بررسی تأثیر روان کننده پایه کربوکسیلاتی بر رفتار بتن ساخته‌شده با مصالح سنگی بازیافتی از بتن خود تراکم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران موسسه آموزش عالی پویش، قم، ایران.

2 دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

3 دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت ، تهران ، ایران

10.22065/jsce.2021.277521.2388

چکیده

دراین مقاله به بررسی تأثیر افزودن فوق روان کننده‌ها برمشخصات مکانیکی بتن‬ شامل مقاومت فشاری، اسلامپ و ... پرداخته شده است. بر اساس نتایج تغییرات مقاومت فشاری در برابر درصد روان کننده پلی کربکسیلات در نمونه های بتنی با عیارهای مختلف سیمان مشاهده شده است که با افزایش درصد روان کننده پلی کربکسیلات مقدار مقاومت فشاری افزایش یافته است که این امر به دلیل کاهش نسبت آب به سیمان روی می دهد. همچنین افزایش عیار سیمان منجر به افزایش مقاومت فشاری نمونه ها می شود. بر اساس نتایج تغییرات مقاومت فشاری در برابر نسبت آب به سیمان در نمونه های بتنی با عیارهای مختلف سیمان و روان کننده پلی کربکسیلات مشاهده شده است که با افزایش نسبت آب به سیمان مقدار مقاومت فشاری کاهش یافته است. همچنین، بر اساس نتایج مقایسه تغییرات اسلامپ در برابر درصد روان کننده پلی کربکسیلات در بتن های با عیار مختلف سیمان مشاهده شده است که با افزایش درصد روان کننده پلی کربکسیلات، پارامتر اسلامپ به صورت کلی روندی صعودی داشته است. همچنین با افزایش عیار سیمان در بتن در درصد روان کننده پلی کربکسیلات ثابت، بتن با عیار بیشتر مقدار اسلامپ کمتری داشته است. در نهایت، بر اساس نتایج مقایسه تغییرات اسلامپ در برابر نسبت آب به سیمان در بتن های با عیار مختلف سیمان دارای روان کننده پلی کربکسیلات مشاهده شده است که با افزایش نسبت آب به سیمان پارامتر اسلامپ به صورت کلی روندی نزولی داشته است. همچنین با افزایش عیار سیمان در بتن در نسبت آب به سیمان ثابت، بتن با عیار کمتر مقدار اسلامپ بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Carboxylate Based Plasticizer on the Behavior of Concrete Made with Recycled Stone Materials from Self-consolidating concrete

نویسندگان [English]

  • Masoud Golshani 1
  • Hossein Nasiri 2
  • Kambiz Takin 3
1 Department of Civil Engineering, Pooyesh Institute of Higher Education, Qom, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Shahre-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Engineering Faculty , Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Safadasht Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the effect of adding superplasticizers on the mechanical properties of concrete including compressive strength, slip, etc. has been investigated. Based on the results of changes in compressive strength against the percentage of polycarboxylate lubricant in concrete samples with different grades of cement, it has been observed that with increasing the percentage of polycarboxylate plasticizer, the amount of compressive strength has increased due to decreasing water to cement ratio. Also, increasing the grade of cement leads to increasing the compressive strength of the samples. Based on the results of changes in compressive strength against water to cement ratio in concrete samples with different grades of cement and polycarboxylate plasticizer has been observed that with increasing water to cement ratio, the amount of compressive strength has decreased. Also, based on the results of comparing the changes of slump against the percentage of polycarboxylate plasticizer in concretes with different grades of cement, it has been observed that with increasing the percentage of polycarboxylate plasticizer, the slump parameter has generally had an upward trend. Also, by increasing the grade of cement in concrete in the percentage of fixed polycarboxylate plasticizer, concrete with higher grade had less slump. Finally, based on the results of comparing the changes of slump against water to cement ratio in concretes with different grades of cement with polycarboxylate plasticizer, it has been observed that with increasing water to cement ratio, the slump parameter has generally decreased. Also, by increasing the grade of cement in concrete in the ratio of water to fixed cement, concrete with lower grade had more slump.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete Superplasticizer
  • Polycarboxylate
  • Compressive strength
  • Slump
  • Concrete