اثر مدلسازی ضخامت بلوک خاک در اندرکنش خاک و سازه در پاسخ های دینامیکی سازه های بلند مرتبه ۱۵ طبقه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

باتوجه به رشد جمعیت در شهرهای بزرگ و رشد شهرها به صورت عمودی، جهت سهولت در خدمت رسانی و دسترسی کم هزینه و راحت تر به منابع مورد نیاز مهندسان ناچار به ساخت سازه های بلند مرتبه روی خاک‌های کمتر مطلوب هستند. باتوجه به شرایط لرزه خیزی کشور عزیزمان ایران و تنوع در ضخامت خاک در نقاط مختلف، این مساله حائز اهمیت است که سازه مورد نظر تحت چه شرایطی بیشترین آسیب را متحمل می‌شود. در این مطالعه یک مدل سه بعدی غیر خطی از اندرکنش خاک- سازه در سازه‌های بلند با روش المان محدود به‌وسیله نرم‌افزار آباکوس در حوزه زمان برای ارزیابی اثر اندرکنش خاک- سازه بررسی شده است. برای حل مساله از حلگر ضمنی دینامیکی استفاده شده است. اثر ضخامت برای لحاظ کردن اندرکنش خاک- سازه برای 4 ضخامت مختلف به روش‌ مدل‌سازی دراکر- پراگر که خواص سخت شوندگی خاک را نیز در نظر می‌گیرد، تحت اثر زلزله لوماپریتا که زلزله‌ای با محتوای فرکانسی کم به حساب می‌آید( زلزله های با محتوای فرکانسی کم اثرات مخرب بیشتری دارند)، محاسبه شده است. برای جذب امواج ناشی از زلزله از مرزهای نیمه بی‌نهایت استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تغییرات در ضخامت تاثیرات قابل توجهی بر نتایج تحلیل دارند. در این مطالعه برای هر مدل، خروجی‌های جابجایی جانبی، شتاب، نشست، طیف شتاب و کانتورهای تنش مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of soil block thickness modeling on soil-structure interaction in dynamic responses of 15-storey high-rise buildings

نویسندگان [English]

