بررسی تأثیر زلزله های میدان دور و نزدیک بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی وزنی کنترل شده با میراگر لاستیکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

بخش زیادی از نیروی دینامیکی اعمالی بر سد ناشی از نیروی هیدرودینامیکی تولید شده در مخزن در اثر اندرکنش سد و مخزن می‌باشد. ماهیت و نحوه اعمال این نیرو در رکوردهای میدان دور و نزدیک زلزله بر سازه‌ها متفاوت بوده و سازه‌های مختلف در برابر هریک از انواع رکوردهای مذکور رفتار متفاوتی دارند. یکی از راهکارهای کنترل لرزه‌ای سد بتنی وزنی استفاده از میراگرهای لاستیکی در مرز سد و مخزن جهت کاهش فشار هیدرودینامیکی وارده بر سد می‌باشد. لذا در این تحقیق برای بررسی تأثیر میراگرلاستیکی بر نمایش لرزه‌ای سد بتنی وزنی از دو رکورد میدان نزدیک و دو رکورد میدان دور زلزله‌ برای تحلیل‌ها استفاده شده است. پاسخ‌های خروجی مورد بررسی شامل مقادیر حداکثر تغییر مکان افقی تاج سد و تنش کششی اصلی در پاشنه می‌باشد که به عنوان پاسخ‌های بحرانی انتخاب شده‌اند. برای مدل‌سازی و تحلیل از نرم افزار انسیس که مبتنی بر روش اجزای محدود می‌باشد، استفاده شده و برای حل معادلات دینامیکی از روش نیومارک استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل تأثیر مثبت لایه ایزولاسیون را در کاهش پاسخ‌های لرزه‌ای وارده بر سد در هر دو میدان دور و نزدیک زلزله، نشان می‌دهد. علاوه بر این می‌توان گفت میراگرلاستیکی در میدان نزدیک عملکرد بهتری نسبت به میدان دور دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Near and Far Fault Earthquake on Seismic Response of Controlled Concrete Gravity Dams with Rubber Damper

نویسندگان [English]

 • Majid Pasbani Khiavi 1
 • Mortaza Ali Ghorbani 2
 • Arash Ghaed Rahmati 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assistant professor of civil engineering, Faculty of engineering, University of Mohaghegh Ardabili
3 M. Sc. Graduated in civil engineering, Faculty of engineering, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

