نویسنده = محسن امیدی آشتیانی نژاد
مقایسه شاخص های خسارت در بررسی عملکردی قاب های خمشی ویژه بتنی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 244-264

10.22065/jsce.2018.134355.1573

حسن استادحسین؛ مجتبی حنطه؛ محسن امیدی آشتیانی نژاد