تعیین میزان مشارکت خاک در پاسخ سیستم‌های خاک-سازه با استفاده از داده‌های ثبت شده در زلزله‌های کوچک-مقیاس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده عمران-دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مطالعه، اهمیت نحوه مدل‌سازی سازه در تخمین میزان مشارکت خاک در پاسخ سیستم‌های خاک-سازه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، سیستم‌های خاک-سازه با سیستم باربر جانبی مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند و مقدار پارامترهای اصلی سیستم شامل پارامتر تعیین کننده میزان اندرکنش خاک و سازه و پارامتر تعیین کننده نسبت مشارکت تغییرشکل‌های خمشی و برشی در پاسخ کل سیستم شناسایی شده‌اند. در این راستا، از یک قاب تک-دهانه با رفتار خمشی-برشی برای مدل‌سازی سازه فوقانی در سیستم خاک-سازه استفاده شده است. در این مطالعه، سیستم‌های مختلف خاک-سازه با استفاده از داده‌های پاسخ شتاب مصنوعی و واقعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده از شناسایی سیستم‌های خاک-سازه نشان دادند که روش ارائه شده با دقت قابل قبولی قادر به پیش‌بینی پارامترهای سیستم خاک-سازه می‌باشد. هم چنین، نتایج نشان می‌دهند که می‌توان دو سازه با سیستم‌های باربر جانبی متفاوت و مقادیر متفاوتی از میزان مشارکت خاک پیدا نمود، به طوری که پاسخ‌های به دست آمده در طبقات این دو سیستم با هم مطابقت قابل قبولی داشته باشند. برای مثال، ممکن است یک سازه قاب خمشی که روی یک خاک نرم با میزان مشارکت خاک زیاد قرار گرفته است، پاسخی مشابه با پاسخ یک سیستم با دیوار برشی واقع بر خاک سخت با میزان اندرکنش خاک و سازه کم‌تر داشته باشد. چنین مشاهده‌ای اهمیت استفاده از مدل‌های واقع‌گرایانه برای مدل‌سازی سازه فوقانی در سیستم خاک-سازه را برای تخمین دقیق‌تری از میزان مشارکت اندرکنش خاک و سازه نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Soil Contribution to Seismic Response of Soil-Structure Systems Using Recorded Data During Small-scale earthquakes

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Vaseghiamiri 1
  • Mohammad Ali Ghannad 2
1 Department of civil engineering, Sharif University of technology
2 department of civil engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

This paper investigates the importance of super-structure modeling in estimating soil’s contribution to the seismic response of soil-structure systems. For this purpose, soil-structure systems with different lateral resisting systems are studied and the values for the main parameters of the system, including parameters determining the soil-structure-interaction (SSI) and the contribution of flexural and shear deformation to the total response of the system are determined. To this end, a one-bay frame with flexural-shear behavior is utilized to model the super-structure in the soil-structure system. In this research, different soil-structure systems are studied using artificial and real acceleration floor responses. The results from investigating different soil-structure systems showed that the proposed method to identify the system can estimate the main parameters of the soil-structure system with acceptable accuracy. Moreover, the results showed that two different systems with different lateral resisting systems and the amount of soil’s contribution can be identified with almost the same floor acceleration responses. For an instant, a moment-frame system located on soft soil with relatively high soil-structure-interaction may have the same floor acceleration responses as a shear-wall located on firm soil with less soil contribution. This observation shows the importance of using more realistic modeling for the super-structure in soil-structure systems to achieve more reliable estimates of soil’s contribution to the system’s response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil-structure-interaction
  • Flexural-shear model
  • System identification
  • Seismic acceleration response
  • Non-classic modal analysis
[1]     Perelman, D.S., Parmelee, R.A., and Lee, S.L. (1968) SEISMIC RESPONSE OF SINGLE-STORY INTERACTION SYSTEMS. Journal of the Structural Division.
[2]     Sarrazin, M.A., Roesset, J.M., and Whitman, R.V. (1972) Dynamic Soil-Structure Interaction. Journal of the Structural Division. 98 (7), 1525–1544.
