بررسی تئوری رفتار پانل میانی دیوار برشی فولادی دارای دو بازشوی مستطیلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، سنندج، ایران

چکیده

دیوار برشی فولادی بازشودار یکی از انواع مختلف این سیستم باربر جانبی می باشد. در دیوار برشی فولادی دارای دو بازشوی مستطیلی، پانل میانی بین دو بازشو نقش عمده‌ای در میزان جذب انرژی دارد. میزان جذب انرژی پانل میانی بسته به نوع رفتار آن و بر اساس تسلیم ورق پانل یا سخت کننده های پیرامونی اش تغییر می یابد. در این پژوهش با مشابهت دادن پانل میانی به تیر پیوند مهاربندهای واگرا و بررسی روابط تئوریک موجود برای پیش‌بینی رفتار پانل میانی (بر اساس دو شرط مربوط به نیرو و تغییر مکان حد الاستیک)، شرط دیگری در ارتباط با سختی ورق و سخت‌کننده‌ها به دو شرط موجود اضافه و روابط تئوریک جدیدی جهت پیش بینی رفتار پانل میانی با سخت‌کننده‌های پیرامونی قوطی شکل ارائه شده است. بررسی ها نشان می دهد که شرط سوم اضافه شده، به تشخیص بهتر رفتار پانل میانی و تفکیک مرزهای تغییر رفتار کمک می‌کند. هم‌چنین رابطه‌ای مناسب برای محاسبه‌ی ضریب شکل مقاطع با بال‌های قوطی به دست آمده‌است. در نهایت، با استفاده از نمودارهای مربوط به شروط سه‌گانه‌ی به دست آمده، تأثیر شش پارامتر ابعادی بر رفتار پانل میانی ارزیابی و حدود تغییر نوع رفتار پانل میانی محاسبه شده‌ است. نتایج مطالعه‌ی پارامتریک نشان می‌‌دهد که افزایش 64 درصدی پهنا، کاهش 47 درصدی ارتفاع و 32 درصدی ضخامت ورق پانل میانی، افزایش 100 درصدی ارتفاع جان، 14 درصدی پهنای بال و 122 درصدی ضخامت ورق سخت‌کننده‌ی قوطی شکل، سبب تغییر رفتار پانل میانی از "خمشی در مرز ترکیبی" به "ترکیبی در مرز برشی" می‌شود. اعداد به دست آمده تنها در حالت بررسی پارامتر مربوطه و نسبت به اندازه‌ی آن پارامتر در پانل میانی با رفتار "خمشی در مرز ترکیبی" صادق می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theoretical investigation of the middle panel in steel plate shear walls with two rectangular openings

نویسندگان [English]

  • ُArman Mamazizi 1
  • Salaheddin Zabihi 2
1 Assistant Professor at University of Kurdistan
2 Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The perforated steel plate shear wall is one of the different lateral load resisting systems. The steel plate shear wall system contains two rectangular openings, the middle panel between two openings has a major role in the energy absorption. In this paper, considering the middle panel similar to the link-beam of EBF and reviewing the existing theoretical formulas for anticipating the middle panel behavior, a new condition related to the stiffness of web plate and stiffeners, which are located on the surrounding opening is added. The results show that the new added condition helps better identify the behavior of the middle panel and to separate the boundaries of behavior type. In addition, a formula with high accuracy is determined to calculate the shape factor of a section with box-shaped flanges. Furthermore, in accordance with obtained diagrams from triple conditions, the effects of six dimension parameters on the behavior of the middle panel are investigated and the bounds of changing the behavior type of the middle panel are determined. The results of the theoretical study show that the 64% increase in width, 47%, and 32% decrease in height and plate thickness of middle panel respectively and 100%, 14%, and 122% increase in height of web, flange width, and thickness of box stiffeners respectively changed the behavior type of middle panel from flexural-dominant to shear-dominant. These obtained results were calculated only in the case of examining the relevant parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Shear Wall"
  • Rectangular Opening"
  • Middle Panel"
  • Link-Beam"
  • "
  • Stiffener"
[1]  Nassernia, S. and  Showkati, H. (2017). Experimental study of opening effects on mid-span steel plate shear walls. Journal of Constructional Steel Research, 137, 8-18.
[2]  Afshari, M. and Gholhaki, M. (2018). Shear strength degradation of steel plate shear walls with optional located opening. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 18, 1547-1561.
