تاثیر میکروسیلیس و زئولیت بر رفتار میان مدت بتن خودمتراکم منبسط شونده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 استاد، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

3 گروه عمران،موسسه آموزش عالی صالحان،قائمشهر،ایران

4 موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان

چکیده

بتن خودتراکم یک نوآوری در زمینه بتن می‌باشد که باعث رفع یکی از مشکلات اساسی در ساخت سازه‌های بتنی یعنی مشکل تراکم بتن، گردیده است. این نوع بتن با ترکیب جدید و ابداع ابر روان‌کننده موجب شده است که ترکیب یکنواخت در بتن ایجاد شود. در تحقیق حاضر تاثیر افزودنی‌های زئولیت و میکروسیلیس و جایگزینی آن‌ها با بخشی از سیمان به کمک آزمایشات خواص مکانیکی شامل مقاومت فشاری، کششی، خمشی و امواج فراصوت بر روی نمونۀ شاهد بتن خودمتراکم و بتن خودمتراکم منبسط شونده مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین تغییر شکل کوتاه مدت حاصل از جمع‌شدگی بتن خودتراکم در اثر خشک شدن برای دورۀ 210 روزه پس از ساخت نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشگاهی به دست آمده نشان داده است که پوزولان‌های میکروسیلیس و زئولیت سبب بهبود در ریزساختار بتن‌های مورد مطالعه شده که این امر باعث بهبود در خواص مکانیکی می‌گردد. در حقیقت جایگزینی سیمان با پوزولان‌ها سبب شده که قسمت‌های ناحیه انتقال نمونه‌ها بهتر و متراکم‌تر شوند. همچنین نتایج آزمایش جمع-شدگی نشان می‌دهد که پوزولان‌های زئولیت و میکروسیلیس منجر به کاهش قابل توجهی در جمع شدگی خشک می‌‌شوند. جمع-شدگی خشک بتن حاوی 15 درصد زئولیت و 5/7 درصد میکروسیلیس نسبت به بتن شاهد حاوی مواد منبسط شونده در سن 210 روز به ترتیب به میزان 32 و 15 درصد کاهش یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of Silica Fume and Zeolite on the Mid-Term Behavior of Expansive Self-Compacting Concrete

نویسندگان [English]

  • Abdul Sattar Safaei 1
  • Gholamreza Ghodrati Amiri 2
  • seyed mohammad hossein razavi 3
  • Hamidreza Hosseinali Beygi 4
1 Babol Noshirvani University of Thechnology
2 Professor, Department of Civil Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
3 Salehan Institute of Higher Education, Ghaemshahr, Iran
4 Aryan Institute of Science and Technology
چکیده [English]

