بررسی تاثیر انواع الیاف در بهبود رفتار خمشی تیرهای بتنی بازیافتی در نواحی الاستیک و پلاستیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

3 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

4 دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه لرستان

چکیده

این مقاله به ارائه نتایج یک تحقیق آزمایشگاهی در مورد رفتار خمشی تیرهای بتنی حاوی سنگدانه‌های بازیافتی و مسلح شده به انواع الیاف‌ها می‌پردازد. در این تحقیق 5 عدد تیر بتنی با طول 150، عرض 20 و ارتفاع 30 سانتی متر ساخته شد. یک تیر حاوی سنگدانه‌های طبیعی و فاقد الیاف بعنوان نمونه شاهد، یک تیر حاوی سنگدانه‌های بازیافتی و فاقد الیاف و سه تیر دیگر حاوی سنگدانه‌های بازیافتی و مسلح شده به 5/0 درصد از هرکدام از الیاف‌های فولادی، پلی‌پروپیلن و کورتا بودند. رفتار تیرها تحت آزمایش خمش 4 نقطه‌ای در دو ناحیه الاستیک و پلاستیک بررسی شد. پارامترهای حد تناسب، مدول برجهندگی، مدول الاستیسیته خمشی و لنگر تسلیم در ناحیه الاستیک و پارامترهای لنگر نهایی، شکل‌پذیری، جذب انرژی و ضریب طاقت خمشی در ناحیه پلاستیک بررسی شدند. تیرهای معمولی و بازیافتی در تمام پارامترهای مذکور دارای اختلاف اندک (کمتر از 10 درصد) بودند. از طرفی، الیاف‌های مورد استفاده موجب تقویت رفتار خمشی تیرها در هر دو ناحیه الاستیک و پلاستیک شدند که تاثیر الیاف فولادی نسبت به الیاف‌های پلی‌پروپیلن و کورتا قابل توجه‌تر بود. در نهایت، نتایج تجربی بدست آمده در این تحقیق با آیین ‌نامه‌های بتن ایران، ACI 318، EuroCode 2 و CSA مقایسه شد. نتایج این مقایسه نشان داد که بیشترین تطابق با نتایج تجربی مربوط به آیین ‌نامه ACI 318 و بیشترین اختلاف مربوط به آیین ‌نامه EuroCode 2 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of different types of fibers in improving the flexural performance of recycled concrete beams in the elastic and plastic zones

نویسندگان [English]

  • Abbas Eskandari 1
  • Fereydoon Omidinasab 2
  • Amirhosein Sahraei moghadam 3
  • Ahmad Dalvand 4
1 M.Sc., Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Ph.D student, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
4 Associate Professor. faculty of engineering, lorestan university,khorramabad, Iran
چکیده [English]

