بهینه سازی مقطع سدهای بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری انتخابات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در هنگام طراحی سدهای بتنی وزنی، با توجه به ضوابط طراحی، مشخصات ساختگاه و ارتفاع مورد نیاز، گزینه‌هایی با ابعاد مختلف برای پارامترهای هندسی در نظر گرفته می‌شود. در بین گزینه‌ها، گزینه‌ای که شرایط پایداری را تأمین نماید و هزینه‌ی کم‌تری داشته باشد، به‌عنوان گزینه‌ی اجرایی در نظر گرفته می‌شود. در این پژوهش، به بهینه‌سازی ابعاد سدهای بتنی وزنی کوینا(Koyna) در هندوستان و سد زاوین کلات واقع در استان خراسان رضوی با استفاده از الگوریتم فرابتکاری انتخابات (EA)، با لحاظ شرایط پایداری پرداخته شد. در این مدل، پارامترهای هندسی، به عنوان متغیرهای تصمیم و وزن سد به‌عنوان تابع هدف، در نظر گرفته شد. مدل، پارامترهای هندسی را به‌گونه‌ای به‌دست می‌آورد که حجم مصالح مورداستفاده در سد کمینه شود. به‌منظور ارزیابی روش پیشنهادی، از مجموعه داده سد کوینا و سد زاوین کلات استفاده شد و نتایج حاصل با الگوریتم‌های ژنتیک (GA)، جفت‌گیری زنبورعسل(HBMO) و رقابت استعماری(ICA) مقایسه گردید. جواب‌های حاصل از روش EA به‌ترتیب بیانگر کاهش 87/9 و 40/10 درصدی حجم بتن مصرفی و کاهش مساحت برای سدهای کوینا و زاوین کلات نسبت به مقطع واقعی ساخته شده آن‌ها می‌باشد. بر اساس مقایسه‌های انجام شده، الگوریتم EA در دستیابی به ابعاد بهینه مقطع سد نسبت به مدل‌های بهینه‌سازی ژنتیک (GA)، جفت‌گیری زنبورعسل(HBMO) و رقابت استعماری(ICA) کارایی بهتری از خود نشان داد. هم‌چنین میزان بهبود الگوریتم EA در مقایسه با الگوریتم‌های ICA، HBMO و GA به‌ترتیب برابر با 8%، 6% و 11% می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of Concrete Gravity Dam Section using New Election Meta-heuristic Algorithm

نویسندگان [English]

  • Somayeh Emami 1
  • Javad Parsa 2
1 Ph.D. Student of Hydraulic Structures, Department of Water Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor of Hydraulic Structures, Department of Water Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