A large part of the dynamic force applied to the dam is the hydrodynamic force generated in the reservoir due dam and reservoir interaction. The nature and method of applying this force in near and far fault earthquake records on structures was different and structures behave differently against each of these types of records. One of the solutions to control the seismicity of the concrete gravity dam is to use seismic dampers at the interface of the dam and the reservoir to reduce the hydrodynamic pressure on the dam. Therefore, in this study to investigate the effect of damping on the seismic performance of a concrete gravity dam, two near fault and two far fault earthquake records were used for the analysis. Output responses including maximum response of dam crest displacement and 1st principle stress at heel have been selected as critical responses. Ansys software, based on finite element method, was selected for dam modeling and seismic analysis and Newmark method has been used to solve the dynamic equation. The results of the analysis show the positive effect of the isolation layer in reducing the seismic responses to the dam in both far and near earthquake fields. In addition, it can be said that rubber damper performs better in the near fault than in the far fault.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concrete gravity dam
 • Rubber damper
 • Interaction
 • Seismic control
 • Near and far fault
 1. Liu, H., et al., Simulation analysis theory and experimental verification of air-cushion isolation control of high concrete dams. Science China Technological Sciences, 2011. 54(11): p. 2854-2868.
 2. Lombardo, V., L. Mikhailov, and I. Semenov. Studies and design of earthquake-resistant concrete dams. in ICOLD executive meeting 55. International symposium on earthquakes and dams. 1987.
 3. Hall, J.F. and B. El-Aidi. Hydrodynamic isolation of concrete dams. in Seismic Engineering: Research and Practice. 1989. ASCE.
 4. Hall, J., J. Dowling, and B. El-Aidi, Defensive earthquake design of concrete gravity dams. Dam Engineering, 1992. 3(4): p. 249-263.
 5. Hatami, K. and A. Ghobarah. Reduction of the seismic response of concrete gravity dams using hydrodynamic isolation. in Proceedings of the seventh Canadian conference on earthquake engineering, Montreal. 1995.
 6. Hatami, K., Effect of reservoir boundaries on the seismic response of gravity dams, 1997.
 7. Chen, J., F. Xiong, and Q. Ge, Study on air-cushion isolation control of concrete dam and its anti-cracking effect. Journal of Vibroengineering, 2018. 20(4): p. 1761-1773.
 8. Khiavi, M.P., M.A. Ghorbani, and A.G. Rahmati, Seismic Optimization of Concrete Gravity Dams Using a Rubber Damper. International Journal of Acoustics & Vibration, 2020. 25(3).
 9. Ambraseys, N. and J. Douglas, Near-field horizontal and vertical earthquake ground motions. Soil dynamics and earthquake engineering, 2003. 23(1): p. 1-18.
 10. Alavi, B. and H. Krawinkler, Effects of near-fault ground motions on frame structures. 2001: John A. Blume Earthquake Engineering Center Stanford.
 11. Bray, J.D. and A. Rodriguez-Marek, Characterization of forward-directivity ground motions in the near-fault region. Soil dynamics and earthquake engineering, 2004. 24(11): p. 815-828.
 12. Chopra, A.K. and C. Chintanapakdee, Comparing response of SDF systems to nearfault and farfault earthquake motions in the context of spectral regions. Earthquake engineering & structural dynamics, 2001. 30(12): p. 1769-1789.
 13. Zeinoddini, M., F. Ahmadpour, and H.M. Nikoo, Seismic assessment of gravity quay-wall structures, subjected to near-fault ground excitations. Procedia engineering, 2011. 14: p. 3221-3228.
 14. Zhang, J. and Y. Tang, Dimensional analysis of structures with translating and rocking foundations under near-fault ground motions. Soil dynamics and earthquake engineering, 2009. 29(10): p. 1330-1346.
 15. Liao, W.-I., C.-H. Loh, and B.-H. Lee, Comparison of dynamic response of isolated and non-isolated continuous girder bridges subjected to near-fault ground motions. Engineering Structures, 2004. 26(14): p. 2173-2183.
 16. Çavdar, Ö., Probabilistic sensitivity analysis of two suspension bridges in Istanbul, Turkey to near-and far-fault ground motion. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2012. 12(2): p. 459-473.
 17. Dicleli, M. and S. Buddaram, Equivalent linear analysis of seismic-isolated bridges subjected to near-fault ground motions with forward rupture directivity effect. Engineering Structures, 2007. 29(1): p. 21-32.
 18. Jalali, R.S., M.B. Jokandan, and M.D. Trifunac, Earthquake response of a three-span, simply supported bridge to near-field pulse and permanent-displacement step. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2012. 43: p. 380-397.
 19. Mazza, F. and A. Vulcano, Effects of nearfault ground motions on the nonlinear dynamic response of baseisolated rc framed buildings. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2012. 41(2): p. 211-232.
 20. Mirzabozorg, H., Staggered solution scheme for three-dimensional analysis of dam reservoir interaction. Dam Engineering, 2003(3): p. 147-179.
 21. Mortezaei, A., H.R. Ronagh, and A. Kheyroddin, Seismic evaluation of FRP strengthened RC buildings subjected to near-fault ground motions having fling step. Composite Structures, 2010. 92(5): p. 1200-1211.
 22. Rofooei, F.R. and R. Imani, Evaluating the damage in steel MRF under near field earthquakes from a performance based design viewpoint. Procedia Engineering, 2011. 14: p. 3111-3118.
 23. Sharbatdar, M., et al., Seismic response of base-isolated structures with LRB and FPS under near fault ground motions. Procedia Engineering, 2011. 14: p. 3245-3251.
 24. Trifunac, M.D., The role of strong motion rotations in the response of structures near earthquake faults. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2009. 29(2): p. 382-393.
 25. Akköse, M. and E. Şimşek, Non-linear seismic response of concrete gravity dams to near-fault ground motions including dam-water-sediment-foundation interaction. Applied Mathematical Modelling, 2010. 34(11): p. 3685-3700.
 26. Kartal, M.E. and T. Türker, Near-fault ground motion effects on the nonlinear response of dam-reservoir-foundation systems. Structural Engineering and Mechanics, 2008. 28(4): p. 411-442.
 27. Bayraktar, A., et al., Comparison of near-and far-fault ground motion effect on the nonlinear response of dam–reservoir–foundation systems. Nonlinear Dynamics, 2009. 58(4): p. 655-673.
 28. Bayraktar, A., et al., The effect of reservoir length on seismic performance of gravity dams to near-and far-fault ground motions. Natural hazards, 2010. 52(2): p. 257-275.
 29. Alembagheri, M. and M. Seyedkazemi, Seismic performance sensitivity and uncertainty analysis of gravity dams. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2015. 44(1): p. 41-58.
 30. Løkke, A. and A.K. Chopra, Response spectrum analysis of concrete gravity dams including dam-water-foundation interaction. Journal of Structural Engineering, 2015. 141(8): p. 04014202.
 31. Ghaemian, M. and A. Ghobarah, Staggered solution schemes for dam–reservoir interaction. Journal of fluids and structures, 1998. 12(7): p. 933-948.