دوره و شماره: دوره 7، شماره ویژه 4 - شماره پیاپی 37، اسفند 1399 

علمی - پژوهشی

ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه

صفحه 5-22

10.22065/jsce.2019.150715.1673

مصطفی قلیچی؛ علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ حمید رضا توکلی؛ عباس کرم الدین


بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی

صفحه 82-99

10.22065/jsce.2019.136537.1595

حمیدرضا چابکی؛ منصور قلعه نوی؛ آرش کریمی پور؛ محسن خطیبی نیا


یادداشت پژوهشی

راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن خودتراکم

صفحه 172-183

10.22065/jsce.2019.144920.1645

مهدی آرزومندی؛ محمد صادق محقق زاده دوانی اصل؛ سید امید مبرقع؛ شقایق افشار


بررسی مشخصات مکانیکی، الکتریکی و ریز ساختار بتن فراتوانمند حاوی درصدهای مختلف دوده سیلیس و الیاف پلی وینیل الکل

صفحه 244-259

10.22065/jsce.2019.144223.1635

میرعلیمحمد میرگذار لنگرودی؛ سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد؛ جلیل باراندوست؛ اردلان غنی زاده