This paper presents the results of an experimental investigation on the flexural performance of concrete beams containing recycled aggregates concrete (RCA) and reinforced with a variety of fibers. In this research, 5 concrete beams with a length of 150, width 20 and height 30 cm were made. One beam containing natural aggregate (NA) and fiber-free as control specimen, one beam containing RCA and fiber-free and the other three beams containing RCA and reinforced with 0.5% of each of the steel, polypropylene and korrta fibers. The performance of the beams were investigated under four-point bending test in two elastic and plastic zones. The parameters of limit of proportionality, modulus of resilience, flexural modulus of elasticity and yield moment in the elastic zone and the parameters of the ultimate moment, ductility, energy absorption and flexural toughness in the plastic zone were investigated. Beams containing NA and RCA had a slight difference (less than 10%) in all the mentioned parameters. On the other hand, the fibers used improved the flexural performance of the recycled beams in both elastic and plastic zones, which the effect of steel fiber was more significant than polypropylene and korrta fibers. Finally, the experimental results obtained in this study were compared with the results of Iranian Concrete Code (ABA), ACI 318, EuroCode 2 and CSA. The results of this comparison indicated that the lowest difference with the experimental results is related to ACI 318 and the highest difference is related to EuroCode 2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycled concrete
  • RCA
  • Flexural performance
  • Steel fiber
  • Polypropylene fiber
  • Korrta fiber
[1] A. Sahraei Moghadam, F. Omidinasab, S. Moazami Goodarzi., Characterization of concrete containing RCA and GGBFS: Mechanical, microstructural and environmental properties, Construction and Building Materials. 289 (2021) 123134.
[2] M. Etxeberria, A. R. Marí, E. Vázquez., Recycled aggregate concrete as structural material, Mater Struct. 40 (2007) 529–41.
[3] B. González-Fonteboa, F. Martínez-Abella, M. F. Herrador, S. Seara-Paz., Structural recycled concrete: behaviour under low loading rate, Constr Build Mater. 28 (2012) 111–6.
[4] G. Fathifazl, A. G. Razaqpur, O. B. Isgor, A. Abbas, B. Fournier, S. Foo., Flexural performance of steel-reinforced recycled concrete beams, ACI Struct J. 106 (2009) 858–67.
[5] W. C. Choi, H. D. Yun, S. W. Kim., Flexural performance of reinforced recycled aggregate concrete beams, Mag Concr Res. 64 (2012) 837–48.
[6] A. Van Gysel, J.  Andries., Study of the flexural behaviour of reinforced recycled aggregate concrete beams. fib Symp. Concr. Struct. Sustain. Community – Proc. (2012) 583–6.
[7] TH. K. Kang, W. Kim, Y. K. Kwak, S. G. Hong., Flexural testing of reinforced concrete beams with recycled concrete aggregates, ACI Struct J. 111 (2014) 607–16.
[8] A. B. Ajdukiewicz, A. T. Kliszczewicz., Comparative tests of beams and columns made of recycled aggregate concrete and natural aggregate concrete, J Adv Concr Technol. 5 (2007) 259–73.
[9] S. Arora, S.P. Singh., Analysis of flexural fatigue failure of concrete made with 100% coarse recycled concrete aggregates, Constr. Build. Mater. 102 (2016) 782–791.
[10] W. C. Choi, H. D. Yun., Long-term deflection and flexural behavior of reinforced concrete beams with recycled aggregate, Mater. Des. 51 (2013) 742–750.
[11] R.  Kishore., Influence of recycled aggregate on flexural behaviour of reinforced concrete beams, Int. Conf. Sustain. Constr. Mater. Technol., 11-13 June 2007, Coventry. (2007) 36–44.
[12] A. Sahraei Moghadam, F. Omidinasab, A. Dalvand., Experimental investigation of (FRSC) cementitious composite functionally graded slabs under projectile and drop weight impacts, Construction and Building Materials. 237 (2020) 117522.
[13] A. Sahraei Moghadam, F. Omidinasab, A. Dalvand., Flexural and impact performance of functionally graded reinforced cementitious composite (FGRCC) panels, structures. 29 (2021) 1723–1733.
[14] M. Mastali, A. Dalvand., Use of silica fume and recycled steel fibers in selfcompacting concrete, Constr. Build. Mater. 125 (2016) 196–209.
[15] E. Martinelli, A. Caggiano, H. Xargay., An experimental study on the postcracking behaviour of hybrid industrial/recycled steel fiber-reinforced concrete, Constr. Build. Mater. 94 (2015) 290–298.
[16] A. Sahraei Moghadam, F. Omidinasab., Assessment of hybrid FRSC cementitious composite with emphasis on flexural performance of functionally graded slabs, Construction and Building Materials. 250 (2020) 118904.
