ارائه دیتایل اتصال صلب با ورق انتهایی بدون استفاده از جوشکاری در ستون

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و لرزه شناسی، تهران

چکیده

اتصالات یکی از ارکان مهم در رفتار سازه‌ها‌ می‌باشند. برای اتصالات سازه‌های فولادی دیتایل‌های متعددی ارائه شده است که بیشتر آنها جوشی هستند. استفاده از ورق‌های پیوستگی و مضاعف در بسیاری از اتصالات صلب جهت بهتر شدن رفتار چشمه اتصال الزامی است. هر چند این اقدام باعث بهبود رفتار اتصال می‌شود ولی بخاطر عملیات جوشکاری معایبی نیز دارد. هدف این مقاله بررسی عددی و آزمایشگاهی دیتایل جدید برای اتصال صلب با ورق انتهایی می باشد. در این دیتایل جوشکاری بر روی ستون در چشمه اتصال بطور کامل حذف شده است. وظایف ورق‌های پیوستگی و مضاعف توسط یک ناودانی سخت‌‌شده انجام می‌گیرد. ناودانی سخت‌شده با پیچ و مهره به ستون وصل می‌شود. در ابتدا چندین مدل پیشنهادی، با نرم‌افزار ABAQUS تحلیل عددی شدند. پس از ارزیابی نتایج تحلیل بارافزون، عملکرد و رفتار آنها مقایسه و گزینه های مناسب از بین مدل‌های اولیه شناسایی شدند. با توجه به نتایج مطالعات عددی دو نمونه آزمایشگاهی با مقیاس کامل ساخته شد و تحت بارگذاری هیسترزیس قرار گرفتند و تا مرحله افت نمودار هیسترزیس بارگذاری ادامه داشت. نمونه اول مدل اصلی و استاندارد می‌باشد که بر اساس جزییات اتصال از پیش تایید شده BSEEP-4ES آیین‌نامه AISC 358-16 ساخته شد تا مبنایی برای مقایسه و ارزیابی نمونه دیگر‌ باشد. نمونه دوم همان مدل برگزیده در مطالعات عددی بود که با استفاده از یک قطعه اتصال ناودانی شکل با دو سخت‌کننده ساخته شد تا جا‌یگزینی برای مدل استاندارد باشد. پس از دریافت نتایج و ارزیابی دقیق آنان مشخص گردید هر دو نمونه تحت اثر بارگذاری، ضوابط طرح لرزه‌ای برای اتصال خمشی ویژه را برآورده می‌کنند. دیتایل جدید در عملکرد خصوصیات لرزه‌ای رفتار بهتری نسبت به مدل استاندارد داشت و از نظر اجرایی نیز استفاده از آن ساده‌تر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proposing a New Detailing Scheme for Rigid Connection with Endplate without the Need for Welding in Column

نویسندگان [English]

  • arash Solhmirzaei 1
  • mehrzad TahamouliRoudsari 2
  • Behrokh Hosseini Hashemi 3
1 Department of Civil Engineering, College of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, College of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Structural Eng. Research Center, The International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran
چکیده [English]

