شناسایی محل و شدت آسیب در زیرسازه شابلونی سه‌پایه توربین بادی دور از ساحل با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال بهبودیافته و الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی عمران، گرایش سواحل، بنادر و سازه های دریایی، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 مدیر گروه صنایع دریایی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پایه‌ توربین‌های بادی فراساحلی در اعماق مختلف دریا سازه‌های متنوعی دارند. در اعماق بین 30 تا 50 متری، استفاده از زیرسازه جکت به عنوان یک راه حل اقتصادی برای توربینهای بادی فراساحلی توصیه شده است. در طی عمر سرویس سازه، زیرسازه توربینهای بادی دور از ساحل در معرض آسیبهایی هستند که می تواند عمر سرویس آنها را کاهش دهد. این مشکل در نواحی حساس نظیر عرشه، اتصالات یا ناحیه پاشش که بیشتر در معرض آسیب هستند شدیدتر می شود. روش انرژی کرنشی مودال، یکی از روشهای غیر مخرب و کاربردی است که در آن با استفاده از تغییر در خصوصیات دینامیکی سازه به شناسایی مکان و تعیین شدت آسیب در سازه پرداخته می شود. در سالیان اخیر، اصلاحاتی بر نسخه اولیه این روش صورت گرفته که یکی از آنها، در نظر گرفتن فرکانسهای طبیعی در تعیین شدت آسیب است. در این مقاله با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال بهبود یافته و با در نظر گرفتن فرکانسهای طبیعی در تعیین مکان آسیب، به شناسایی مکان و تعیین شدت آسیب در اعضای واقع در عرشه و ناحیه پاشش آب در زیرسازه تریپاد توربین بادی فراساحلی پرداخته شده است. نتایج نشان داد که روش بهبود یافته دقت بالاتری در مکان یابی آسیب نسبت به روش اولیه (شاخص استابس) دارد. همچنین، آسیبهای تکی و چندگانه، با شدت کم و زیاد، توسط این روش با دقت مناسبی پیش بینی گردید. همچنین بکارگیری الگوریتم ژنتیک در تعیین شدت آسیب، باعث شد شدت آسیبها در اعضاء با دقت بسیار خوبی به دست آیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Damage location and intensity detection in tripod jacket substructure of wind turbine using improved modal strain energy and genetic algorithm

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Samaei 1
  • Madjid Ghodsi Hassanabad 2
1 PhD student, Department of Civil Engineering ,Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Head of Marine industries department, faculty of engineering, Science and research branch, Islamic Azad University.
چکیده [English]

The foundation of offshore wind turbines has various structures at different depths of the sea. At depths between 30 and 50 meters, jacket substructure is recommended as an economical solution for offshore wind turbines. During their life cycle, the substructures of offshore wind turbines are exposed to a couple of damage sources which can reduce their service life. This problem became more severe in sensitive areas such as deck, joints, or splash zone that are prone to failure. Modal strain energy (MSE) method is one of the non-destructive and practical methods in which the location and the severity of the damage is determined using changes in the dynamic properties of the structure. In recent years, some modifications have been made to the original version of this method, one of which is to consider modal frequencies in determining the location of damage. In this paper, the damage location and its severity are identified for members located in deck and splashing zone in tripod substructure of wind turbine using improved modal strain energy method (IMSE). The results showed that the improved method is more accurate in locating the damage than the original method (Stubbs index). Also, single and multiple damages, both with low and high intensity, were predicted with this method with appropriate accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offshore
  • wind turbine
  • Damage detection
  • Improved modal strain energy
  • Stubbs index
[1]
[Online]. Available: https://gwec.net/record-6-1-gw-of-new-offshore-wind-capacity-installed-globally-in-2019/.
[2]
C. P. Fritzen, "Vibration-Based Techniques for SHM," in Structural Health Monitoring, 2006, pp. 45-224.
[3]
C. Bouty, S. Schafhirt, L. Ziegler and M. Muskulus, "Lifetime extension for large offshore wind farms: Is it enough to reassess fatigue for seleceted design positions?," Energy Procedia, vol. 137, pp. 523-530, 2017.
[4]
R. Rolfes, S. Zerbst, G. Haake, J. Reetz and J. P. Lynch, "Integral SHM-system for offshore wind turbines using smart wireless sensors," in 6th International Workshop on Structural Health Monitoring, Stanford, CA, 2007.
[5]
S. Doebling, C. R. Farrar, M. B. Prime and D. W. Shevitz, "Damage identification and health monitoring of structural and mechanical systems from changes in their vibration characteristics: A literature review," Los Alamos National Laboratory, 1996.
[6]
D. Balageas, "Introduction to Structural Health Monitoring," in Structural Health Monitoring, Wiley, 2006, pp. 13-43.
[7]
S. W. Doebling, C. R. Farrar, M. B. Prime and D. W. Shevitz, "A summary review of damage identification methods that examine changes in dynamic properties," Journal of Shock Vibration, vol. 30, pp. 91-105, 1995.
[8]
P. Cawley and R. D. Adams, "The location of defects in structures from measurement of natural frequencies," The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, vol. 14, pp. 49-57, 1979.
[9]
F. Shahrivar and G. Bouwkamp, "Damage detection in offshore platforms using vibration information," Journal of Energy Resources Technology, vol. 108, pp. 97-106, 1986.
[10]
S. R. Hansen and G. N. Vanderplaats, "Approximation method for configuration optimization of trusses," AIAAJ, vol. 28, pp. 161-168, 1990.
[11]
S. Doebling, F. Hemez, M. Barlow, L. Peterson and C. Farhat, "Selection of experimental modal data sets for damage detection via model update," in 34th Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, 1993.
