تحلیل و بررسی رفتار مکانیکی و دوام خاک ریزدانه-سیمان با افزودنیهای نانوسیلیس،کنف و پلی پروپیلن، مطالعه موردی شهرک صنعتی نظر آباد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی ژئوتکنیک و آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، لویزان، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- ژئوتکنیک ،دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران،ایران

چکیده

خاک-سیمان مخلوطی است از سیمان،آب و خاک که توسط عمل تراکم و هیدراسیون سیمان،اجزاء آن بهم چسبیده و یک ترکیب با نفوذ پذیری بسیار پایین ، با دوام و مقاوم در برابر سایش را پدید می آورند. نظر به این که کاربرد های اصلی خاک-سیمان به عنوان لایه اساس در روسازی راه ، المان آب بند در سد های خاکی و بتنی و بهسازی پی به شمار می آید و از آنجایی که در سال های اخیر افزودن انواع سیمان بر پارامتر های مکانیکی و فیزیکی خاک-سیمان مورد پژوهش قرار گرفته است، در این تحقیق به تأثیر افزودن درصد های وزنی مختلف الیاف کنف ،پلی پروپیلن و نانوسیلیس به خاک-سیمان قبل و پس از چرخه های متوالی ذوب و یخبندان در پارامتر های مقاومت برشی و رفتاری پرداخته شد. در این تحقیق از خاک نمونه منطقه شهرک صنعتی نظر آباد کرج استفاده شد. پارامتر های اندازه گیری در این تحقیق،تنش های محصور کننده متفاوت، زمانهای عمل آوری متفاوت ، درصد های وزنی متفاوت الیاف کنف ، پروپیلن و نانوسیلیس و پس از سیکلهای متوالی ذوب و یخبندان می باشد.این پژوهش در دستگاه سه محوری تحکیم نیافته ی زهکشی نشده انجام شد.نتایج حاکی از بهبود پارامتر های رفتاری و مقاومتی در تمام مصالح و افزایش دوام پس از چرخه های متوالی ذوب و یخبندان در نمونه های حاوی نانوسیلیس می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of mechanical behavior and durability of fine-grained soil-cement with nanosilica, hemp and polypropylene additives Case study of Nazarabad industrial town

نویسندگان [English]

  • Ali Nabizadeh 1
  • mehdi hosseini 2
  • sahar daneshvar 2
  • minoofar afshari 2
1 Assistant Professor, Shahid Rajaee Teacher Training University, Department of Civil Engineering, Lavizan, Tehran, Iran
2 Master of Civil Engineering - Geotechnics, Central Tehran Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Soil-cement is a mixture of cement, water and soil that by compaction and hydration of cement , its components are joined together to form a compound with very low permeability , durable and abrasion resistant . Considering that the main applications of soil-cement as a base layer in road paving are sealing elements in earthen and concrete dams and foundation improvement, and since in recent years the addition of cement on mechanical parameters and The soil-cement physics has been investigated . In this study , the effect of adding different weight percentages of hemp fibers, polypropylene fibers and nanosilica to the soil-cement before and after successive melting and freezing cycles in shear and behavioral strength parameters . In this research, the sample soil of Nazarabad industrial town of Karaj was used . The measurement parameters in this research are different enclosing stresses, different processing times, different weight percentages of hemp fibers, propylene fibers and nanosilica and after successive melting and freezing cycles . This study is in Unreinforced non-drained triaxial test . The results indicate the improvement of behavioral and resistance parameters in all materials and increased durability after successive cycles of melting and freezing in samples containing nanosilica .

کلیدواژه‌ها [English]

  • soil-cement
  • shear strength
  • nanosilica
  • hemp
  • propylene