[3]     Jennings, P.C. and Bielak, J. (1973) Dynamics of building-soil interaction. Bulletin of the Seismological Society of America. 63 (1), 9–48.
[4]     Veletsos, A.S. and Meek, J.W. (1974) Dynamic behaviour of building-foundation systems. Earthquake Engineering & Structural Dynamics. 3 (2), 121–138.
[5]     Veletsos, A.S. and Nair, V.V.D. (1975) Seismic Interaction of Structures on Hysteretic Foundations. Journal of the Structural Division. 101 (1), 109–129.
[6]     Veletsos, A.S. (1977) Dynamics of structure-foundation systems. Structural and Geotechnical Mechanics. A volume honoring NM Newmark 333–361.
[7]     ATC (1978) Tentative provisions for the development of seismic regulations for buildings. Applied Technology Council, Palo Alto, California.
[8]     Şafak, E. (1995) Detection and Identification of Soil-Structure Interaction in Buildings from Vibration Recordings. Journal of Structural Engineering. 121 (5), 899–906.
[9]     Todorovska, M.I. (2009) Seismic Interferometry of a Soil-Structure Interaction Model with Coupled Horizontal and Rocking Response. Bulletin of the Seismological Society of America. 99 (2A), 611–625.
[10]  Taghavi, S. and Miranda, E. (2005) Approximate Floor Acceleration Demands in Multistory Buildings. II: Applications. Journal of Structural Engineering. 131 (2), 212–220.
[11]  Taghavi-Ardakan, S. and Miranda, E. (2006) Probabilistic Seismic Assessment of Floor Acceleration Demands in Multi-Story Buildings. .
[12]  Reinoso, E. and Miranda, E. (2005) Estimation of floor acceleration demands in high-rise buildings during earthquakes. The Structural Design of Tall and Special Buildings. 14 (2), 107–130.
[13]  Miranda, E. and Taghavi, S. (2005) Approximate floor acceleration demands in multistory buildings. I: Formulation. Journal of Structural Engineering. 131 (2), 203–211.
[14]  Tavakoli, M. (2012) Effect of soil-structure interaction on floor acceleration response of buildings during earthquakes, M.S. thesis, Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology Tehran, Iran, 2012.
[15]  Chopra, A.K. (2011) Dynamics of Structures. 4th edition Pearson, Upper Saddle River, N.J.
[16]  Miranda, E. and Reyes, C.J. (2002) Approximate lateral drift demands in multistory buildings with nonuniform stiffness. Journal of Structural Engineering. 128 (7), 840–849.
[17]  Wolf, J.P. (1994) Foundation Vibration Analysis Using Simple Physical Models. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
[18]  Vaseghiamiri, S. (2014) Evaluation of Soil Contribution to Seismic Response of Soil-Structure Systems Using Recorded Data During Small-scale earthquakes, M.S. thesis, Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology Tehran, Iran, 2014.
[19]  Ghannad, M.A., Fukuwa, N., and Nishizaka, R. (1998) A study on the frequency and damping of soil-structure systems using a simplified model. Journal of Structural Engineering, AIJ. 44B 85–93.
[20]  Ghodrati, E. (n.d.) The role of higher modes of vibration on seismic response of soil-structure systems, M.S. thesis, Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology Tehran, Iran, n.d.
[21]  Veletsos, A.S. and Ventura, C.E. (1986) Modal analysis of non‐classically damped linear systems. Earthquake Engineering & Structural Dynamics. 14 (2), 217–243.
[22]  Lignos, D.G. and Miranda, E. (2014) Estimation of base motion in instrumented steel buildings using output-only system identification. Earthquake Engineering & Structural Dynamics. 43 (4), 547–563.
[23]  Miranda, E. and Akkar, S.D. (2006) Generalized Interstory Drift Spectrum. Journal of Structural Engineering. 132 (6), 840–852.
[24]  Frazer, R.A., Duncan, W.J., and Collar, A.R.C. (1947) Elementary Matrices. 1st ed. Cambridge University Press, .
[25]  Hurty, W.C. (1964) Dynamics of Structures. Fifth Printing edition Prentice Hall, .