بررسی پدیده خستگی و تغییرات تنش با به کارگیری میلگردهای داول کامپوزیتی FRP با قطرهای متداول در روسازی های بتنی به روش شبیه سازی المان محدود

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران دانشگاه فنی و مهندسی- دانشگاه پیام نور تهران شمال

2 کارشنلس ارشد رشته عمران گرایش مهندسی راه و ترابری

چکیده

رفتار روسازیهای بتنی متاثر از عملکرد و میزان قابلیت انتقال نیرو از درزها و اتصالهای آنهاست و شکست خستگی در میله های داول، یکی از عوامل مهم در تحلیل این روسازی ها می باشد. با توجه به انواع مصالح مختلف میله های داول و اهمیت تحلیل خستگی در آنها و پیچیدگی رفتار روسازی در محل درزها، در این پژوهش، برای اولین بار، برای مدلسازی خستگی داول‌ها از روش المان محدود استفاده شده و مقایسه تغییرات تنش در داول های پلیمری مسلح شده با الیاف (FRP) با داول های فولادی تحت تحلیل خستگی و برای قطرهای مختلف داول های مرسوم در روسازی‌های بتنی، به انجام رسیده است. برای این منظور، نه مدل از میله های داول شامل سه قطر مختلف 16، 25 و 38 میلیمتر در سه جنس فولادی، کامپوزیت کربنی و کامپوزیت شیشه در نرم افزار ANSYS شبیه سازی و تحلیل گردیده و تحلیل مورد استفاده در مدل ها تحلیل خستگی می باشد. خروجی های تحلیل شامل تغییرات تنش و پارامترهای خستگی از جمله LIFE و DAMAGE در تمام مدل ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد در تمامی قطرهای مورد بررسی مقدار تنش در مدل های دارای داول کامپوزیت کربنی از سایر مدل ها کمترین مقدار را دارد و پس از آن مدل‌های دارای جنس داول بار کامپوزیت شیشه قرار دارد و بیشترین مقدار تنش مربوط به آرماتورهای فولادی می باشد. به عبارت دیگر داول های کامپوزیت شیشه، در انتقال بار بهتر عمل نموده و منجر به ایجاد تنش های گسیختگی کمتری در مدل شده و همچنین، قطر بزرگتر، منجر به تنش ماکزیمم کمتری در تحلیل خستگی مدل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of fatigue phenomena and stress variations by using FRP dowel bars

نویسندگان [English]