[17] A. Sahraei Moghadam, F. Omidinasab., Effect of Purposive Distribution of Fibers to Prevent the Penetration of Bullet in Concrete Walls, KSCE J Civ Eng. (2021).
[18] V. Athiyamaan, G. Mohan Ganesh., Experimental statistical and simulation analysis on impact of micro steel – fibres in reinforced SCC containing admixtures, Constr. Build. Mater. 246 (2020) 118450.
[19] M. Mastali, A. Dalvand, M. Fakharifar., Statistical variations in the impact resistance and mechanical properties of polypropylene fiber reinforced selfcompacting concrete, Comp. Concr. 18 (2016) 113–124.
[20] A. R. Khaloo, A. Esrafili, M. Kalani, M. H. Mobini., Use of polymer fibres recovered from waste car timing belts in high performance concrete, Constr. Build. Mater. 80 (2015) 7–31.
[21] D. Gao, L. Zhang., Flexural performance and evaluation method of steel fiber reinforced recycled coarse aggregate concrete, Constr. Build. Mater. 159 (2018) 126–136.
[22] H. R. Chaboki, M. Ghalehnovi, A. Karimipour, J. Brito., Experimental study on the flexural behaviour and ductility ratio of steel fibres coarse recycled aggregate concrete beams, Construction and Building Materials. 186 (2018) 400–422.
[23] N. Tošic, S. Marinkovic, I. Ignjatovic., A database on flexural and shear strength of reinforced recycled aggregate concrete beams and comparison to Eurocode 2 predictions, Constr. Build. Mater. 127 (2016) 932–944.
[24] ASTM C150 / C150M-20, Standard Specification for Portland Cement, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020
[25] M. D. J. Sanchez, P.A. Gutierrez., Study on the influence of attached mortar content on the properties of recycled concrete aggregate, Construction and building materials. 23 (2009) 872-877.
[26] ASTM C125-20, Standard Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020
[27] ASTM C131 / C131M-20, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020
[28] ASTM C33 / C33M-18, Standard Specification for Concrete Aggregates, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2018
[29] ASTM A615 / A615M-20, Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020
[30] ASTM C39 / C39M-20, Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020
[31] JSCE (Japan Society of Civil Engineering) (1984) SF-4: Method of Test for Flexural Strength and Flexural Toughness of Fiber Reinforced Concrete, Tokyo, 58–66.
[32] B. Andrzej, A. Ajdukiewicz, T. Kliszczewicz, Comparative tests of beams and columns made of recycled aggregate concrete and natural, Journal of advanced concrete technology. 5(2) (2007) 259-273.
[33] R. Sato, I. Maruyama, T. Sogabe, M. Sogo, Flexural Behavior of Reinforced Recycled Concrete Beams, Journal of Advanced Concrete Technology. 5(1) (2007) 43-61.
[34] W. Bai, B. Sun, Experimental Study on Flexural Behavior of Recycled Coarse Aggregate Concrete Beam, Applied Mechanics and Materials. 29 (2010) 543-548.
[35] S. Ignjatović ,B. Marinković, M. Mišković, R. Savić,  Flexural behavior of reinforced recycled aggregate concrete beams under short-term loading, 46 (2013) 1045-1059.
[36] A. M. Knaack, Y. C. Kurama, M. ASCE, Behavior of Reinforced Concrete Beams with Recycled Concrete Coarse Aggregates, Journal of structural engineering. 141(3) (2015) B4014009-1.
[37] M. Arezoumandi, A. Smith, J. S. Volz, K. H. Khayat, An experimental study on flexural strength of reinforced concrete beams with 100% recycled concrete aggregate, Engineering Structures 88 (2015) 154–162.
[38] L. Evangelista, J. Brito, Flexural Behaviour of Reinforced Concrete Beams Made with Fine Recycled Concrete Aggregates, KSCE Journal of Civil Engineering, 21 (2017) 353-363.
[39] S. Paz, B. González-Fonteboa, F. Martínez-Abella, J. Eiras-López, Flexural performance of reinforced concrete beams made with recycled concrete coarse aggregate, Engineering Structures 156 (2018) 32–45.
[40] Iran concrete code (ABA), Tehran: Country Management and Planning Organization; Deputy for Administrative, Financial and Human Resources Affairs, Scientific Documentation Center, Museum and Publications.
[41] ACI Committee 318, Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14) and Commentary, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 2014.
[42] EN, Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings, CEN, Brussels, 2014.
[43] CSA A23.3-14, Design of Concrete Structures, A trade-mark of the Canadian Standards Association, operating as ‘‘CSA Group” published in June 2014 by CSA Group, 2014.