ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای احتمالاتی ساختمان‌های بلند مرتبه منظم با سیستم قاب خمشی بتن آرمه ویژه تحت زلزله‌های با زمان تناوب بلند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد سازه ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

4 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه دامغان

10.22065/jsce.2021.281122.2421

چکیده

تعداد زیادی از ساختمان‌های بلند در دنیا در شهرهایی که در نزدیگی گسل‌های فعال هستند ساخته شده‌اند. زلزله‌های نزدیک به گسل گذشته عموما دارای زمان تناوب غالب بزرگتر از 1 ثانیه بوده که به عنوان رکوردهای با زمان تناوب بلند نامیده می‌شوند. با توجه به بزرگ بودن مقدار زمان تناوب غالب این نوع زلزله‌ها، افزایش آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمان‌های بلند مرتبه با زمان تناوب بزرگ قابل پیش‌بینی می‌باشد. در این مقاله آسیب‌پذیری لرزه‌ای احتمالاتی ساختمان‌های بلند مرتبه با سیستم قاب خمشی ویژه تحت زلزله‌های با زمان تناوب بلند مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سه مدل ساختمان بلند مرتبه با سیستم سازه‌ای قاب خمشی بتن آرمه ویژه با تعداد طبقات ۱۵، ۲۵ و ۳۵ با پلان مشابه در نرم‌افزار اوپنسیس بصورت سه بعدی مدل‌سازی شده و تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی فزاینده (IDA) تحت رکوردهای با زمان تناوب بلند و کوتاه به تفکیک برای آنها انجام گردید. با درنظر گرفتن دریفت غیرخطی حداکثر طبقات به عنوان پارامتر تقاضای مهندسی، منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای برای سطوح آسیب جزیی، متوسط، گسترده و کامل برای این مدل‌ها بدست آمد. نتایج مقاله حکایت از آسیب‌پذیری لرزه‌ای بیشترساختما‌ن‌های بلند مرتبه تحت زلزله‌های با زمان تناوب بلند دارد و هرچقدر از سطح آسیب جزیی به سمت آسیب متوسط، گسترده و کامل برویم اختلاف میزان آسیب‌پذیری لرزه‌ای تحت رکوردهای با زمان تناوب بلند نسبت به زمان تناوب کوتاه بیشترخواهد شد. به طوریکه مقادیر میانه شکنندگی لرزه‌ای در مدل 35 طبقه تحت زلزله‌های با زمان تناوب کوتاه در سطوح آسیب جزیی، متوسط، گسترده و کامل به ترتیب برابر با مقادیر g0/084، g0/16، g0/44 و g0/95 می‌باشد. حال آانکه این مقادیر برای رکوردهای با زمان تناوب بلند مرتبه به ترتیب برابر با g0/032، g0/065، g0/175 و g0/39 می‌باشد. بدین ترتیب، در سطح آسیب کامل میانه شکنندگی لرزه‌ای برای زلزله‌های با زمان تناوب بلند حدود 60 درصد کاهش یافته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Probabilistic Seismic Assessment of RC Tall Regular Buildings Having Special Moment Frames Subjected to Long-period Earthquakes

نویسندگان [English]

  • Amir Masoud Zamani 1
  • Hossein Pahlavan 2
  • Mohammad Shamekhi Amiri 3
  • Fahime Rafiee 4
1 MSc. student of structural Engineering, Faculty of civil Engineering, Technical University of shahrood
2 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Shahrood University of Technology, Iran
3 Assistant Professor, School of Civil Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
4 Asistant Professor, School of engineering, Damghan university, Damghan, Iran
چکیده [English]

Numerous tall buildings in the world are located in cities near active faults. Generally, past near-fault earthquakes had predominant period greater than 1 sec. so called as long-period earthquakes. In such earthquakes, tall building having great natural period seems to be more vulnerable.
In this research, seismic performance of RC tall buildings having special moment frames subjected to long-period earthquakes are assessed via fragility curves. Subsequently, three models of 15, 25 and 35 story buildings are modelled in OpenSEES and IDA analysis is performed under long and short period earthquakes. Considering maximum nonlinear drifts as engineering demand parameter, seismic fragility curves at different performance levels are developed. By comparing the fragility curves and their median values, the effect of earthquake predominant period on the seismic performance of high-rise buildings are discussed. It is concluded that, the RC tall buildings, are more vulnerable in Long-period earthquakes compared with short period ones. At low damage levels such as slight and moderate, this difference seems to be small but for extensive and complete damage levels the considered models are much more fragile in long period records. So that the average values of seismic fragility for 35 story building model Subjected to short-period earthquakes at partial, medium, wide and complete damage levels are equal to the values of 0.084g, 0.16g, 0.44g and 0.95g, respectively. However, these values are equal to 0.032g, 0.065g, 0.175g and 0.39g, respectively, for earth motion with high period. As in complete damage level the seismic median fragility decreased 60 % for long- period earthquakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Tall Buildings"؛ Long-period Earthquakes"؛ Fragility Curves"؛ Incremental Dynamic Analysis"؛
  • "؛ Median Fragility"