  • jalal ayoubinejad 1
  • Mahdieh Marashi 2
1 Assistant professor, Faculty of Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 MSc, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The behavior of concrete pavements is affected by the performance and the ability to transmit force through their joints and joints. The efficiency and useful life of these structures are directly dependent on the transmission forces. Therefore, the analysis of the performance of joints and joints of pavements has an important role in this case, which itself depends on the use of appropriate behavioral models to simulate the mechanism of force transfer. In this study, the main purpose is comparing the stress changes in FRP dowels with steel dowels under fatigue analysis. for this purpose, nine models including three different diameters of 16, 25 and 38 mm in three materials contains; steel, carbon composite (CFRP) and glass composite (GFRP) were simulated and analyzed in ANSYS software. The analysis used in the models is the Fatigue analysis performed at ANSYS-WORKBENCH. The analysis outputs including stress variations and fatigue parameters including LIFE and DAMAGE were extracted in all models. The results showed that in all the diameters studied, the stress value was the lowest in the models with CFRP dowels, followed by the models with GFRP dowels and the highest stress was related to steel bars. In other words, CFRP dowels performed better in load transfer and resulted in less fracture stresses in the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Dowel bars
  • Fatigue analysis
  • CFRP
  • GFRP
[1] Huang, Y. H. (1993) “Pavement analysis and design”, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
[2] Lofsjogard, M. (2005) “A laboratory investigation on bonding properties of dowels in concrete roads”, Materials and structures, Vo. 38, No. 7, pp. 721-728.
[3] Shafabakhsh, Gholam Ali and Reza Nowruzi (2015) “Modeling and Investigation of Dowel Performance in Concrete Road Pavement Using 3D Element Finite Element Analysis”, Tenth International Congress of Civil Engineering, Tabriz University School of Civil Engineering ,Tabriz.
[4] Al-Humeidawi, B. H., & Mandal, P. (2014) "Evaluation of performance and design of GFRP dowels in jointed plain concrete", International Journal of Pavement Engineering, Vol. 15, No. 5, pp. 449-459.
[5] William, G. W., & Shoukry, S. N. (2001) “3D finite element analysis of temperature-induced stresses in dowel jointed concrete pavements”,  International Journal of Geomechanics, Vol. 3, No. 1, pp. 291-307.
[6] Porter, M. L., & Guinn Jr, R. J. (2002) “Assessment of dowel bar research”, Iowa DOT Project HR-1080, CTRE Project 00-93,, Final Report.
[7] Porter, M. L., Guinn Jr, R. J., & Lundy, A. L. (2001) “Dowel bar optimization: Phases I and II”, Center for Transportation Research and Education, Iowa State University.
[8] Shalaby, A., & Murison, S. (2001) “Using Fiber-Reinforced Polymer Load Transfer Devices in Jointed Concrete Pavements”, In Seventh International Conference on Concrete Pavements. The Use of Concrete in Developing Long-Lasting Pavement Solutions for the 21st Century. International Society for Concrete Pavements, Orlando, Florida.
[9] Hasani, Abolfazl and Pajang, Ali, (2007) “The Influence of Dowel bar Hardness on joint Performance of Concrete Pavements”, Modares Engineering Journal, spring 2007, No. 27, pp. 55- 64.
[10] Mansour Khaki, Ali and Ehsan Azadroush, (2010) “Proposed Three-dimensional Finite Element Model for the Study of Friction and Interaction of Dowel and Concrete Interaction in Concrete Pavements Using the Abaqus Finite Element Program”, Fifth National Congress of Civil Engineering, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad.
[11] Keymanesh. M. R., Mirshekari. M., Sahriari. N., Pirhadi. A., (2018) “Evaluating the Performance of Dowel in PCC Pavement of Roads using ABAQUS Finite Element Software”, International Journal of Transportation Engineering, Vol. 5,  No. 4, pp. 349-365.
[12] Murison, S., Shalaby, A., & Mufti, A. A. (2002) “Modelling Of Concrete Pavement Dowel-Slab Interaction”, In Proceedings of the Annual Conference of the Canadian Society for Civil Engineering, Montreal, QC.
[13] Park, C. G., Jang, C. I., Lee, S. W., & Won, J. P. (2008) “Microstructural investigation of long‐term degradation mechanisms in GFRP dowel bars for jointed concrete pavement”, Journal of applied polymer science, Vol. 5, No. 5, pp. 3128-3137.
[14] Montaigu, M., Robert, M., Ahmed, E. A., & Benmokrane, B. (2013) “Laboratory characterization and evaluation of durability performance of new polyester and vinyl ester E-glass GFRP dowels for jointed concrete pavement”, Journal of Composites for Construction, Vol. 17. No. 2, pp. 176-187.
[15] Jong, K. C., Roh, I. T., & Chang, S. H. (2015) “Stress analysis of runway repaired using compliant polymer concretes with consideration of cure shrinkage” Composite Structures, No. 199, pp. 13-23.
[16] Hu, C., & Chen, L. (2015) “Research on Transverse Cracks in Continuously Reinforced Concrete Pavements Using Fiber Reinforced Polymer Bars”,
2nd International Conference on Green Materials and Environmental Engineering, pp. 118-120.
[17] Hu, C., & Chen, L. (2017) “Load Transfer Coefficient of Transverse Cracks in Continuously Reinforced Concrete Pavements Using FRP Bars”, In Proceedings of the 2nd Czech-China Scientific Conference 2016. InTechOpen, pp: 372-381.
[18] Vijay, P. V., Li, H., & GangaRao, V. H. (2020). Laboratory testing, field construction, and decade long performance evaluation of jointed plain concrete pavement with FRP dowels. International Journal of Pavement Engineering, Vol 21, No, 6, pp. 713-724.
[19] Fang, H., Zou, F., Liu, W., Wu, C., Bai, Y., & Hui, D. (2017) “Mechanical performance of concrete pavement reinforced by CFRP grids for bridge deck applications”, Composites Part B: Engineering, Vol. 110, pp. 315-335.
[20] Alsaif, A., Garcia, R., Guadagnini, M., & Pilakoutas, K. (2018) “Behavior of FRP-Confined Rubberised Concrete with Internal Recycled Tyre Steel Fibres”, In High Tech Concrete: Where Technology and Engineering, Springer, Cham, pp.  233-241.
[21] Kim, Y. J. (2019) “State of the practice of FRP composites in highway bridges”, Engineering Structures, No. 179, pp.1-8.
[22] Foruzanmehr, M., Montaigu, M., Benmokrane, B., & Robert, M. (2016) “Laboratory evaluation of chemical resistance of pultruded GFRP dowels for concrete pavement. Materials and Structures, Mater Struct, Vol. 49, pp. 929-940.
[23] Mohamed, H. M., Thébeau, D., & Benmokrane, B. (2016) “Building sustainable continuously reinforced concrete pavement GFRP bars. Case study highway 40 west Montreal, Canada”, Resilient Infrastructure, pp. 1-9.
[24] Gallego, J. M., Michels, J., & Czaderski, C. (2017) “Influence of the asphalt pavement on the short-term static strength and long-term behavior of RC slabs strengthened with externally bonded CFRP strips”, Engineering Structures, Vol. 150, pp. 481-496.
[25] Vijay, P. V., Li, H., & GangaRao, H. V. S. (2015) “Field Construction and Long-Term Performance Evaluation of Jointed Plain Concrete Pavement with FRP Dowels”, TRB- CD-ROM Publication and Presentation.
[26] Yang Pan, Chao Wu, Xianfeng Cheng, Victor C. Li, Li He (2020) “Impact fatigue behavior of GFRP mesh reinforced engineered cementitious composites for runway pavement”, Construction and Building Materials ,Volume 230.