Connections are among the most important elements in the behavior of a structure. Numerous detailing schemes have been proposed for steel connections, many of which involve welding. In many rigid connections, using continuity and double plates enhances the behavior of the panel zone. Although this leads to an improvement in the behavior of the connection, welding procedure associated with it offers some disadvantages. The aim of this study is to present a numerical and experimental assessment of a new detailing scheme for rigid connections endplates. In this detail, the welding on the column of the structure and the panel zone has been completely removed. A stiffened channel carries out the responsibilities of continuity and double plates. This stiffened channel is fixed to the column using bolts and nuts. First, multiple numerical models were constructed in ABAQUS and after pushover and hysteretic analyses, the best model was identified. Then, based on the results of the numerical models, two full-scale experimental models were built and subjected to hysteretic loading until the hysteretic curves experienced degradation. The first sample was the principal and standard model which was built based on the specifications of the BSEEP-4ES and AISC 358-16 guidelines for pre-qualified connections so that it can serve as a basis of comparison for the other sample. The second sample was the preferred model selected based on the numerical results, which was made by attaching a channel profile to two stiffeners and was meant to be a replacement for the standard model. Assessment of the obtained results showed that under loading, both models satisfied the seismic criteria for the special moment resisting connection. The proposed detailing exhibited a better behavior in terms of seismic parameters compared to the standard sample and was also easier to implement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Special moment resisting frame
  • Rigid connection with endplate
  • Panel zone
  • Continuity plate
  • Double plate
  • Stiffened channel
[1] Meng, R. L., and T. M. Murray. "Seismic performance of bolted end-plate moment connections." Proceedings of the National Steel Construction Conference. Chicago, IL: AISC, 1997.
[2] Hashemi, B. Hosseini, and R. Ahmady Jazany. "The Continuity Plate Effect on Panel Zone Ductility with Unequal Beams Height on Both Sides of Column in SMRF." Proc. 14th World Conference Earthquake Engineering. 2008.‏
[3] Sazmand, E., and A. A. Aghakouchak. "Modeling the panel zone in steel MR frames composed of built-up columns." Journal of Constructional Steel Research 77 (2012): 54-68.
[4] Hashemi, B. Hosseini, and R. Ahmady Jazany. "The Continuity Plate Effect on Panel Zone Ductility with Unequal Beams Height on Both Sides of Column in SMRF." Proc. 14th World Conference Earthquake Engineering. 2008.
[5] Jazany, R. Ahmady, and M. S. Ghobadi. "Design methodology for inclined continuity plate of panel zone." Thin-Walled Structures 113 (2017): 69-82.
[6] Saffari, H., A. A. Hedayat, and GOHARRIZI N. SOLTANI. "NEW ALTERNATIVES FOR CONTINUITY PLATES IN I-BEAM TO BOX COLUMNS CONNECTIONS." (2015): 219-233.
[7] Hajjar, J. F., Dexter, R. J., Ojard, S. D., Ye, Y., & S. C. Cotton. "Continuity plate detailing for steel moment-resisting connections." ENGINEERING JOURNAL-AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION 40.4 (2003): 189-212.
[8] Fukumoto, Toshiyuki, and Koji Morita. "Elastoplastic behavior of panel zone in steel beam-to-concrete filled steel tube column moment connections." Journal of structural engineering 131.12 (2005): 1841-1853.
[9] Jazany, Roohollah Ahmady, and Behrokh Hosseini Hashemi. "Effects of detailing on panel zone seismic behavior in special moment resisting frames with unequal beam depths." Canadian journal of civil engineering 39.4 (2012): 388-401.
[10] Tabar, A. Moslehi, and A. Deylami. "Instability of beams with reduced beam section moment connections emphasizing the effect of column panel zone ductility." Journal of Constructional Steel Research 61.11 (2005): 1475-1491.
[11] Mansouri, Imam, and Harmed Safari. "A new steel panel zone model including axial force for thin to thick column flanges." Steel and Composite Structures 16.4 (2014): 417-436.
[12] Tuna, Mehmet, and Cem Topkaya. "Panel zone deformation demands in steel moment resisting frames." Journal of Constructional Steel Research 110 (2015): 65-75.
[13] Kim, Dung-Won, Colin Blaney, and Chia-Ming Uang. "Panel zone deformation capacity as affected by weld fracture at column kinking location." Eng. J. 53.1 (2015): 27-46.
[14] Tran, ANDY T., Patrick M. Hassett, and CHIA-MING Uang. "A flexibility-based formulation for the design of continuity plates in steel special moment frames." Eng J AISC 50.3 (2013): 181-200.
[15] MOHAMMADI, SHOREH MR, and M. Mofid. "Basic issues in the analytical simulation of unstiffened extended end plate connection." (2004): 302-311.
[16] Shi, Gang, Xuesen Chen, and Dongyang Wang. "Experimental study of ultra-large capacity end-plate joints." Journal of Constructional Steel Research 128 (2017): 354-361.
[17] Chen, Xuesen, and Gang Shi. "Finite element analysis and moment resistance of ultra-large capacity end-plate joints." Journal of Constructional Steel Research 126 (2016): 153-162.
[18] Garoosi, AllahReza Moradi, TahamouliRoudsari, Mehrzad and Behrokh Hosseini Hashemi. "Experimental evaluation of rigid connection with reduced section and replaceable fuse." Structures. Vol. 16. Elsevier, 2018
[19] Garoosi, Allah Reza Moradi, Tahamouli Roudsari, Mehrzad and Behrokh Hosseini Hashemi. "Experimental and numerical evaluation of rigid connection with reduced depth section." Steel and Composite Structures 34.6 (2020): 863-875.
[20] Saneei Nia, Z., M. Ghassemieh, and A. Mazroi. "Panel zone evaluation of direct connection to box column subjected to bidirectional loading." The Structural Design of Tall and Special Buildings 23.11 (2014): 833-853.
[21] Saberi, Vahid, Mohsen Gerami, and Ali Kheyroddin. "Comparison of bolted end plate and T-stub connection sensitivity to component thickness." Journal of Constructional Steel Research 98 (2014): 134-145.
[22] Brandonisio, Giuseppe, Antonio De Luca, and Elena Mele. "Shear strength of panel zone in beam-to-column connections." Journal of Constructional Steel Research 71 (2012): 129-142.
[23] Roudsari, M. T., Sohaei, S., Torkaman, M., Safaee, S. A., Tahmasebi, S., Mohammadi, S., & M. M. Ghiasvand. "Presenting a new detail for the rigid connection between I-shaped beam and concrete-filled steel tube column with stiffened channel link." International Journal of Steel Structures (2020): 1-13.
[24] Rezaeian, Alireza, Ebrahim Jahanbakhti, and Nader Fanaie. "Numerical study of panel zone in a moment connection without continuity plates." Journal of Earthquake Engineering (2020): 1-19.
[25] Ambiado, Eduardo, Alvaro Lopez, and Juan C. Vielma. "Numerical evaluation of prequalified end-plate connections used in a framed steel industrial structure." Metals 11.2 (2021): 243.
[26] Behrooz, Sasan Mahjoob, and Saeed Erfani. "Parametric study of Stub-Beam Bolted Extended End-Plate connection to box-columns." Journal of Constructional Steel Research 171 (2020): 106155.
[27] Zhang, Y., Wang, P., Liu, M., Liu, Y., Zhang, B., Zhou, S., & J. Chen. "Numerical studies on yield line patterns of thread-fixed one-side bolted endplate connection to square hollow section column under tension." Journal of Constructional Steel Research 173 (2020): 106262.
[28] Özkılıç, Yasin Onuralp. "Investigation of the effects of bolt diameter and end-plate thickness on the capacity and failure modes of end-plated beam-to-column connections." (2021).
[29] FEMA 350, 2000, Recommended Seismic Design Criteria for Moment-Resisting Steel Frame Structures, prepared by the SEAOC, ATC, and CUREE Joint Venture for the Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C. (FEMA Publication No.350).
[30] ANSI/AISC 358–16 (2016), Prequalified connections for special and intermediate steel moment frames for seismic applications, American Institute of Steel Construction; Chicago, Illinois, USA.