Self-compacting concrete is an innovation in the field of concrete that has resolved one of the main problems in the construction of concrete structures, namely the problem of concrete compaction. This type of concrete has caused a uniform composition in concrete with a new composition and the invention of superplasticizer. In the present study, the effect of introducing the additives of zeolite and micro silica and their replacement with a part of cement has been evaluated by testing the mechanical properties including compressive, tensile, flexural and ultrasonic waves tests on the control specimen of self-compacting concrete and expansive self-compacting concrete. Also, the short-term deformation due to shrinkage of self-compacting concrete caused by drying for a period of 210 days after the fabrication of specimens has been investigated. Experimental results have shown that micro silica and zeolite pozzolans improve the microstructure of the evaluated concrete, which improves the mechanical properties. In fact, the replacement of cement with pozzolans has made the parts of the transition zone of the specimens better and condensed. Shrinkage test results also show that zeolite and micro silica pozzolans lead to a significant reduction in drying shrinkage. Drying shrinkage of the concrete containing 15% zeolite and 7.5% micro silica decreased by 32% and 15% compared to the control concrete containing expansive materials at the age of 210 days, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Compacting Concrete
  • Compressive Strength
  • Tensile
  • Flexural
  • Shrinkage
[1] صدرممتازی، ع.، باران دوست، ج.، طهمورسی، ب.، طهموسی، م.ص.، (1394) "ارزیابی مکانیکی ملات های سیمانی حاوی خاکستر بادی و دوده سیلیس با درونیاب اسپلاین هموار شونده" هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران – تهران.
[2] Sarıdemir. M., (2013) "Effect of silica fume and ground pumice on compressive strength and modulus of elasticity of high strength concrete", Construction and Building Materials, Vol. 49, pp. 484–489.
[3] Wongkeo W., Thongsanitgarn P., Ngamjarurojana A., Chaipanich A. (2014) "Compressive strength and chloride resistance of self-compacting concrete containing high level fly ash and silica fume", Materials & Design Volume 64, pp. 261–269.
[4] Vejmelková, E., Koňáková, D., Kulovaná, T., Keppert, M., Žumár, J., Rovnaníková, P., Keršner, Z., Sedlmajer, M., Černý. R., (2014) "Engineering Properties of Concrete Containing Natural Zeolite as Supplementary Cementitious Material: Strength, Toughness, Durability, and Hygrothermal Performance" Cement & Concrete Composites, Vol. 55, pp. 259-267.
[5] صدرممتازی، ع.، استوار، س.م.، (1393) "بررسی تاثیر زئولیت بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ملات های سیمانی"، ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، انجمن بتن ایران، ایران، تهران.
[6] Najimi, M., Sobhani, J., Ahmadi, B., Shekarchi, M., (2012) "An Experimental Study on Durability Properties of Concrete Containing Zeolite as a Highly Reactive Natural Pozzolan", Construction and Building Materials, Vol. 35, pp. 1023–1033.
[7] Ahmadi, B., Shekarchi, M., (2010) "Use of Natural Zeolite as a Supplementary Cementitious Material", Cement and Concrete Composites, Vol. 32, No. (2), pp. 134-141.
[8] Valipour, M., Pargar, F., Shekarchi, M., Khani, S., (2013) "Comparing a Natural Pozzolan Zeolite to Metakaolin and Silica Fume in Terms of Their Effect on the Durability Characteristics of Concrete: A Laboratory Study", Construction and Building Materials, Vol. 41, pp. 879–888.
[9] ACI (American Concrete Institute), (2007) "Self-Consolidating Concrete", ACI 237 R-07, Farmington Hill, USA.
[10] Yang, Y., Sato, R., Kawai, K., (2005) "Autogenous Shrinkage of High-Strength Concrete Containing Silica Fume Under Drying at Early Ages", Cement and Concrete Research, 35(3), 449-456.
[11] ZHENG, Y-Ch., LIU, Y-J., JING, D-H., ZHENG, D-Sh., LI, Q., (2016) "Experimental Study on Shrinkage-Compensating Concrete with CaO-based Expansive Agent", International Conference on Material Science and Civil Engineering (MSCE 2016).
[12] BS 1881: Part 116, (1983) "Standard Test Method for Compressive Strength of Cubic Concrete Specimens", British Standards Institution, London: BSI.
[13] ASTM C192, (2006) "Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory", Annual Book of ASTM Standards, Vol. 04.02.
[14] ASTM C496 / C496M-17, (2017) "Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens", ASTM International, West Conshohocken, PA.
[15] ASTM C469 / C469M-14, (2014) "Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson’s Ratio of Concrete in Compression", ASTM International, West Conshohocken, PA.
[16] Bungey, J.H., Millard, S.G., (1996) "Testing of Concrete in Structures", Third Ed. Blackie Academic & Professional, an imprint of Chapman & Hall.
[17] ASTM C78 / C78M-18, (2018) "Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading)," ASTM International, West Conshohocken, PA.      
[18] Feng. N., Li, G., Zang, X., (1990) "High-Strength and Flowing Concrete with a Zeolitic Mineral Admixture," ASTM Cem Concr Aggr; Vol. 12 No. (2): pp. 61–9.
[19] Canpolat, F., Yılmaz, K., Kose, MM,, Sumer, M., Yurdusev, MA., (2004) "Use of Zeolite, Coal Bottom Ash and Fly Ash as Replacement Materials in Cement Production," Cem Concr Res; Vol. 34 No. (5): pp. 731–5.
[20] Poon, C.S., Lam, L., Kou, S.C., Lin, Z.S., (1999) "A Study on the Hydration Rate of Natural Zeolite Blended Cement Pastes," Constr Build Mater; Vol. 13, No. (8): pp. 427–32.
[21] CEB-FIB model code (1990) Committee Euro-International du Beton. Thomas Telford, London; 1993.
[22] ACI Bulding code 318-05, (2005) "Bulding Code Requirement for Structural Concrete (ACI318-99) and Commentary (ACI318R-05)", Reported by ACI commeittee318.
[23] ACI 363R (1992) "State of the Art Report on High Strength Concrete," American Concrete Institute, Formington Hills (Michigan).
[24] Whitehurst, EA., (1951) "Soniscope Test Concrete Structures," J Am Concr Insti, Vol. 47, pp. 443-4.
[25] Chaokai, W., Jing, Ch., Qibin, L., (2017) "Research on Influence of Zeolite Powder on Internal Humidity and Autogenous Shrinkage of Self-Compacting Concrete", 2nd International Conference on Advances in Materials, Mechanics and Civil Engineering (ICAMMCE), Advances in Engineering Research, Vol. 121, pp. 195-200.
[26] Jana, D., (2007) "A New Look to an Old Pozzolan: Clinoptilolite – A Promising Pozzolan in Concrete", in: Proceedings of the Twenty-Ninth Conference on Cement Microscopy, Quebec City, PQ, Canada, pp. 168-206.
[27] Kasai, Y., Tobinai, K., Asakura, E., Feng, N., (1992) "Comparative Study of Natural Zeolites and Other Inorganic Admixtures in Terms of Characterization and Properties of Mortars", in: V.D. Malhotra (Ed.), Proceedings of the 9th CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag, and Natural Pozzolans in Concrete, Istanbul, Farmington Hills.