According to design criteria, site specifications, and required height, different dimensional options are considered for geometric parameters, while design gravity dams. Among options, an option that provides sustainability and low costs is considered as an executive option. In this study, the Koyna concrete gravity dam section in India and the Kalat Zavin concrete gravity dam in Khorasan Razavi province were optimized using the election meta-heuristic algorithm (EA) concerning the stability conditions. In this model, geometric parameters were considered as decision variables and dam weight as an objective function. The model obtains geometric parameters in such a way that the dam weight is minimized. To evaluate the proposed method, the Koyna dam and Kalat Zavin dam data set were used and the results were compared with Genetic (GA), Honey Bee Mating Optimization (HBMO), and Imperialist Competitive (ICA) algorithms. The results of the EA method indicate a 9.87% and 10.40% decrease in the volume of concrete consumption and a reduction in area for Koyna and Kalat Zavin dams. Based on the comparisons, the EA algorithm showed better performance in optimizing the dam section than the genetic algorithm (GA), honey bee mating algorithm (HBMO), and imperialist competitive algorithm (ICA) optimization models. optimization models. Also, the improvement rate of the EA algorithm in comparison with ICA, HBMO, and GA algorithms is equal to 8%, 6%, and 11%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Election Algorithm
  • Koyna Dam
  • Kalat Zavin Dam
  • Optimal Section
  • Stability Conditions
[1] Abrishami J. (2001). Concrete dams; Design and Implementation, First Edition, Astan Quds Razavi Publishing, 544 pages. 
[2] Abdolmaleki, M., Golnari, S. and Jalalifar, H. (2015). The stability analysis of the slopes and body of Zavin gravity dam by earthquake force. 10th International Conference on Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Tabriz, Iran.   
[3] Nicklow, J., Reed, P., Savic, D., Dessalengna, T., Harrell, L., Chanhilton, A., Karamouz, M., Minsker, B., Ostfeld, A., Singh, A. and Zechman, E. (2009). State of the art for genetic algorithms and beyond in water resources planning and management, Journal of Water Resources Planning and Management. 136(4): 412-432.
[4] Afshar, A., Emami Skardi, M. J. and Masoumi, F. (2012). Optimizing water supply and -6 hydropower reservoir operation rule curves: An imperialist competitive algorithm approach, Engineering Optimization. 47(9): 1208-1225.
[5] Afshar, A., Masoumi, F. and Marino, M. A. (2015). A review of ant colony optimization application in water resource management problems. Water Resource Management. 29: 3891–3904.
[6] Mohammadzadeh Romanian, H. and Masoumi, F. (2017). Optimization of Dimensions of Weighted Concrete Dams using Imperialist Competitive Algorithm (ICA), 16th Iranian Hydrualic Conference, Faculty of Engineering, University of Mohagghegh Ardabili, 15-16 September, Ardabil, Iran.
[7] Nourani V. Mohebbi A. Bazzazian Bonab S. and Nabi M. 2011. Honey bee mating optimization (HBMO) implementation in concrete gravity dam layout optimization, Global Journal of Researches in Engineering, Civil and Structural Engineering. 
[8] Khatibinia, M. and Khosravi, S. (2014). A hybrid approach based on an improved gravitational search algorithm and orthogonal crossover for optimal shape design of concrete gravity dams, Applied Soft Computing. 16: 223-233.
[9] Deepika, R. and Suribabu, C. (2015). Optimal design of gravity dam using differential evolution algorithm. International Journal of Optimization in Civil Engineering. 5(3): 255-266.
[10] Hashemi, H., Moradloo, J. and Moosavi S. M. (2011). Optimal design of gravity dam using PSO algorithm, 6th National Congress of Civil Engineering, University of Semnan, Semnan, Iran.
[11] Gholkar Hamzeie Yazdi, H. R. and Arabshai, S. J. (2012). Optimization of concrete gravity dam using particle swarm algorithm (PSO), 11th Hydraulic Conference of Iran, 16-18 November, University of Urmia, Urmia, Iran.  
[12] Aslani, M. (2011). Optimization of gravity dams using Genetic algorithm under numerical analysis of stress constraints, Msc. Thesis, Faculty of Agricultural Engineering, Sari University of Agriculture Sciences and Natural Resources.  
 [13] Haghighatandish, S., Ghaderi, K., Mohammadi, M. and Barani, Gh. A. (2015). Optimization of clay dimensions of earthen dams by shuffled complex evolution (SCE) method, Iranian Journal of Water Research. 9(3): 19-26.
[14] Alinejad, B. and Alishahi, M. (2016). Optimization of concrete gravity dams geometry using Water Cycle algorithm. 4th International Congress on Civil, Architecture and Urban Development, Tehran, Permanent Secretariat of the Conference, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
[15] Kheradmand-Saadi, A. R. (2016). Optimal density partition design using new meta-heuristic algorithms. Msc. thesis of Civil Engineering, Sirjan University of Technology.   
[16] Ghodousi, H. and Oskouhi, M. (2016). Optimization of optimal dimensions of concrete gravity dams using Honey Bee Mating (HBMO) model. Journal of Applied Research in Irrigation and Drainage Structures Engineering. 17(66): 1-14.
[17] Ghodoosi, H., Vakili Tanha, F. and Shahverdi. K. (2018). Application of SCE fractional algorithm and LINGO11 model in optimizing earth dams dimensions (case study: Barzak dam), Iranian Water and Soil Research. 49(2): 233-242.
[18] Ghodoosi, H. and Vakili Tanha, F. (2017). Performance comparison of artificial fish swarm, shuffled complex evolution and simulated annealing algorithms in the optimization of earth dams cross section (case study: Barzok dam), Irrigation and Drainage Structures Engineering. 18(68): 97-112.
[19] Dehghani, A. A., Montazer, Gh. A., Nasiri, F. and Ghodsian, M. (2006). Using Genetic algorithm and artificial neural network to optimize concrete gravity dams, Journal of Civil Engineering of Modarres. 
[20] Varaei H. Ahmadi-Nadoushan B. 2008. Comparison of classic optimization techniques and intelligent in determining the optimum section of concrete gravity dams, Proceeding of the Fourth National Congress of Civil Engineering, University of Tehran. 
[21] Salmasi, F. (2011). Design of Dam by Genetic Algorithms, World Academy of Science, Engineering and Technology. 844–860. 
[22] Ferdowsi, A., Hoseini, S. M., Farzin, S., Faramarzpour, M. and Mousavi, S. F. (2020). Shape optimization of gravity dams using a Nature Inspired approach, Journal of Soft Computing in Civil Engineering. 4(3): 65-78.
[23] Oskouhi, M. (2014). Determination of optimal dimensions of concrete gravity dams using Honey Bee Mating (HBMO) model, Msc. thesis, Water Structures, Faculty of Agriculture, Zanjan University. 
[24] Baazm Z. and Naseri M. (2016). Optimization of gravity dam dimensions using genetic algorithm (case study: Kalat Zavin dam), 4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management, 7-8 February, Tehran, Iran.
[25] Emami, H. and Derakhshan, F. (2015). Election algorithm: A new socio-politically inspired strategy. AI Communications. 28: 591–603.
[26] Samani M. V. (2008). Design of Hydraulic Structures, Dez Water Consultant Engineering Co, 495 pages, Tehran.  
[27] United States Department of the Interior, Bureau of Reclamation. Design of gravity dams, Design Manual for concrete dams. (1976). U. S. Government Printing Office.  
[28] United States Army Corps of Engineering. Gravity Design Dams. 1995. Engineering and Design Engineer Manual.
[29] United States Department of the Interior, Bureau of Reclamation. Design of small dams. 1987. A Water Resources Technical Publication. 
[30] USBR. (1987). Design of Small Dams, USA, Denver. 
[31] Anon. Design of Gravity Dams. (1976). United States Department of the Interior Bureau of Reclamation (USBR), A Water Resources Technical Press. Colorado. 
[32] Ghorbani, M. A. Dehghani, R. (2017). Comparisons of Bayesian neural networks and artificial neural network to estimate suspended sediments in the rivers (case study: Simineh rood). Journal of Environmental Science and Technology, 19(2): 1-13.
[33] Larose, D. T. (2005). Discovering knowledge in data: an introduction to data mining. Jhon Wiley & Sons Inc, 240 p.