مطالعه آزمایشگاهی مدول الاستیسیته ستون‌های کوتاه فولادی محصورشده در بتن مسلح حاوی الیاف فولادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

امروزه استفاده از ستون های مرکب بتن و فولاد به‌ سرعت در حال گسترش می باشد. از این رو اهمیت مطالعه بر روی این نوع ستون ها، عوامل مؤثر بر آن ها و ارائه راهکارهایی به منظور ارتقاء عمکرد این ستون ها، بسیار مهم تلقی می شود. مدول الاستیسیته یک عامل کلیدی برای تخمین تغییر شکل ساختمان ها و اعضای سازه ای است. شناخت مدول الاستیسیته ستون‌های فولادی تقویت ‌شده بتنی حاوی الیاف فولادی و علی الخصوص تغییرات رفتاری آن ها در طی اعمال بار محوری از موضوعات مهم و قابل بررسی می باشد. این مقاله سعی دارد مدول الاستیسیته چهارگانه ستون‌های فولادی تقویت ‌شده بتنی حاوی الیاف فولادی را مورد ارزیابی قرار دهد. برای نیل به این هدف، تعداد 36 نمونه ساخته شد و انواع مختلف مدول الاستیسیته شامل مدول الاستیسیته اولیه، مدول الاستیسیته سکانتی، مدول الاستیسیته نقطه تسلیم و مدول الاستیسیته نقطه اوج مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای تحقیق شامل نوع شکل نیمرخ فولادی (اعم از H شکل و C شکل)، کسر حجمی الیاف فولادی (0%، 75/0% و 25/1%) و فاصله خاموت ها (40، 65 و 130 میلی‌متر) می باشد. نتایج نشان داد که مدول الاستیسیته ستون های فولادی محاط شده در بتن از شکل فولاد داخل آن تاثیر می پذیرد. بدین صورت که مدول الاستیسیته ستون‌ها با مقطع H شکل بیشتر از ستون‌ها با مقطع C شکل بود که علت آن محصورشدگی بیشتر در این نوع مقاطع می‌باشد. همچنین، افزایش درصد الیاف فولادی در بتن این نوع ستون‌ها می‌تواند علاوه بر افزایش شکل‌پذیری، مدول الاستیسیته ستون را به طور متوسط تا 6 درصد افزایش دهد. علاوه بر این، فاصله خاموت ها تاثیر بسیار چشم گیری بر روی مدول الاستیسیته این نوع ستون‌ها دارد به طوری که با افزایش فاصله خاموت ها مدول الاستیسیته ستون‌ها به ‌شدت کاهش (در حدود 35 درصد) می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on Elastic Modulus of Steel Stub Columns Encased in RC Containing Steel Fibers

نویسندگان [English]

  • Armin Memarzadeh 1
  • mehdi nematzadeh 2
  • Hamed Jafarzadeh 1
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Technology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Department of Civil Engineering, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Today the use of concrete and steel columns is expanding rapidly. Therefore, the importance of studying these types of columns and providing solutions to improve the performance of these columns, is considered very important. Elastic modulus is a key parameter employed to estimate the deformation of structures and structural members and is typically expressed in terms of the compressive strength. Understanding the modulus of elasticity of reinforced concrete steel columns (SRCs) containing steel fibers and especially their behavioral changes during axial load application is an important issue. This paper tries to evaluate four moduli of elasticity of reinforced concrete columns containing steel fibers (SRFC). To achieve this goal, 36 SRFC specimens were constructed and various types of modulus of elasticity including the initial modulus, the sequential modulus, the yield point modulus, and the peak point modulus were examined. The research variables include the shape of steel section (H-shaped and C-shaped volume ratio of steel fibers (0, 0.75, and 1.25%), and stirrup spacing (40, 65, and 130 mm). The results showed that the modulus of elasticity of the SRFC columns was affected by the shape. Thus, the modulus of elasticity of columns with H-shaped cross-section was higher than columns with C-shaped cross-section due to more confinement in this type of cross-section. Also, increasing the percentage of steel fibers in the concrete of these types of columns can, in addition to increasing the ductility, increase the modulus of elasticity of the column by an average of up to 6%. In addition, the distance of the arches has a very significant effect on the modulus of elasticity of this type of columns, so that with increasing the distance of the arches, the modulus of elasticity of the columns decreases (about 35%) sharply.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel-Concrete Composite Column
