مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر دماهای بالا بر عملکرد بتن سبک پلاستیک حاوی الیاف‌های فولادی، پلی‌پروپیلن و شیشه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ایوانکی، ایوانکی، ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

3 استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

4 گروه عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

5 پژوهشگر پسادکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

با توجه به رشد روزافزون تقاضا برای استفاده از بتن سبک و همچنین گسترش حوادث تروریستی در اقصی نقاط جهان، پژوهش برای به دست آوردن نتیجه‌های بهینه از بتن سبک مقاوم در برابر ضربه و حرارت امری اجتناب‌ناپذیر است. بتن پلاستیک، بتنی با مقاومت بسیار کمتر از بتن معمولی، شکل‌پذیری زیاد و نفوذپذیری پایین است. این نوع بتن از مخلوط سیمان، شن و ماسه، آب و بنتونیت به‌دست می‌آید. بنتونیت در این اختلاط به عنوان نوعی خاک رس است که باعث شکل‌پذیری بتن شده و پایداری آن را ارتقاء می‌بخشد‌. در این مطالعه، تأثیر الیاف فولادی، پلی‌پروپیلن و شیشه در مقاومت کششی و فشاری بتن سبک پلاستیک موردبررسی تحت دماهای بالا قرار گرفته است. پس از انتخاب طرح شاهد و انجام عملیات حرارتی بر روی نمونه‌ها (دماهای 25-100-250-500 و 700 سانتی‌گراد)، آزمایش‌های مقاومت فشاری و کششی 28 روزه روی نمونه‌ها انجام گرفت که با توجه به نتایج می‌توان دریافت کرد که الیاف فولادی در افزایش مقاومت فشاری و کششی بتن سبک پلاستیک بسیار مفید بوده به‌طوری‌که در بعضی از مراحل آزمایش مقاومت فشاری و کششی بتن پس از حرارت را به بیش از 40% افزایش می‌دهد اما الیاف پلی‌پروپیلن و شیشه به خاطر خصوصیات فیزیکی و ظاهری که دارند در مقایسه با الیاف فولادی تأثیر اندکی در مقاومت فشاری و کششی بتن پس از حرارت داشته‌اند تا جایی که در دماهای 500 و 700 درجه، الیاف شیشه هیچ‌گونه تأثیری در افزایش مقاومت فشاری و کششی بتن سبک پلاستیک نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Experimental Study on the Effect of High Temperatures on Performance of the Plastic Lightweight Concrete Containing Steel, Polypropylene and Glass Fibers

نویسندگان [English]

