نشریه مهندسی سازه و ساخت (JSCE) - واژه نامه اختصاصی