[12]
J. T. Kim and N. Stubbs, "Damage detection in offshore jacket structures from limited modal information," International Journal of Offshore and Polar Engineering, vol. 5, pp. 58-66, 1995.
[13]
N. Stubbs, J. T. Kim and C. R. Farrar, "Field verification of a non-destructive damage localization and severity estimation algorithm," in Proceedings of the 13th International Modal Analysis Conference, 1995.
[14]
N. Stubbs and J. T. Kim, "Damage localization in structures without baseline modal parameters," AIAA Journal, vol. 34, pp. 1644-1649, 1996.
[15]
O. S. Salawu, "Detection of structural damage through changes in frequency: a review," Engineering Structures, vol. 19, pp. 718-723, 1997.
[16]
C. R. Farrar and D. A. Jauregui, "Comparative study of damage identification algorithms applied to a brdige: II. Numerical study," Smart Materials and Structures, vol. 7, pp. 720-731, 1998.
[17]
J. T. Kim and N. Stubbs, "Improved damage identification method based on modal information," Journal of Sound and Vibration, vol. 252, pp. 223-238, 2002.
[18]
Y. Y. Li, L. Cheng, L. H. Yam and W. O. Wong, "Identification of damage locations for plate-like structures using damage sensitive indices: strain modal approach," Computers & Structures, vol. 80, pp. 1881-1894, 2002.
[19]
Y. He-Zhen, L. Hua-jun and W. Shu-qing, "Damage localization of offshore platforms under ambient excitation," China Ocean Engineering, vol. 17, pp. 495-504, 2003.
[20]
M. Ge and E. M. Lui, "Structural damage identification using system dynamic properties," Computers & Structures, vol. 83, pp. 2185-2196, 2005.
[21]
H. W. Shih, D. P. Thambiratnam and T. H. Chan, "Vibration based structural damage detection in flexural members using multi-criteria approach," Journal of Sound and Vibration, vol. 323, pp. 645-661, 2009.
[22]
H. Hu and C. Wu, "Development of scanning damage index for the damage detection of plate structures using modal strain energy method," Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 23, pp. 274-287, 2009.
[23]
S. M. Seyedpoor, "A two stage method for structural damage detection using a modal strain energy based index and particle swarm optimization," International Journal of Non-Linear Mechanics, vol. 47, pp. 1-8, 2012.
[24]
F. Liu, H. Li, W. Li and B. Wang, "Experimental study of improved modal strain energy method for damage localisation in jecket-type offshore wind turbines," Renewable Energy, vol. 72, pp. 174-181, 2014.
[25]
S. M. Seyedpoor and O. Yazdanpanah, "An efficient indicator for structural damage localization using the change of strain energy based on static noisy data," Applied Mathematical Modeling, vol. 38, pp. 2661-2672, 2014.
[26]
S. Wang, F. Liu and M. Zhang, "Modal strain energy based structural damage localization for offshore platform using simulated and measured data," Journal of Ocean University of China, vol. 13, pp. 397-406, 2014.
[27]
M. Martinez-Luengo, A. Kolios and L. Wang, "Structural health monitoring of offshore wind turbines: A review through the statistical pattern recognition paradigm," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 64, pp. 91-105, 2016.
[28]
C. U. Nguyen, T. C. Huynh and J. T. Kim, "Vibration-based damage detection in wind turbine towers using artificial neural networks," Structural Monitoring and Maintenance, vol. 5, pp. 507-519, 2018.
[29]
W. Weijtjens, T. Verbelen, E. Capello and C. Devriendt, "Vibration based structural health monitoring of the substructures of five offshore wind turbines," Procedia Engineering, vol. 199, pp. 2294-2299, 2017.
[30]
E. Lozano-Minguez, A. J. Kolios and F. P. Brennan, "Multi-criteria assessment of offshore wind turbine support structures," Renewable Energy, vol. 36, pp. 2831-2837, 2011.
[31]
H. Bailey, K. L. Brookes and P. M. Thompson, "Assessing environmental impacts of offshore wind farms: lessons learned and recommendations for the future," Aquatic Biosystems, vol. 10, pp. 1-13, 2014.
[32]
HSE, Offshore hydrocarbon release statistics and analysis 1992-2015, Bootle, UK: Health and Safety Executive, 2016.
[33]
R. E. Melchers, "Probabilistic model for marine corrosion of steel for structural reliability assessment," Journal of Structural Engineering, vol. 129, pp. 1484-1493, 2003.
[34]
J. C. Velaquez, J. M. Van Der Weide, E. Hernandez and H. H. Hernandez, "Statistical Modeling of Pitting Corrosion: Extrapolation of the maximum pit depth-growth," International Journal of Electrochemical Science, vol. 9, pp. 4129-4143, 2014.
[35]
J. K. Paik and R. E. Melchers, Corrosion wastage in aged structures, 1st ed., Cambridge, UK: Woodhead Publishing, 2008.
[36]
M. El-Reedy, "Chapter Six: Corrosion Protection," in Offshore Structures: Design, Construction and Maintenance, Gulf Porfessional Publishing, 2012.
[37]
I. W. Chen, B. L. Wong, Y. H. Lin, S. W. Chau and H. H. Huang, "Design and analysis of jacket substractures for offshore wind turbines," Energies, vol. 9, pp. 1-24, 2016.
[38]
R. Samaei, M. Ghodsi hasanabad and M. Asadian ghahfarokhi, International Journal of Enviromental Science and Technology, vol. 321, no. 2, p. 137-152, 2021.