  • Stress-Strain Curve
  • Elastic Modulus
  • stirrup ratio
  • Steel Fiber Reinforced Concrete
[1] Awati, M., and Khadiranaikar, R. (2012) Behavior of concentrically loaded high performance concrete tied columns, Engineering structures 37, 76-87
[2] Tavakoli, D., Fakharian, P., and de Brito, J. (2021) Mechanical properties of roller-compacted concrete pavement containing recycled brick aggregates and silica fume, Road Materials and Pavement Design, 1-22. https://doi.org/10.1080/14680629.2021.1924236
[3] Kakavand, M. R. A., Neuner, M., Schreter, M., and Hofstetter, G. (2018) A 3D continuum FE-model for predicting the nonlinear response and failure modes of RC frames in pushover analyses, Bulletin of Earthquake Engineering 16, 4893-4917. https://doi.org/10.1007/s10518-018-0388-7
[4] Bengar, H. A., and Shahmansouri, A. A. (2021) Post-fire behavior of unconfined and steel tube confined rubberized concrete under axial compression, Structures 32, 731-745. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2021.03.041
[5] BEng, S. H., and Park, S. (1994) EN 1994-Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures, Report of e Steel Construction Institute, Berkshire, UK.
[6] Nematzadeh, M., Memarzadeh, A., and Karimi, A. (2020) Post-fire elastic modulus of rubberized fiber-reinforced concrete-filled steel tubular stub columns: Experimental and theoretical study, Journal of Constructional Steel Research 175, 106310. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2020.106310
[7] Sheikh, S. A., and Uzumeri, S. (1982) Analytical model for concrete confinement in tied columns, Journal of the structural division 108, 2703-2722. https://doi.org/10.1061/JSDEAG.0006100
[8] Mander, J. B., Priestley, M. J., and Park, R. (1988) Theoretical stress-strain model for confined concrete, Journal of structural engineering 114, 1804-1826
[9] Chen, C.-C., and Lin, N.-J. (2006) Analytical model for predicting axial capacity and behavior of concrete encased steel composite stub columns, Journal of Constructional Steel Research 62, 424-433. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2005.04.021
[10] Kong, J., Zou, Y., Li, C., and Wan, Z. W. (2013) Nonlinear numerical analysis of SRC Frame end Joint, In Advanced Materials Research, pp 1151-1155, Trans Tech Publ.
[11] Hasan-Nattaj, F., and Nematzadeh, M. (2017) The effect of forta-ferro and steel fibers on mechanical properties of high-strength concrete with and without silica fume and nano-silica, Construction and Building Materials 137, 557-572
[12] Sharbatdar, M. K., Abbasi, M., and Fakharian, P. (2020) Improving the properties of self-compacted concrete with using combined silica fume and metakaolin, Periodica Polytechnica Civil Engineering 64, 535-544. https://doi.org/10.3311/PPci.11463
[13] Shahmansouri, A. A., Bengar, H. A., and Jafari, A. (2021) Modeling the lateral behavior of concrete rocking walls using multi-objective neural network, Journal of Concrete Structures and Materials 5(2), 127-147. https://doi.org/10.30478/jcsm.2021.272480.1192
[14] Kakavand, M. R. A., and Allahvirdizadeh, R. (2019) Enhanced empirical models for predicting the drift capacity of less ductile RC columns with flexural, shear, or axial failure modes, Frontiers of Structural and Civil Engineering 13, 1251-1270
[15] Zhu, W., Jia, J., Gao, J., and Zhang, F. (2016) Experimental study on steel reinforced high-strength concrete columns under cyclic lateral force and constant axial load, Engineering Structures 125, 191-204. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2016.07.018.
