تحلیل حساسیت رفتار لرزه‌ای سد بتن غلتکی نسبت به سختی بدنه با روش مونت‌کارلو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

در این تحقیق با توجه به اهمیت تاثیر مقاومت بتن بر عملکرد دینامیکی سدهای بتنی، به بررسی تاثیر سختی بتن بدنه بر نمایش لرزه‌ای سد بتن غلتکی (RCC) با استفاده از تحلیل احتمالاتی مونت‌کارلو که روشی مؤثر برای شناخت اثر پارامترهای مختلف بر رفتار دینامیکی می‌باشد، پرداخته می‌شود. برای بیان سختی سد، مدول الاستیسیته بتن بدنه به عنوان متغیر ورودی در نظر گرفته شده و تاثیر آن بر پارامترهای خروجی بررسی می‌شود. پارامترهای خروجی شامل مقادیر حداکثر تغییر مکان افقی تاج سد، تنش کششی اصلی در پاشنه، تنش فشاری اصلی در پنجه و فشار هیدرودینامیکی در پاشنه می‌باشد که به عنوان پاسخ‌های بحرانی انتخاب شده‌اند. برای مدل‌سازی و تحلیل از نرم افزار انسیس که مبتنی بر روش اجزای محدود می‌باشد، استفاده شده و برای حل معادلات دینامیکی از روش نیومارک استفاده شده است. به عنوان مطالعه موردی، سد واتانا به صورت دوبعدی مدل شده و اندرکنش بین سد، مخزن و فونداسیون در مدل اعمال شده است. در انتها نیز برای نمایش تاثیر مدول الاستیسیته بتن سد، مقادیر حداکثر پاسخ‌ها در هر مرحله به صورت منحنی‌های حساسیت ارائه شده است. با بررسی نتایج حاصل می‌توان به خوبی تاثیر سختی بتن بدنه سد را بر پاسخ‌ها مشاهده نمود و با توجه به معیار طراحی، وضعیت ایمنی سد را بررسی کرده و حالت بهینه را به لحاظ مقاومت سازه‌ای برای مدل مورد نظر انتخاب کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sensitivity Analysis of Seismic Performance of Roller Compacted Concrete Dam to Body Stiffness using Monte Carlo Method

نویسندگان [English]

 • Majid Pasbani Khiavi 1
 • Mohammad Jalali Minaabad 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

In this research, consider to the importance of the effect of concrete strength on dynamic behavior of concrete dams, the effect of body concrete stiffness on seismic performance of roller compacted concrete (RCC) dams is investigated using Monte Carlo simulation which is the effective method for evaluation of different parameters on dynamic responses. For implementation of concrete stiffness, the modus of elasticity is considered as input parameter and its effect on output parameters including maximum response of dam crest displacement, 1st principle stress at heel, 3rd principle stress at toe and hydrodynamic pressure at heel of dam selected as critical responses is investigated. Ansys software, based on finite element method, was selected for dam modeling and seismic analysis and Nemark method has been used to solve the dynamic equation. Watana dam has been selected as case study and has been modeled in the 2-dimensional form and dam-reservoir-foundation interaction considered in model. Finally, to show the effect of modulus of elasticity of dam concrete, the responses were obtained as sensitivity curves. Obtained curves show the trend of responses to variation of modulus of elasticity obviously. According to results, one can select the optimum value of modulus of elasticity of concrete and concluded about the safety of dam consider to design criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Roller compacted concrete dam
 • Stiffness
 • Monte Carlo
 • Finite Element
 • Interaction
 • Chuhan, Z., Guanglun, W., Shaomin, W., Yuexing, D. (2002). Experimental Tests of Rolled Compacted Concrete and NonlinearFracture Analysis of Rolled Compacted Concrete Dams. Journal of Materials in Civil Engineering, 14(2), 108-115.
 • Zuohui, P. (2004). Material Model of High Roller Compacted Concrete Dam. Journal of Dam Engineering, 12, 143-166.
 • Ghobarah A. (2001). Performance-based design in earthquake engineering: state of development. Engineering Structures, 23:878–884.
 • Dolsek, M. (2009). Incremental dynamic analysis with consideration of modeling uncertainties. Earthquake Engineering and Structural Dynamic, 38, 805–825.
 • Hwang, HHM., Jaw JW. (1990). Probabilistic damage analysis of structures. ASCE Journal of Structural Engineering, 116, 1992–2007.
 • (1995). Gravity dam design. United States Army Corps of Engineers, Engineering Manual 1110-2-2200.
 • Rubinstein, RY. (1981). Simulation and the Monte Carlo Method. John Wiley and Sons: New York.
 • Leclerc, M., Leger, P., Tinawi, R. (2001). CADAM user’s Manual. Department of Civil, Geological and Mining Engineering. Ecole Polytechnique de Montreal, Quebec.
 • Luco, N., Cornell, CA. (2000). Effects of connection fractures on SMRF seismic drift demands. ASCE Journal of Structural Engineering, 126, 127–136.
 • Ibarra LF. Global collapse of frame structures under seismic excitations. PhD Dissertation, Department of Civil and Environmental Engineering, Stanford University, Stanford, CA, 2003.
 • Porter, KA. Beck, JL., Shaikhutdinov, RV. (2002). Sensitivity of building loss estimates to major uncertain variables. Earthquake Spectra, 18,719–743.
 • Altarejos-Garcia L, Escuder-Bueno I, Serrano-Lombillo A. (2011). Estimation of the probability of failure of a gravity damfor the sliding failure mode. 11th ICOLDBenchmark Workshop on Numerical Analysis of Dams, Theme C,
 • Carvajal, C., Peyras, L., Bacconnet, J., Becue, P. (2009). Probability modeling of shear strength parameters of RCC gravity dams for reliability analysis of structural safety. European Journal of Environmental and Civil Engineering, 13, 91–119.
 • Pasbani Khiavi, M. (2015). Investigation of the Effect of Reservoir Bottom Absorption on Seismic Performance of Concrete Gravity Dams using Sensitivity Analysis. KSCE Journal of Civil Engineering, 20, 1977-1986.
 • Feizi, A., Pasbani Khiavi, M., Ramzi, L. (2019). Investigate the effect of foundation and tank concrete hardness on the seismic response of high tanks using probabilistic analysis. Journal of structural and Construction Engineering, 6(3), 89-104.
 • Pasbani Khiavi, P., Ghaed Rahmati, A. (2019). Probabilistic investigation of the effect of reservoir height on seismic performance of concrete gravity dams using Monte Carlo simulation. Journal of Structural and Construction engineering, 6(4), 263-277.
 • Pasbani Khiavi, M., Ghorbani, MA., Kuchaki, M. 2020. Evaluation of the effect of reservoir length on seismic behavior of concrete gravity dams using Monte Carlo method. Numerical Methods in Civil Engineering Journal, 5(1), 1-7.
 • Pasbani Khiavi, M., Ghorbani, MA., Ghaed Rahmati, A. 2020. Seismic Optimization of Concrete Gravity Dams Using Rubber Damper. International journal of acoustics and vibration,25(3), 425-435.
 • Lysmer, J., Kuhlemeyer, RA. 1969. Finite dynamic model for infinite media. Journal of Engineering Mechanics Division, 95, 859-887.
 • Zienkiewicz, OC. And Bettess, P. (1978). Dynamic fluid-structure interaction: Numerical Modeling of the Coupled problem. John wiley, New york. 1978, 185-193.
 • Ansys user manual, Release 11.0 Documentation for ANSYS, SAS IP, Inc., 2007.
 • Segerlind, LJ. (1984). Applied Finite Element Analysis, John Wiley and Sons.