ارائه یک مدل بهینه‌سازی چند هدفه زمان-هزینه-کیفیت برای مسئله برنامه‌ریزی پروژه و تخصیص نیروی انسانی با در نظر گرفتن شایستگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل قشم

2 استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

3 استادیار موسسه آموزش عالی پردیسان، فریدونکنار، ایران

چکیده

امروزه اطلاعات و دانش با زندگی بشر چنان درهم آمیخته شده است که عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده‌اند. در این شرایط نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد داشت. با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پررنگ‌تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار یاد می‌شود. همچنین با توجه به تحولات شگرف در حوزه مدیریت منابع انسانی، برنامه‌ریزی منابع انسانی مبتنی برشایستگی‌ها جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. از اینرو در این مطالعه مسئله زمان‌بندی پروژه با در نظر گرفتن منابع چندمهارته و شایستگی نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور یک مدل بهینه سازی چندهدفه یکپارچه زمان‌بندی پروژه و تخصیص نیروی انسانی شامل حداقل‌سازی زمان تکمیل پروژه، حداقل‌سازی هزینه اجرای پروژه و حداکثر سازی سطح کیفی پروژه ارائه شده است. برای حل مسئله به طور دقیق، یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط توسعه داده شده و در نرم افزار GAMS پیاده سازی شده و با استفاده از رویکرد اپسیلون محدودیت حل شده است. همچنین برای حل مسئله پیشنهادی در ابعاد بزرگ، یک الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (NSGAII) توسعه داده شده است. صحت سنجی الگوریتم پیشنهادی با مقایسه نتایج بدست آمده از آن با حل دقیق انجام گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد صحیح الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی بوده طوریکه می‌توان از آن برای حل مسائل در دنیای واقعی بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Multi Objective Time-Cost-Quality Optimization Model fot Project Scheduling and Human Resource Assignment Considering Manpower Competency

نویسندگان [English]

 • bahman shojaee 1
 • heidar dashti naserabadi 2
 • Mohammad Javad Taheri Amiri 3
1 PhD student, Construction engineering and management, Islamic Azad University, Qeshm international Branch
2 Assistant Professor, Department of civil engineering, Islamic Azad University, Chaloos Branch
3 Assistant professor, Pardisan University of Fereydonkenar, Fereydonkenar, Iran
چکیده [English]

