بررسی اثر استفاده از ضایعات صنعت سنگ استان لرستان بر عملکرد بتن خودتراکم مقاومت بالا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت ا... بروجردی، بروجرد، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه لرستان

10.22065/jsce.2021.278762.2402

چکیده

تولید و انباشت روزافزون ضایعات صنعت سنگ گرانیت سبب ترغیب محققان به استفاده از آنها در بتن های سازگار با محیط زیست برای کاهش اثرات زیست محیطی گردیده است. از اینرو در این مطالعه به بررسی آزمایشگاهی استفاده از سنگدانه های گرانیتی موجود در استان لرستان در بتن خودتراکم مسلح به الیاف فولادی پرداخته شده است. برای ارزیابی خواص بتن تازه و سخت شده از آزمایش های جعبه L-شکل، جعبه U-شکل، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، شکلپذیری، طاقت خمشی و مقاومت کششی استفاده شده است. نتایج آزمایش ها بر روی بتن تازه نشان داده است که بتن خودتراکم الیافی ساخته شده قابلیت عبور و کارایی مطلوبی داشته و تمامی طرح های اختلاط در محدوده قابل قبول قرار گرفته اند. از سوی دیگر استفاده از ضایعات گرانیت سبب بهبود خصوصیات بتن سخت شده نیز شده است. استفاده همزمان از سنگدانه های گرانیتی و الیاف فولادی سبب افزایش مقاومت فشاری نمونه های گردیده است. قابل ذکر است که اثرات استفاده همزمان در بهبود مقاومت کششی، عملکرد خمشی و طاقت خمشی نمونه ها نسبت به مقاومت فشاری قابل توجه تر بوده است. در تیرهای بدون الیاف فولادی، بلافاصله پس از رخ‌دادن اولین ترک شکست ترد اتفاق افتاده است اما با افزایش درصد الیاف فولادی مورد استفاده در نمونه ها شکل پذیری افزایش یافته و نوع شکست بصورت خمشی شکل‌پذیر رخ داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of using dimensional stone waste sourced from Lorestan Province on the performance of high-strength self-compacting concrete

نویسندگان [English]

  • Mostafa NazariFarokhi 1
  • Masoud Ahmadi 2
  • Ahmad Dalvand 3
1 Department of Civil Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Department of Civil Engineering, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
3 Assistant professor, faculty of engineering, lorestan university,khorramabad, iran
چکیده [English]

Producing enormous quantities and continuous stockpiling of granite industrial by-product enforced researchers to utilize this waste in a sustainable state in concrete to diminish its adverse impacts on the ecosystem. This study aims to experimentally investigate the possibilities of reusing granite waste sourced from Lorestan Province in fiber-reinforced self-compacting cementitious composite using hooked-end steel fibers. The L-box and U-box tests were performed to assess the fresh properties of mixes, whereas compressive strength, flexural strength, ductility, flexural toughness, and tensile strength tests were conducted for measuring the hardened properties of self-compacting concrete mixes. Results of the fresh properties tests for all of the steel fiber reinforced-recycled aggregate mixtures were found within the satisfactory limit of standard. In other words, the incorporation of granite waste in self-compacting concrete augmented the hardened properties. It should be noted that the effects of simultaneous use of granite waste and steel fiber in improving the tensile strength, flexural performance, ductility, and bending toughness of the specimens are higher than the compressive strength. In specimens without steel fiber, brittle failure occurred immediately after the formation of the first crack. With the increasing percentage of steel fibers in the samples, the ductility increased, and the ductile failure occurred in samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Compacting Concrete
  • Granite waste
  • Steel Fiber
  • Mechanical properties
  • fresh properties