 • Morteza Khalily 1
 • Vahid Saberi 2
 • Hamid Saberi 3
 • Vahid Mansouri 1
 • Abbasali Sadeghi 4
 • Ghasem Pachideh 5
1 M.Sc, Department of Civil Engineering, University Eyvanekey, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran
4 Department of Civil Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
5 Postdoctoral Research Assistant, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Increasing demands for the use of lightweight concrete as well as blast-induced hazards in all over the world have led to performing extensive studies to achieve a better understanding of the behavior of the impact and heat-resistant lightweight concrete. In fact, the plastic concrete is of high ductility and low permeability whose compressive strength is much lower than that of the ordinary concrete. This type of concrete is obtained by mixing cement, sand, water and bentonite. Bentonite in this mixture is a type of clay that promotes its formation and stability. In this paper, the effect of steel, polypropylene and glass fibers on the post-heat strength (both tensile and compressive) of the plastic lightweight concrete has been investigated. To do so, after the process of heating on the specimens (exposure temperatures of 25, 100, 250, 500 and 700 °C), the compressive and tensile strength tests were conducted on the specimens. Accordingly, the results indicate that the addition of the steel fibers greatly affects the concrete strengths such that in some cases, the post-heat strengths of the concrete was enhanced by more than 40%. However, it was found that in contrast to the steel fibers, polypropylene and glass fibers leave insignificant effects on the post-heat performance, which is attributed to their physical and visual characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plastic Lightweight Concrete
 • Steel Fiber
 • Polypropylene Fiber
 • Glass Fiber
 • Mechanical Properties
 • High Temperature
[1] Wang, Q, Sun, W, and Xiong, H. 4e Plastic Concrete Cut-Off Wall, China Water Power Press, Beijing, China, (2008).
[2] Gholhaki, M, Pachideh, G, Rezayfar, O. An experimental study on mechanical properties of concrete containing steel and polypropylene fibers at high temperatures. Journal of Structural and Construction Engineering, Vol. 4, No. 3, (2017), pp. 167-179.
[3] Mahboubi, A, and Ajorloo, A. Experimental study of the mechanical behavior of plastic concrete in triaxial compression, Cement and Concrete Research, Vol. 35, No. 2, (2005), pp. 412–419.
[4] Zhang, C, Chen, Y, and Guo, Y. Clay concrete for cutoff wall in earth dam, Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 36, No. 12, (2005), pp. 1464–1469.
[5] Hinchberger, S, Weck, J, and Newson, T. Mechanical and hydraulic characterization of plastic concrete for seepage cutoff walls, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 47, No. 4, (2010), pp. 461–471.
[6] Sha A. M, and Wang, Z. J. Microstructure of masticsaggregate interface in cement emulsified asphalt concrete, Journal of Changan University, Vol. 4, No. 28, (2008).
[7] Kazemian, S, Ghareh, S, and Torkanloo, L. Investigation of plasticconcrete bentonite changes on its physical properties. Procedia Eng.Vol. 145, (2016), pp. 1080–1087.
[8] Soroush, A, and Soroush, M. Parameters affecting the thickness of bentonite cake in cutoff wall construction: Case study and physical modeling. Can. Geotech. J. Vol. 42 No. 2, (2005), pp. 646–654.
[9] Hajighasemi, A. A. Investigation of allowable hydraulic gradient in plastic concrete. M.Sc. thesis, Dept. of Civil Engineering, Univ. of Tehran, (1998).
[10] Kahl, T. W, Kauschinger, J. L, and Perry, E. B. Plastic concrete cutoff walls for earth dams. Technical Rep. No. REMR-GT-15.Washington, DC: USACE, (1991).
[11] Hutchinson, M. T, Daw, G. P, Shotton, P. G, and James, A. N. Theproperties of bentonite slurries used in diaphragm walls and theircontrol. In Proc., Diaphragm Walls and Anchorages: Conf. on Institution of Civil Engineering, 33–39. London: ICE Publishing, (1975).
[12] PashangPisheh, Y, and Mir Mohammad Hosseini, S. M. Stressstrainbehavior of plastic concrete using monotonic triaxial compression tests. J. Central South Univ. Tech. Vol. 19, No. 4, (2012), pp. 1125–1131.
[13] Hinchberger, S, Weck, J, and Newson, T. Mechanical and hydraulic characterization of plastic concrete for seepage cut-off walls. Can.Geotech. J. Vol. 47 No. 4, (2010), pp. 461–471.
[14] Mahboubi, A, and Ajorloo A. Experimental study of the mechanical behavior of plastic concrete in triaxial compression. J. Cem. Concr. Res. Vol. 35, No. 2, (2005), pp. 412–419.
[15] Naderi, M. Effects of different constituent materials on the properties of plastic concrete. Int. J. Civ. Eng. Vol. 3, No. 1, (2005), pp. 10–19.
[16] Ra’fat Pour, A. Comparison of plastic concrete behavior under uniaxial and triaxial tests for slumps of 150 and 175 mm. M.Sc. thesis, Dept. of Civil Engineering, Isfahan Univ. of Technology, (2005).
[17] Spandar, K. Experimental investigation of plastic concrete behavior under confining pressures. M.Sc. thesis, Dept. of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir Univ. of Technology (Tehran Polytechnic), (2001).              
[18] Yu, Y, Pu, J, and Ugai, K. Study of mechanical properties of soil cement mixture for a cutoff wall. Soils Found. Vol. 37, No. 4, (1997), pp. 93–103.
[19] Mardan, F, Soltani, F,  Bagheri, B. Comparison of the effect of bentonite, celonite and silica on compressive strength and permeability of plastic concrete, First National Conference on Concrete Industry, Kerman, International Center for Advanced Science and Technology and Environmental Sciences, (2012).
 