Today, information and knowledge are so intertwined with human life that the present age has been called the information era. In this situation, the role of human in the organization and the way of looking at him/her will have a significant contribution to the success or failure of the organization. The role of human resources is becoming more and more prominent and it is now mentioned as the only factor in gaining a sustainable competitive advantage. Furthermore, due to dramatic developments in the field of human resource management, competency-based human resource planning has found a special place. In this study, a project scheduling problem considering multi-skilled resource and manpower competency is investigated. To do this end, an integrated multi-objective optimization model of project scheduling and human resource assignment including total completion time and execution cost minimization and project quality maximization is presented. To solve problem exactly, a mixed-integer programming model is developed and then solved by ε-constraint method in GAMS software. As the proposed model is NP-hard, a non-dominated sorting genetic (NSGA-II) algorithm is developed to solve the large scale problem. Furthermore, in order to validate the proposed algorithm, its results compare with exact method for instance problem in small scale. Results indicate that the proposed algorithm is outperformed and it can be used for real case problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Project scheduling
 • Human resource assignment
 • Competency
 • Multi-objective optimization
 • Non-dominated sorting genetic algorithm
 1. Heimerl, C., and Kolisch, R., (2010),“Scheduling and staffing multiple projects with a multi-skilled workforce”, Operation Research Spectrum, Vol. 32, pp. 343-368.
 2. Ballesteros-Pérez, P., González-Cruz, M.C., and Fernández-Diego, M., (2012),“Human resource allocation management in multiple projects using sociometric techniques”, International Journal of Project Management, Vol. 30, 901-913.
 3. Chen, Jun-jie,Zhu, Jiang-li, Zhang, Ding-ning, (2014),“Multi-project Scheduling Problem with Human Resources Based on Dynamic Programming and Staff Time Coefficient”, International Conference on Management Science & Engineering.
 4. Bohlouli, Mahdi et al. (2017), “Competence Assessment as an Expert System for Human Resource Management: A Mathematical Approach.” Expert Systems with Applications, Vol. 70, pp. 83–102.
 5. Bernardo F. Almeida , Isabel Correia , Francisco Saldanha-da-Gama, (2016), “Priority-based heuristics for the multi-skill resource constrained project scheduling problem”, Expert Systems with Applications, Vol.57, pp.91-103.
 6. Hamidreza Maghsoudlou , Behrouz Afshar-Nadjafi , Seyed Taghi Akhavan Niaki, (2016), “A multi-objective invasive weeds optimization algorithm for solving multi-skill multi-mode resource constrained project scheduling problem”, Computer & Chemical Engineering, Vol.88, pp.157-169.
 7. Kianto, Aino, Josune Sáenz, and Nekane Aramburu, (2017),“Knowledge-Based Human Resource Management Practices, Intellectual Capital and Innovation.”, Journal of Business Research,Vol. 81, pp. 11–20.
 8. Batarlienė, Nijolė et al. (2017), “The Impact of Human Resource Management on the Competitiveness of Transport Companies.”, Procedia Engineering, 187, pp. 110–16.
 9. Taheri Amiri, M. J., Haghighi, F., Eshtehardian, E., Hematian, M., Kordi, H., (2017), “Optimization of Time and Costs in Critical Chain Method Using Genetic Algorithm ”, Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol 12, No 4, 871-876.
 10. Taheri Amiri, M. J., Haghighi, F., Eshtehardian, E., Abessi, O., (2017), “Optimization of Time, Cost, and Quality in Critical Chain Method Using Simulated Annealing”, International Journal of Engineering, Vol. 30, No. 5, PP. 705-713.
 11. Lian, Jie, ChenGuang Liu, WenJuan Li, and Yong Yin., (2018), “A Multi-Skilled Worker Assignment Problem in Seru Production Systems Considering the Worker Heterogeneity”, Computers & Industrial Engineering, Vol. 118, pp. 366–382.
 12. Taheri Amiri, M. J., Haghighi, F., Eshtehardian, E., Abessi, O., (2018), “Multi-project time-cost optimization in critical chain with resource constraints”, KSCE Journal of Civil Engineering, Vol. 12, No. 10, PP. 3738-3752.
 13. Berk, Lauren, Dimitris Bertsimas, Alexander M. Weinstein, and Julia Yan, (2019), “Prescriptive Analytics for Human Resource Planning in the Professional Services Industry” European Journal of Operational Research, Vol.272, No. 2, pp. 636-641.
 14. Taheri Amiri, M. J., Haghighi, F., Eshtehardian, E., Abessi, O., (2019), "Time-Cost-Quality trade off in Critical Chain Method with multi mode activities by Multi Objective Particle Swarm Optimization", Journal of Structural and Construction Engineering, Vol. 6, No. 1, pp. 134-154 (in persian).
 15. Liu, R., Liu, M., Chu, F., Zheng, F., Chu, C., (2020), "Eco-friendly multi-skilled worker assignment and assembly line balancing problem", Computers & Industrial Engineering (In press).
 16. Mboula, J., Kamla, V., Djamegni, C., (2020), "Cost-time trade-off efficient workflow scheduling in cloud", Simulation Modelling Practice and Theory, 103, 102107.
 17. Esmaili, M., Amjady, N. and Shayanfar, H. A. (2011). “Multi objective congestion management by modified augmented e-constraint method.” Appllied Energy. 88(3), 755-766.
 18. Ehrgott, M., and Gandibleux, X. (2003). Multiobjective combinatorial optimization-theory, methodology, and applications. In Multiple criteria optimization: State of the art annotated bibliographic surveys (pp. 369-444). Springer US.
 19. Noparast, M., Hematian, M., Ashrafian, A, Taheri Amiri, M. J., AzariJafari, H, (2021), "Development of a non-dominated sorting genetic algorithm for implementing circular economy strategies in the concrete industry", Sustainable Production and Consumption, 27, 933-946.
 20. Mahdavi, I., Hematian, M., Taheri Amiri, M. J., Ghenaat, O., (2019), "Presentation of exact and metaheurestic solution method for minimization project completion time with considering budget constraint problem", Journal of Structural and Construction Engineering 6 (3), 41-56 (In persian)
 21. Taheri Amiri, M. J., Haghighi, F., Rahmani Firoozjaee, A., Hematian, M., (2018), "Mazandaran Bridge Maintenance Optimization under Budget Constraint by Genetic Algorithm", Quarterly Journal of Transportation Engineering 10 (2), 199-211(In persian)