[16] Kaiwen, L., and Zhiyang, L. (2014) Non-linear Numerical Simulation on Hysteretic Behavior of SRC Columns, Applied Mechanics & Materials 723
[17] Kakavand, M. R. A., and Taciroglu, E. (2020) An enhanced damage plasticity model for predicting the cyclic behavior of plain concrete under multiaxial loading conditions, Frontiers of Structural and Civil Engineering 14, 1531-1544. https://doi.org/10.1007/s11709-020-0675-7.
[18] Lai, B., Liew, J. R., Venkateshwaran, A., Li, S., and Xiong, M. (2020) Assessment of high-strength concrete encased steel composite columns subject to axial compression, Journal of Constructional Steel Research 164, 105765. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.105765.
[19] Feng, D.-C., Cetiner, B., Azadi Kakavand, M. R., and Taciroglu, E. (2021) Data-Driven Approach to Predict the Plastic Hinge Length of Reinforced Concrete Columns and Its Application, Journal of Structural Engineering 147, 04020332. https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002852.
[20] Azadi Kakavand, M. R., Sezen, H., and Taciroglu, E. (2021) Data-Driven Models for Predicting the Shear Strength of Rectangular and Circular Reinforced Concrete Columns, Journal of Structural Engineering 147, 04020301. https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002875.
[21] Lai, B., Liew, J. R., and Le Hoang, A. (2019) Behavior of high strength concrete encased steel composite stub columns with C130 concrete and S690 steel, Engineering Structures 200, 109743. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.109743
[22] Wang, H., and Wang, L. (2013) Experimental study on static and dynamic mechanical properties of steel fiber reinforced lightweight aggregate concrete, Construction and Building Materials 38, 1146-1151. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.09.016
[23] Lau, A., and Anson, M. (2006) Effect of high temperatures on high performance steel fibre reinforced concrete, Cement and concrete research 36, 1698-1707. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2006.03.024
[24] Nematzadeh, M., Shahmansouri, A. A., and Zabihi, R. (2021) Innovative models for predicting post-fire bond behavior of steel rebar embedded in steel fiber reinforced rubberized concrete using soft computing methods, Structures. 31, 1141-1162. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2021.02.015
[25] ASTM, C. (2012) Standard test method for slump of hydraulic-cement concrete, ASTM International West Conshohocken, PA.
[26] ASTM, C. (2012) Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens.
[27] Xiao, J., Huang, Y., Yang, J., and Zhang, C. (2012) Mechanical properties of confined recycled aggregate concrete under axial compression, Construction and Building Materials 26, 591-603. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.06.062.
[28] Yu, Q., Tao, Z., and Wu, Y.-X. (2008) Experimental behaviour of high performance concrete-filled steel tubular columns, Thin-Walled Structures 46, 362-370. https://doi.org/10.1016/j.tws.2007.10.001.
[29] Xiong, M.-X., and Liew, J. R. (2016) Mechanical behaviour of ultra-high strength concrete at elevated temperatures and fire resistance of ultra-high strength concrete filled steel tubes, Materials & Design 104, 414-427. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2016.05.050.
[30] Li, W., Luo, Z., Tao, Z., Duan, W. H., and Shah, S. P. (2017) Mechanical behavior of recycled aggregate concrete-filled steel tube stub columns after exposure to elevated temperatures, Construction and Building Materials 146, 571-581
[31] Huo, J., Huang, G., and Xiao, Y. (2009) Effects of sustained axial load and cooling phase on post-fire behaviour of concrete-filled steel tubular stub columns, Journal of Constructional Steel Research 65, 1664-1676