گزارش ضریب تاثیر نشریه در سال 2018

گزارش ضریب تاثیر نشریه در سال 2018

با کمال مسرت اعلام می کنیم که نشریه علمی - پژوهشی «مهندسی سازه و ساخت» در گزارش ضریب تاثیر سال 2018 موسسه CiteFactor ارزشیابی شده و ضریب تاثیر نشریه 1.27 برآورد شده است.

ضریب تاثیر نشریه برای ارزیابی شایستگی مقالات و پژوهشگران استفاده می شود.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر رجوع فرمایید:

https://www.citefactor.org/impact-factor/impact-factor-of-journal-Journal-of-Structural-and-Construction-Engineering.php