ارایه مدل انتخاب روشهای تأمین مالی در پروژههای ساخت با استفاده از سیستم خبره فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب پردیس کیش، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفادشت، ایران

10.22065/jsce.2021.280463.2414

چکیده

مهمترین مسئله در کشورهای در حال توسعه فقدان زیرساخت‌های مناسب به منطور تسهیل سطح رفاهی جامعه و مقابله با مشکلات به صورت مطلوب می‌باشد اجرای چنین پروژه‌هایی به دلیل ماهیت زیرساختی آنها نیازمند تامین مالی قابل توجه بوده که به خصوص در کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها توان مورد نیاز برای تامین مالی این دسته از پروژه ها را ندارند، لذا بایستی توجه اساسی به سمت استفاده از روش‌های نوین برای تامین مالی پروژه ها با ملحوظ داشتن ریسک‌های مترتب و موجود جلب گردد. از اینرو استفاده از روش‌ها و یا مدل هایی که بتواند روش تامین مالی مناسب را برای هر سازمان با توجه به سطح ریسک پذیری آن تعیین کند الزامی به نظر میرسد. پژوهش حاضر در نظر دارد تا چارچوبی به منظور تعیین سطح ریسک روش های تامین مالی براساس به منظور انتخاب روش مناسب در هر پروژه ارائه دهد. در فاز اول چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مضمون ، کدگذاری مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان و به کارگیری روش Fuzzy AHP ، 7 معیار اصلی شامل هزینه‌های تامین مالی، ریسک تامین به موقع منابع، ساختار بازپرداخت، ریسک نوسانات نرخ بهره، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک عدم تحقق به موقع درآمد های پروژه و ریسک متغیرهای کلان اقتصادی شناسایی و وزن دهی گردید. در فاز دوم با استفاده از سیستم خبره فازی مدلی به منظور پیش بینی سطح ریسک روش‌های تامین مالی ارائه شد. نتایج تحقیق در قسمت شناسایی معیارها نشان داد که ریسک عدم تحقق به موقع درامدهای پروژه، ریسک‌های فرایندی در اقتصاد و هزینه تامین مالی دارای بیشترین اولویت در ریسک روش های تامین مالی پروژه بودند. همچنین در قسمت سیستم خبره فازی ، اولا در توسعه مدل از روشی نوین جهت محدود کردن تعداد قوانین در پایگاه دانش استفاده شد و ثانیا مطابق صحت‌سنجی انجام شده دقت مدل 88% تعیین گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proposing a selection model for financing methods in construction projects using a fuzzy expert system

نویسندگان [English]

 • Rouhollah Mohsenzadeh 1
 • Hamidreza Abbasianjahromi 2
 • Alireza Lork 3
1 PhD Candidate in Construction Engineering and Management, Department of Civil, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Assistant professor, Department of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, dept. civil engineering, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The most important issue in developing countries is the lack of proper infrastructures to facilitate the welfare of society and deal with problems in a desirable way. Due to the nature of infrastructures, the implementation of such projects requires significant funding, which, especially in developing countries, governments do not have enough capacity, so we must pay close attention to attract the new methods to finance projects. Therefore, it is necessary to use methods or models to determine the appropriate financing method for each organization according to its risk endurable level. The present study intends to provide a framework for determining the level of risk of financing methods in order to select the appropriate method in each project. In the first phase of the proposed framework be developing the qualitative method called content analysis, coding of interviews with experts and applying the Fuzzy AHP method, 17 risk criteria in the form of 7 main criteria including financing costs, risk of timely provision of resources, repayment structure The risk of interest rate fluctuations, the risk of exchange rate fluctuations, the risk of non-timely realization of project revenues and the risk of macroeconomic variables were identified and weighted. In the second phase, a fuzzy expert system was presented to predict the level of risk of financing methods. The results of the research in identifying the criteria showed that the risk of non-realization of project revenues in a timely manner, the economy risks and financing costs had the highest priority in the risk of project financing methods. Also, in the part of fuzzy expert system, firstly, in the development of the model, a new method was used to limit the number of rules in the knowledge base, and secondly, according to the validation performed, the accuracy of the model was determined to be 88%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financing
 • risk
 • fuzzy expert system
 • Construction Industry
 • priority
 • تاریخ دریافت: 21 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 07 شهریور 1400