کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه

دوره 7، شماره ویژه 4، اسفند 1399، صفحه 5-22

10.22065/jsce.2019.150715.1673

مصطفی قلیچی؛ علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ حمید رضا توکلی؛ عباس کرم الدین


بکارگیری روش شبکه عصبی در تخمین مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف فولادی با استفاده از آزمایش break-off

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 41-56

10.22065/jsce.2017.86365.1194

سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد؛ بنیامین گنجه خسروی؛ جواد رزاقی