. doi: 10.22034 / jest.2021.40769.4500.