 • GholamReza Havaei 1
 • seyyed majid izadparast 2
1 Assistant professor, Department of Civil and Environment Engineering, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran
2 M.Sc Student, Department of Civil and Environment Engineering, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to population growth in large cities and the growth of cities vertically, in order to facilitate serviceability and provide low-cost and easier access to the needed resources, engineers are forced to build high-rise buildings on less desirable soils. Given the seismic conditions of our dear country Iran and the variety in thickness of soil in different places, it is important to know the structure suffers the most damage under which conditions. In this study, a nonlinear three-dimensional model of soil-structure interaction in tall buildings with finite element method by Abacus software in the time domain is investigated to evaluate the effect of soil-structure interaction. the dynamic implicit used to calculate the problem. Thickness effect with considering soil-structure interaction for 4 different thicknesses by Drucker-Prager modeling method which also considers soil hardening properties under the effect of Lomaprita earthquake which is considered as an earthquake with low frequency content ( Earthquakes with low frequency content have more destructive effects), has been calculated. infinite boundaries used to absorb the reflect of waves. the boundaries The research results show that changes in thickness have significant effects on the analysis results. In this study, for each model, lateral displacement , acceleration, subsidence, acceleration spectrum and stress contours are investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soil- structure interaction
 • Abacus
 • finite element method
 • soft soil
 • thickness effect
 • Gazetas, G. & Mylonakis, G. 1998, 'Seismic Soil-Structure Interaction: New Evidence and Emerging Issues', Geotechnical Special Publication 75, Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics III, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, pp. 1119-1174.
 • Galal, K. & Naimi, M. 2008, 'Effect of conditions on the Response of Reinforced Concrete Tall Structures to Near Fault Earthquakes', The Structural Design of Tall and Special Buildings, vol. 17, no. 5, pp. 541-562.
 • Wolf, J.P. & Deeks, A.J. 2004, Foundation Vibration Analysis: A Strength-of-Materials Approach, Elsevier: Oxford, UK.
 • Stewart, J.P., Seed, R.B. & Fenves, G.L. 1998, Empirical Evaluation of Inertial Soil– Structure Interaction Effects, PEER-1998/07, Pacific Earthquake Engineering Research Centre, University of California, Berkeley.
 • Wolf, J. 1994, Foundation Vibration Analysis Using Simple Physical Models, Prentice Hall Co, New Jersey.
 • Chopra, A.K. & Gutierres, J.A. 1978, 'A Substructure Method for Earthquake Analysis of structures Including Structure-Soil Interaction', Earthquake Engineering & Structural Dynamics, vol. 6, no. 1, pp. 51-69.
 • Dutta, C.H. & Roy, R. 2002, 'A Critical Review on Idealization and Modelling for Interaction Aamong Soil–Foundation–Structure System', Computers and Structures, vol. 80, no. 3, pp. 1579-1594.
 • Wolf, J. 1998, Soil-Structure Interaction Analysis in Time Domain, Prentice Hall Co, New Jersey.
 • Carr, A.J. 2008, Soil-Structure Interaction, Advanced nonlinear seismic structural analysis notes, Pavia.
 • Veletsos, A.S. & Meek, J.W. 1974, 'Dynamic Behaviour of Building-Foundation System', Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, vol. 3, no. 2, pp. 121-38.
 • Veletsos, A.S. & Prasad, A.M. 1989, 'Seismic Interaction of Structures and Soils: Stochastic Approach', Journal of Structural Engineering, ASCE, vol. 115, no. 4, pp. 935-956,
 • Kumar, S. & Prakash, SH. 1998, 'Effect of Soil Nonlinearity on Natural Frequency Response of Structures', Proceedings of the 6th U.S Conference on Earthquake Engineering, EEIR.
 • IBC 2012, International Building Code, International Code Council (ICC).
 • Azarbakht, A. & Ashtiany, M.Gh. 2008, 'Influence of the Soil-Structure Interaction on the Design of Steel-Braced Building Foundation', 2008 Seismic Engineering: Commemorating the 1908 Messina and Reggio Calabria Earthquake, Conference AIP Conference Proceedings, vol. 1020, pp. 595-601.
 • Dutta, C.H., Bhattacharya, K. & Roy, R. 2004, 'Response of Low-rise Buildings under Seismic Ground Excitation Incorporating Soil-Structure Interaction', Soil Dynamic and Earthquake Engineering, vol. 24, no. 9, pp. 893-914.
 • Tavakoli, H.R., Naeej, M. & Salari. A. 2011, 'Response of RC Structures Subjected to Near Fault and Far Fault Earthquake Motions Considering Soil-Structure Interaction', International Journal of Civil and Structural Engineering, vol. 1, no. 4, pp. 881-896.
 • Dong Van Nguyena, Dookie Kima, Duan Duy Nguyenb.2020, ‘Nonlinear seismic soil-structure interaction analysis of nuclear reactor building considering the effect of earthquake frequency content.’ Structures 26 (2020) 901–914
 • Behzad Fatahi, Bohan Huang, Navid Yeganeh, Sergei Terzaghi. 2020. ‘Three-Dimensional Simulation of Seismic Slope–Foundation–Structure Interaction for Buildings Near Shallow Slopes’ Int. J. Geomech., 2020, 20(1): 04019140
 • Aslan S. Hokmabadi, Behzad Fatahi, Bijan Samali. 2014. ‘’ Assessment of soil–pile–structure interaction influencing seismic response of mid-rise buildings sitting on floating pile foundations.’’ Computers and Geotechnics 55 (2014) 172–186
 • Navid Yeganeh, Behzad Fatahi. 2019. ‘ effects of choice of soil constitutive model on seismic performance of moment-resisting frames experiencing foundation rocking subjected to nearfield earthquakes’, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 121 (2019) 442–459
 • PEER (Pacific Earthquake Engineering Research Center). 2017. Tall building initiative: Guidelines for performance-based seismic design of tall buildings. TBI 2017. San Diego: PEER.
 • Maryam Boostani, Omid Rezaifar, Majid Gholhaki. 2019. ‘Seismic performance investigation of new lateral bracing system called “OGrid‑H”.’ Springer Nature Switzerland AG 2019.
 • Bowles, J. E. 2001. Foundation analysis and design. New York: McGraw-Hill.
 • Kramer, S.L. 1996, Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall civil engineering and engineering mechanics series, ISBN 0-13-374943-6.
 • Mizuno, H., M. Iiba, and T. Hirade. 1996. “Pile damage during the 1995 Hyogoken-Nanbu earthquake in Japan.” In Proc., 11th World Conf. on Earth. Eng. Oxford, UK: Pergamon.