[3]  Sabouri-Ghomi, S. and Mamazizi, S. (2015). Experimental investigation on stiffened steel plate shear walls with two rectangular openings. Thin-Walled Structures, 86, 56-66.
[4]  Sabelli, R. and Bruneau, M. (2007). Design guide 20: steel plate shear walls. American Institute of Steel Construction.
[5]  Tromposch, E. W., and Kulak, G. L. (1987). Cyclic and static behaviour of thin panel steel plate shear walls Structural Engineering Report No. 145. Department of Civil Engineering, University of Alberta, Canada.
[6]  Roberts, T. M., and Ghomi, S. S. (1991). Hysteretic characteristics of unstiffened plate shear panels. Thin-Walled Structures, 12(2), 145-162.
[7]  Timler, P. A., and Kulak, G. L. (1983). Experimental study of steel plate shear walls Structural Engineering Report No. 114. Department of Civil Engineering, University of Alberta, Canada.
[8]  Caccese, V., Elgaaly, M., and Chen, R. (1993). Experimental study of thin steel-plate shear walls under cyclic load. Journal of Structural Engineering, 119(2), 573-587.
[9]  Sabouri-Ghomi, S., and Sajjadi, S. R. A. (2012). Experimental and theoretical studies of steel shear walls with and without stiffeners. Journal of Constructional Steel Research, 75, 152-159.
[10]        Hajimirsadeghi, M., Mirtaheri, M., Zandi, A., and Hariri-Ardebili, M. (2019). Experimental cyclic test and failure modes of a full scale enhanced modular steel plate shear wall. Engineering Failure Analysis, 95, 283-288.
[11]        Gholhaki, M., Karimi, and M., Pachideh, G. (2019). Investigation of Subpanel Size Effect on Behavior Factor of Stiffened Steel Plate Shear Wall. Journal of Structural and Construction Engineering,Vol 5, 73-87.
[12]        Gholhaki, M., Pachideh, G., Rezayfar, O. and ghazvini, S. (2019). Specification of Response modification factor for Steel Plate Shear Wall by Incremental Dynamic Analysis Method [IDA]. Journal of Structural and Construction Engineering,Vol 6, 211-24.
[13]        Pachideh, G., Gholhaki, M., and Saedi Daryan, A. (2019). Analyzing the damage index of steel plate shear walls using pushover analysis. Structures,Vol 20, 437-51.
[14]        Takahashi, Y., Takemoto, Y., and Takeda, T. (1973). Experimental study on thin steel shear walls and particular steel bracings under alternative horizontal load Preliminary Report, IABSE, Symp. On Resistance and Ultimate Deformability of Tsructures Acted on by Well-defined Repeated Loads (Vol. 13, pp. 185-191). Lisbon, Portugal.
[15]        Roberts, T. M., and Sabouri-Ghomi, S. (1992). Hysteretic characteristics of unstiffened perforated steel plate shear panels. Thin-Walled Structures, 14(2), 139-151.
[16]        Valizadeh, H., Sheidaii, M., and Showkati, H. (2012). Experimental investigation on cyclic behavior of perforated steel plate shear walls. Journal of Constructional Steel Research, 70, 308-316.
[17]        Shekastehband, B., Azaraxsh, A., and Showkati, H. (2017). Experimental and numerical study on seismic behavior of LYS and HYS steel plate shear walls connected to frame beams only. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 17, 154-168.
[18]        Shekastehband, B., Azaraxsh, A., Showkati, H., and Pavir, A. (2017). Behavior of semi-supported steel shear walls: Experimental and numerical simulations. Engineering structures, 135, 161-176.
[19]        Shekastehband, B., Azaraxsh, A., and Showkati, H. (2018). Experimental seismic study on shear walls with fully-connected and beam-only-connected web plates. Journal of Constructional Steel Research, 141, 204-215.
[20]        Shekastehband, B., and Azaraxsh, A. A. (2019). Strength, stiffness, ductility, and dissipated energy reduction of semisupported steel shear walls (SSSW) due to a circular opening. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 28(2), e1558.
[21]        Hosseinzadeh, S., and Tehranizadeh, M. (2012). Introduction of stiffened large rectangular openings in steel plate shear walls. Journal of Constructional Steel Research, 77, 180-192.
