نویسنده = عبدالغفور خادم الرسول
تعداد مقالات: 2
1. اندرکنش دینامیکی گودبرداری عمیق – فونداسیون مستقر بر گروه شمع در خاک سست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

عبدالغفور خادم الرسول؛ نگار زنگنه نژاد