مدیریت دانش در سازمان پروژه محور و تأثیر آن بر کاهش تأخیرات پروژه‌های راهسازی خراسان جنوبی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عمران ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه بیرجند ، بیرجند ، ایران

2 استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 گروه مهندسی عمران، دانشگاه غیرانتفاعی هرمزان، بیرجند، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت زمان، هزینه و منابع مصرفی، سازمان‌ها را بر این می‌دارد که پایگاه دانشی متشکل از تمامی دانش-های فراگرفته شده در طول یک پروژه تشکیل شود و با قراردادن آن در کنار دانش‌های قبلی بتوان بازده کار را بالا ببرند. هدف از این تحقیق بررسی اثر مدیریت دانش بر تأخیرات و موفقیت پروژه‌های راهسازی در سازمان پروژه محور می‌باشد. تحقیق حاضر پس از تبیین مفهوم مدیریت دانش و شناسایی عوامل تاخیر در پروژه‌های راهسازی، از طریق روش مطالعاتی پرسشنامه ای به بررسی مولفه‌های مدیریت دانش و میزان تاثیر هرکدام از آن‌ها برکاهش تاخیر زمان پروژه‌ها راهسازی پرداخته و در نهایت ارتباط هر یک از زیر معیارهای عوامل تاخیر و میزان تأثیرپذیری آن از مدیریت دانش بررسی گردید. بدین منظور یک جامعه آماری متشکل از کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران فعال در بخش راهسازی استان خراسان جنوبی در نظر گرفته شد و برای تحلیل‌های استنباطی از آزمون‌های پارامتریک استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین مدیریت دانش و کاهش تأخیر زمان انجام پروژه‌ها رابطه معنی‌دار دوطرفه مثبتی وجود دارد این بدان معنی است که هر چه بیشتر مدیریت دانش در پروژه‌های راهسازی بکار گرفته شود کاهش تأخیر بیشتری در پروژه‌ها شاهد خواهیم بود. از بین مولفه‌های دانش، خلق دانش بیشترین تأثیر (42/17%) را بر کاهش تاخیرات داشته و بر اساس نتایج محاسبه‌شده می‌توان گفت که حدود 8/96 درصد تغییرات تأخیر در پروژه‌ها توسط مدیریت دانش قابل‌کنترل است. همچنین و با توجه به آمار توصیفی به‌دست‌آمده در حالت کلی می‌توان گفت مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر تأخیرات، پیمانکاران به میزان 35/21% و پس ‌از آن کارفرمایان به میزان 76/20% هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Knowledge management in a project - oriented organization and its impact on reducing delays of Road Construction Projects in Southern Khorasan

نویسندگان [English]

  • mohammad akbari 1
  • davood akbari 2
  • fatemeh najibi 3
  • vahid hajizadeh 4
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Birjand University, Birjand, Iran
2 Assistant Professor of Surveying Engineering Department, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Birjand University, Birjand, Iran
4 Department of Civil Engineering, Hormuzan Nonprofit University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Given the increasing importance of time, cost, and resource management, organizations are pushing for a knowledge base consisting of all the knowledge acquired during a project, and with the prior knowledge being put in place to maximize productivity. The purpose of this research is to investigate the effect of knowledge management on the delays of road construction projects in project-oriented organizations. The present study, after explaining the concept of knowledge management and identifying the causes of delays in road construction projects, examines the components of knowledge management and the impact of each of them on reducing the time latency of road construction projects through a questionnaire study method. Then, one of the sub-criteria of delay factors and its effectiveness from knowledge management was investigated. For this purpose, a statistical population consisting of active employers, consultants and contractors in the road construction sector of Southern Khorasan province was considered and parametric tests were used for inferential analysis. Findings show that there is a significant positive two-way relationship between knowledge management and reducing project time latency. This means that the more knowledge management is used in road construction projects, the greater reduction in project latency we will see. Among the components of knowledge management, knowledge creation has the greatest effect (17.42%) on reducing delays and based on the calculated results, it can be said that about 96.8% of delays in projects can be controlled by knowledge management. Also, according to the descriptive statistics obtained in the general case, it can be said that the most important factor affecting the delays are the contractors at the rate of 21.35% and then the employers at the rate of 20.76%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road
  • Knowledge Management
  • Project Delays
  • Project-Based Organizations
  • South Khorasan