بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

 • چابکی، حمیدرضا [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • چوبداریان، ریزان [1] دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان
 • چوبکار، حسین [1] گروه عمران گرایش مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

ح

خ

د

 • دادک، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دادک، محمد [1] کارشناس ارشد سازه، گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دالوند، احمد [3] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه لرستان
 • دیانی، معین [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسی سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه مهندسی عمران، رودهن، ایران
 • دانایی، رسول [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، ایران
 • دانائی فرد، حسن [1] استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دانشجو، فرهاد [1] -استاد ، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشفر، محمد [1] دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشور خرم، محمدحسن [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، اصفهان، ایران
 • داودی، محمد رضا [2] گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • دباغ، هوشنگ [1] استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان
 • دباغ، هوشنگ [1] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • دبیریان، شاهین [1] دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • دبیریان، شاهین [1] گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • دیده ور، نسیم [1] کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
 • دردائی، صادق [1] استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دردائی، صادق [1] عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوریهای بین رشته ای دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • دریکوند، زینب [1] کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دزفول، ایران
 • درمحمدی، منصوره [1] مدرس مدعو گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران.
 • درویشی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی شیراز
 • درویشان، احسان [1] استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
 • درویشان، احسان [1] رییس گروه سازه و زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • دشتی رحمت آبادی، محمد علی [1] گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد یزد
 • دشتی رحمت آبادی، محمد علی [1] گروه عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
 • دلاوری، سید محمد جواد [1] دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران
 • دلاوریان عباس آبادی، اویس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران
 • دیلمی پشتجوئی، صابر [2] کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه، دانشگاه گیلان، ایران
 • دهستانی، مهدی [1] گروه سازه دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • دهستانی، مهدی [2] گروه سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • دهقان، سیدمهدی [1] استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
 • دهقان، سیدمهدی [2] دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
 • دهقانی، احسان [1] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
 • دهقانفرد، داریا [2] گروه مهندسی عمران، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
 • دیوان دری، جسین [1] گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • دوست محمدی، مهسا [1] فارغ تحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش منابع آب، دانشگاه سمنان، ایران

ذ

 • ذاکری، امیرحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • ذاکری، جبارعلی [1] دانشیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • ذبیحی سامانی، مسعود [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
 • ذبیحی سامانی، مسعود [1] دانشکده مهندسی عمران، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
 • ذره بینی، محمد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

ر

ز

س

ش

ص

 • صابری، حمید [3] استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران
 • صابری، وحید [3] استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران
 • صابری ورزنه، علی [1] گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • صابری ورزنه، علی [1] گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • صادقی، ارژنگ [1] گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • صادقی، سیاوش [1] دانشجوی دکتری مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • صادقی، عباسعلی [1] گروه عمران، دانشکده مهندسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • صادقی، وحید [1] کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • صادق مغانلو، فرهاد [1] گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • صارمی، عماد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • صافی، محمد [2] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صالحی، حسن [1] گروه پدافند غیرعامل، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)، تهران، ایران
 • صالحی راد، فرهاد [1] دانشجوی دکتری مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • صبح خیز، رامتین [1] دانشکده مهندسی عمران
 • صبحیه، محمد حسین [2] مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صحرایی مقدم، امیرحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه لرستان،خرم آباد، ایران
 • صداق، محمدحسن [1] گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران
 • صداقت، محمد مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، پردیس علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران
 • صداقت شایگان، داود [1] داشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
 • صیدی چگنی، آرزو [1] دانشگاه لرستان
 • صدر ممتازی، علی [3] دانشیار، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • صدر ممتازی، علی [2] دانشیار، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • صفاخواه، سروش [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • صفاری، حامد [1] گروه مهندسی عمران دانشگاه باهنر
 • صفاری، حمید [6] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صفائیان، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • صفدری، محمد تقی [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه، موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش، قم، ایران

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

 • نادری، محمود [5] استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • نادری، محمود [1] عضو هیات علمی،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، ایران
 • نادری، محمود [2] عضو هیات علمی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • نادری، مهدی [1] دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
 • نادرپور، حسین [3] دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • نادرپور، حسین [2] دانشیار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • ناصری، سید ابوالفضل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
 • ناصری، علی [1] دانشجوی دکتری عمران سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
 • ناصری، علی [1] دانشجوی دکتری عمران سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی ، بابل ، ایران
 • ناصری، علی [1] دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • ناصری، علی [2] دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • ناظریان، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • ناظریان، میثم [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران،ایران
 • نامجو، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شیراز
 • نانکلی، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران/ سازه دانشگاه زنجان
 • نبی زاده، سید فرهاد [1] دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران
 • نبوی، سید مهدی [1] مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر
 • نبویان، سید رسول [1] مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • نجفی زنگنه، سعید [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • نجفقلی پورحقیقی، محمدامیر [3] استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
 • نرماشیری، کامبیز [1] استادیار سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران
 • نصیرزاده، فرنا [1] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور تهران
 • نصیرزاده، فرناد [2] استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه پیام نور
 • نظام‌آبادی، علی‌رضا [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • نظامی نیا، حمید [1] کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • نظری، عباس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سازه، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، ایران
 • نظرپور، هادی [1] مدیریت ساخت، عمران، صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران
 • نظیفی، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • نعیم، کبری [1] کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نعمانی، نسرین [1] مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • نعمت زاده، سمیرا [1] دانشجوی دکترای ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه.
 • نعمت زاده، مهدی [1] استادیار دانشگاه مازندران، دانشکده فنی و مهندسی، مازندران، بابلسر، ایران
 • نقی پور، مرتضی [2] استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • نقی پور، مرتضی [1] دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • نیکخو، علی [2] دانشیار، دانشکده‌ فنی مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
 • نیک طلب، داود [1] دانشجوی دکتری عمران، پردیس دانشگاه ارومیه
 • نیک نیا، بابک [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی، آذربایجان غربی، ایران
 • نیک هوش، کیانوش [1] دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • نکویی، مسعود [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نکویی، مسعود [1] گروه سازه و زلزله ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران
 • نهاوندی، نسیم [1] دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • نوایی نیا، بهرام [2] دانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • نوری، غلامرضا [3] هیات علمی گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی،
 • نوری، یونس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
 • نوری، یونس [1] دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نورانی، وحید [1] استاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نوری ناورود، حامد [1] دانشکده مهندسی عمران
 • نوروزی، مهدی [1] کارشناس ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • نوروزیان، فرهاد [1] مربی، گروه مهندسی عمران، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی

و

ه

ی

 • یاسمنی، کاوه [1] دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • یثربی، سیدحمید [1] کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • یحیایی، محمود [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • یحیایی، محمود [1] استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • یحیی آبادی، علی اکبر [1] مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • یحیائی، محمود [1] دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • یخچالیان، منصور [1] استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
 • یخچالیان، منصور [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • یزدانی، مهدی [2] استادیار،دانشکده مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • یزدیان، مهدی [1] مربی، دانشکده مهندسی، دانشگاه علم و هنر
 • یعقوب زاده، سولماز [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاداسلامی، ارومیه، ایران
 • یگانه، علی [1] کارشناس ارشد مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • یگانه، علی [1] کارشناس ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • یوسفی، فیاض [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • یونسی، عادل [1] دانشجوی دکتری مهندسی عمران- سازه دانشگاه سمنان

M

َ