بررسی سختی و مقاومت تیر عمیق بتن مسلح دارای خوردگی تحت بار استاتیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اعضاء بتن مسلح ساختار اصلی یک سازه را تشکیل می‌دهند. خطر خوردگی میلگرد به عنوان یک عامل تأثیرگذار در تعیین عمر این سازه‌ها به شمار می‌رود بنابراین شناخت و بررسی عوامل مخرب آن از اهمیت زیادی برخوردار است به ویژه خوردگی میلگردهای طولی؛ زیرا ضعف بتن در کشش، احتمال ایجاد ترک خوردگی بتن کششی و شکل‌گیری بستری برای شروع فرآیند خوردگی را در میلگردهای طولی افزایش می‌دهد. آغاز فرآیند خوردگی منجر به کاهش سطح مقطع میلگرد و افزایش فرآورده‌های خوردگی می‌شود؛ این افزایش حجم ناشی از فرآورده‌ها، باعث اعمال تنشی به اطراف میلگردها می‌شود که در نهایت ایجاد ترک در بتن، کاهش چسبندگی بین بتن و میلگرد، لایه لایه شدن سطح بتن و کاهش مقاومت فشاری بتن را به همراه دارد. با توجه به اینکه اثرات نامطلوب پدیده‌ی خوردگی میلگرد، کمتر در تیرهای عمیق بتن مسلح مورد مطالعه قرار گرفته است، در این پژوهش اثر خوردگی میلگردهای طولی با اعمال عناصری همچون: کاهش سطح مقطع، کاهش مقاومت تسلیم میلگرد، کاهش مقاومت فشاری بتن، کاهش چسبندگی و پیوستگی بین بتن و میلگرد در نرم‌افزار اجزاء محدود ABAQUS، بر سختی و مقاومت تیرهای عمیق بتن مسلح مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که با روند افزایشی درصد خوردگی میلگردهای طولی، مقاومت و سختی تیرهای عمیق، به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد طوری که در هنگام رسیدن میلگردهای طولی به خوردگی 50%، 38/51 درصد از مقاومت خود را از دست می‌دهد و کاهش 57/43 درصدی سختی را به همراه دارد. رفتار تیر نیز در اثر اعمال خوردگی، از برشی به خمشی تغییر یافته است و نمودار تنش – کرنش، کاهش تنش و کرنش را با افزایش درصد خوردگی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of hardness and strength of deep reinforced concrete beams with corrosion under static load

نویسندگان [English]

 • Mansour Ghalehnovi 1
 • Maryam Taghizadeh 2
1 Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Reinforced concrete members form the main structure of a structure. The risk of corrosion of rebar is considered as an effective factor in determining the life of these structures, so identifying and investigating its destructive factors is very important, especially corrosion of longitudinal rebar; Because the weakness of concrete in tensile increases the possibility of cracking of tensile concrete and the formation of a bed to start the corrosion process in longitudinal rebar. The beginning of the corrosion process leads to a decrease in the cross-sectional area of the rebar and an increase in the corrosion products; This increase in volume due to the products causes tension around the rebar, which ultimately creates cracks in the concrete, reduces the adhesion between the concrete and the rebar, exfoliates the concrete surface and reduces the compressive strength of the concrete. Due to the fact that the adverse effects of rebar corrosion have been less studied in deep reinforced concrete beams, in this study, the corrosion effect of longitudinal rebar by applying elements such as: reduced cross section, reduced rebar yield strength, reduced concrete compressive strength, reduced adhesion The connection between concrete and rebar in ABAQUS finite element software on the stiffness and strength of deep reinforced concrete beams has been investigated. The results show that with the increasing percentage of corrosion of longitudinal rebar, the strength and stiffness of deep beams are significantly reduced so that when the longitudinal rebar reach 50% corrosion, it loses 51.38% of its strength and A reduction of 43.57% is difficult. Beam behavior has also changed from shear to bending due to corrosion and the stress-strain diagram shows the decrease in stress and strain with increasing corrosion percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reinforced concrete deep beam
 • Corrosion of rebar
 • Finite elements
 • Reduction of adhesion and connection between concrete and rebar
 • Reduction of rebar cross section
 • Concrete cracking
 1. Aflatoonian J: Reinforcement of deep concrete beams using FRP reinforced polymer sheets. In: Sixth National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management and the Fifth Specialized Exhibition of Mass Builders of Housing and Construction in Tehran Province 2019. In Persian.