[20] Joshi, K, Kechavarzi, C, Sutherland, K, Soga, K. Laboratory and In Situ Tests for Long-term Hydraulic Conductivity of a Cement-Bentonite Cut-off Wall. J. Geotech Geoenviron Eng. Vol. 133, (2012), pp. 632 -672.
[21] Ruffing, D.G, Evans, J.C. Construction and In-Situ Hydraulic Conductivity Evaluation of a Deep Soil-Cement-Bentonite Cut-off Wall. Geo-Congress, Vol. 232, (2012), pp. 1333 -1323.
[22] Esmaili, M, Noori Gheydari, M. H, Abbasi, P. Determination and prediction of the behavior of plastic concrete in soil dams using three-axis test, International Conference on Civil Engineering, Tehran, Permanent Secretariat of the Conference, (2015).
[23] Boloori Bazzaz, J, Edalati, A. Mechanical behavior of plastic concrete under the three-axis and single axial conditions, Seventh National Civil Engineering Congress, Zahedan, University of Sistan and Baluchestan, (2013).
[24] Abbaslou, H, Ghanizadeh, A.R, Tavana Amlashi, A. The Compatibility of Bentonite/Sepiolite Plastic Concrete Cut-Off Wall Material. Construction and Building Materials. Vol. 122, (2013), pp. 1136 -1173.
[25] Reddy, G, Rao, R, Reddy, K. Experimental Investigation of Strength Parameters of Cement and Concrete by Partial Replacement of Cement with Indian Calcium Bentonite. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). Vol. 3, No. 2, (2017).
[26] Kumar, B.P, Ranga Rao, V, Reddy, K. Effect on Strength Properties of Concrete by Partial Replacement of Cement with Calcium Bentonite and Fly Ash. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). Vol. 3, No. 2, (2017), pp. 262 -266.
[27] Zhang, P, Guan, Q, Li, Q. Mechanical Properties of Plastic Concrete Containing Bentonite. Research Journal of Applied Sciences. Engineering and Technology. Vol. 6, No. 2, (2013), pp. 1317 -1322.
[28] PashangPisheh, Y, Majdedin S.M, Hosseini, M.M. Experimental Investigation of Mechanical Behavior of Plastic Concrete in Cutoff Walls, J. Mater. Civ. Eng., Vol. 31, No. 1, (2019).
[29] Mansouri, V, saberi, H, pachideh, G, khalily, M. Experimental Investigation into Effect of Type of Fibers on Durability and Mechanical Properties of Plastic lightweight concrete. Journal of Concrete Structures and Materials. (2020).
[30] Bagheri, A.R, Alibabaie, M, Babaie, M. Reduction in the permeability of plastic concrete for cut-off walls through utilization of silica fume, Construction and Building Materials, Vol. 22, (2008), pp.1247–1252,
[31] Danying Gao, Shuaiqi Song and Liangming Hu, Relationships of Strengths and Dimensional effect of Plastic Concrete, Advanced Materials Research. (2011), pp. 1029-1037.
[32] Yermak, N, Pliya, P, Beaucour, A-L. Simon, A, Noumowe, A. Influence of steel and/or polypropylene fibres on the behaviour of concrete at high temperature: Spalling, transfer and mechanical properties, Construction and Building Materials, Vol. 132, (2017), pp. 240-250.
[33] Saeidijam, S, Azimi, A. Assessing of Strength Parameters and Permeability of Polypropylene Fiber Reinforced Plastic Concrete, concrete research, Vol.10, No. 1, (2018), pp. 131-144.
[34] NF EN 12390-13 AFNOR, Testing hardened concrete, in: Determination of Secant Modulus of Elasticity in Compression, pages 18–455. (2013).
[35] Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens, ASTM C469/C496. M, (2011).