دوره و شماره: دوره 7، شماره ویژه 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1399 
13. بررسی اثر ضخامت و نوع فولاد بر رفتار دیواربرشی فولادی تحت اثر بار انفجار

حسین خورشیدی میانایی؛ سید مسعود میر طاهری؛ حمیدرضا رضایی بارونقی