[22]        Sabouri-Ghomi, S., Ahouri, E., Sajadi, R., Alavi, M., Roufegarinejad, A., and Bradford, M. (2012). Stiffness and strength degradation of steel shear walls having an arbitrarily-located opening. Journal of Constructional Steel Research, 79, 91-100.
[23]        Barkhordari, M., Hosseinzadeh, S. A., and Seddighi, M. (2014). Behavior of steel plate shear walls with stiffened full-height rectangular openings. Asian Journal of Civil Engineering, 15(5), 741-759.
[24]        Sadat Kholerdi, S. E., Nazarimofrad, E., Farrokhzad, M., and Topal, U. (2018). Evaluation of the seismic behavior of semi-supported steel shear walls with different ratio and shape of openings. Australian Journal of Structural Engineering, 19(2), 118-130.
[25]        Mousavi Qieh-Qeshlaghi, P., and Sabouri-Ghomi, S. (2018). Theoretical and Experimental Study on Steel Plate Shear Wall with Unequal Columns. AUT Journal of Civil Engineering, 2(1), 103-114.
[26]        Zaigen, M., Yuqing, Y. (2020). Experimental and numerical study on seismic behavior of obliquely stiffened steel plate shear walls with openings. . Thin-Walled Structures,Vol 146, 106457.
[27]        Paslar, N., Farzampour, A., Hatami, F. (2020). Investigation of the infill plate boundary condition effects on the overall performance of the steel plate shear walls with circular openings. Structures,Vol 27, 824-36.
[28]        Ahamd khan, N., Srivastava, G. (2020). Models for strength and stiffness of steel plate shear walls with openings. Structures,Vol 27, 2096-2113.
[29]        Bypour, M., Kioumarsi, M., Yekrangnia, M. (2021). Shear capacity prediction of stiffened steel plate shear walls (SSPSW) with openings using response surface method. Engineering Structures,Vol 226, 111340.
[30]        Sabouri-Ghomi, S., Mamazizi, S., and Alavi, M. (2015). An investigation into linear and nonlinear behavior of stiffened steel plate shear panels with two openings. Advances in Structural Engineering, 18(5), 687-700.
[31]        Sabouri, S., Ahouri, A., and Mamazizi, S. (2013). Study of Unstiffened Central Panel between Two Openings in Steel Plate Shear Walls with Stiffeners. Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 24(1), 15-34.
[32]        Sabouri, S., and Ahouri, E. (2015). Study of Stiffened Central Panel Between Two Openings in Steel Plate Shear Walls with Stiffeners. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 46(2), 19-28. doi:10.22060/ceej.2015.381
[33]        Malley, J. O., and Popov, E. P. (1984). Shear links in eccentrically braced frames. Journal of Structural Engineering, 110(9), 2275-2295.
[34]        Popov, E. P., and Engelhardt, M. D. (1988). Seismic eccentrically braced frames. Journal of Constructional Steel Research, 10, 321-354.
[35]        Popov, E. P. (1983). Recent research on eccentrically braced frames. Engineering structures, 5, 3-9.
[36]        Roeder, C. W., and Popov, E. P. (1977). Inelastic behavior of eccentrically braced steel frames under cyclic loadings. Berkeley, Calif.: Earthquake Engineering Research Center, College of Engineering, University of California.
[37]        Kasai, K., and Popov, E. P. (1986). General behavior of WF steel shear link beams. Journal of Structural Engineering, 112(2), 362-382.
[38]        Engelhardt, M. D., and Popov, E. P. (1992). Experimental performance of long links in eccentrically braced frames. Journal of Structural Engineering, 118(11), 3067-3088.
[39]        Rajabi, M. (2011). Determining Boundaries Of Quasi Beams Behavior In Shear, Flexural or Transition Mode. (Thesis for the Degree of Master of Science (M.Sc.) in Civil, Structural Engineering), K. N. Toosi University of Technology, Tehran.  
[40]        Sabouri-Ghomi, S., and Ziaei, M. (2008). A study on the behavior of shear link beam made of easygoing steel in eccentrically braced frames. Paper presented at the The 14th World Conference on Earthquake Engineering, October, Beijing, China.
[41]        Akhavan Leil Abadi, M. R., and Tahouni, S. (2012). Structural Analysis (Classical and Matrix Methods). Tehran: Amirkabir University Of Technology Branch.