 2. Youping L: Modelling the Time-to-Corrosion Cracking of the Cover Concrete in Chloride Contaminated Reinforced Concrete Structures. 1996.
 3. Yoosefi Moghadam Sheikhani S: Analytical study of the behavior of corrosion-damaged reinforced concrete beams, repaired with FRP. master thesis. University of Guilan. ; 2018. In Persian.
 4. Berto L, Simioni P, Saetta A: Numerical modelling of bond behaviour in RC structures affected by reinforcement corrosion. Engineering Structures 2008, 30(5):1375-1385.
 5. Habibi M: Finite element analysis of reinforcement cracks in reinforced concrete beams. master thesis. Shahroud University of Technology.; 2019. In Persian.
 6. Azimzade MR: Evaluation of performance of reinforced concrete frames due to reinforcement corrosion. Masters. Mashhad Ferdowsi University.; 2017. In Persian.
 7. Meet S, Trishna C, Naveen K: Investigating the nonlinear performance of corroded reinforced concrete beams. Journal of Building Engineering 2021, 44:102640.
 8. Yu L, François R, Gagné R: Mechanical performance of deep beams damaged by corrosion in a chloride environment. European Journal of Environmental and Civil Engineering 2018, 22(5):523-545.
 9. Manjunath R, Narasimhan MC, Bibesh Nambiar C: Performance Evaluation of Deep Beams Using Self-compacting Concrete Subjected to Corrosion. In: 2021; Singapore. Springer Singapore: 97-107.
 10. Han S-J, Joo H-E, Choi S-H, Heo I, Kim KS, Seo S-Y: Experimental Study on Shear Capacity of Reinforced Concrete Beams with Corroded Longitudinal Reinforcement Materials and Structures 2019, 12(5).
 11. Azam R, Soudki K: Structural performance of shear-critical RC deep beams with corroded longitudinal steel reinforcement. Cement and Concrete Composites 2012, 34(8):946-957.
 12. Akbarzadeh Bengar H., Ahmadnezhad M, Noroozi M: Experimental Investigations of RC Deep Beams Strengthened in Shear using NSM CFRP System. Journal of Structural and Construction Engineering 2018, 5( 3):13-171. In Persian.
 13. Shayanfar MA, Barkhordari MA, Ghanooni-Bagha M: Effect of longitudinal rebar corrosion on the compressive strength reduction of concrete in reinforced concrete structure. Advances in Structural Engineering 2016, 19(6):897-907
 14. Vecchio FJ, Collins MP: The Modified Compression-Field Theory for Reinforced Concrete Elements Subjected to Shear. ACI Journal Proceedings 1986, 83(2):219-231.
 15. Cape` M: Residual Service-Life Assessment of Existing R/C Structures. Chalmers University of Technology, Go¨teborg ~Sweden! and Milan Univ. of Technology; 1999.
 16. Molina FJ, Alonso C, Andrade C: Cover cracking as a function of rebar corrosion: Part 2—Numerical model. Materials and Structures 1993, 26(9):532–548.
 17. Coronelli D, Gambarova P: Structural Assessment of Corroded Reinforced Concrete Beams: Modeling Guidelines Journal of Structural Engineering 2004, 130(8):1214–1224.
 18. Rodriguez J, Ortega LM, Casal J, Diez JM: Corrosion of reinforcement and service life of concrete structures. Proceeding of the 7th International Conference on Durability of Building Materials and Components 1996:117–126.
 19. CEB-FIB. Bond of reinforcement in concrete, vol. 10; 2000.
 20. Lorenzis LD, J.G.Teng: Near-surface mounted FRP reinforcement: An emerging technique for strengthening structures. Composites Part B: Engineering 2007, 38(2):119-143.
 21. Val DV, Chernin L: Serviceability Reliability of Reinforced Concrete Beams with Corroded Reinforcement Journal of Structural Engineering 2009, 135(8):896-905.
 22. Mehrvand M, Sorushnia S, Najafi H, Mamghani MH: The most complete practical reference of Abaqus: Knowledge writer.; 2013. In Persian.
 23. Moodi Y, Sohrabi MR, Mousavi SR: Corrosion effect of the main rebar and stirrups on the bond strength of RC beams. Structures 2021, 32:1444-1454.